การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • สิรินทร์ทิพย์ อุดมวงค์ The office of DPC6, Khon Kaen province
  • ชนะพล ศรีฤาชา The faculty of Public Health, khon Kaen University

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิตการทำงาน, การสนับสนุนจากองค์การ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Analytical Research)  เพื่อศึกษาการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  6 จังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 338 คน ขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้คือ 168 คน แต่ได้รับแบบสอบถามคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเก็บข้อมูลจำนวน 166 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่าน ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97  เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 30เมษายน 2557 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง ได้แก่ Pearson product moment correlation และ Stepwise multiple linear regression กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.4  อายุเฉลี่ย 45.20 ปี (S.D. = 9.34) ต่ำสุด 21 ปี สูงสุด 60 ปี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 43.4  สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 71.7   รายได้เฉลี่ย 24,087.41 บาท (S.D. = 9,111.40) ต่ำสุด  10,000  บาท สูงสุด  58,000 บาท  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่นเฉลี่ย  18 ปี (S.D. = 9.63) ต่ำสุด 1 ปี สูงสุด 39 ปี   ตำแหน่งเจ้าพนักงานอื่นๆด้านสาธารณสุข  ร้อยละ 25.3  และเป็นบุคลากรสายงานหลัก  ร้อยละ 61.4  ภาพรวมการสนับสนุนจากองค์การอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D.=0.58)   ภาพรวมคุณภาพชีวิตการทำงานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.74 (S.D. = 0.51)  ภาพรวมการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.823, p-value <0.001) และ มีการสนับสนุนจากองค์การ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี  ด้านการบริหาร  และด้านวัสดุอุปกรณ์ (r = 0.796,  r = 0.665,  r = 0.662 ตามลำดับ) p-value < 0.001 สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ 69.7

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-04