รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ผู้แต่ง

  • มะณู บุญศรีมณีชัย Nongkhai Provincial Health Office

คำสำคัญ:

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย, รูปแบบการพัฒนา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยและ3)เพื่อทดลอง และประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น3 ระยะ คือ  ระยะที่  1เป็นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยพื้นที่การวิจัย คือ ประเทศไทยประชากร  คือ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำนวน 748  คนกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของTaro Yamaneได้กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน262 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตามระดับชั้น อย่างเป็นสัดส่วน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และใช้รูปแบบการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมลิสเรล  ตัวแปรสาเหตุ ประกอบด้วย1)ด้านความฉลาดทางอารมณ์2)ด้านภาวะผู้นำ3)ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 4)ด้านการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 5)ด้านความกระตือรือร้นมุ่งมั่น 6)ด้านบรรยากาศองค์การ 7)ด้านแรงจูงใจ 8)การทำงานเป็นทีม  9)ด้านการรับรู้บทบาท และ10)ด้านการมีส่วนร่วมตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยระยะที่  2 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยประชากร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และนักวิชาการสหกรณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ  10 คน  ทั้งสิ้นจำนวน  20  คนโดยใช้ตัวแปรคือ ปัจจัยที่เป็นผลลัพธ์จากการศึกษาของผู้วิจัยที่ได้จากการวิจัยในระยะที่  1  มาเป็นประเด็นในการพิจารณาสร้างรูปแบบโดยวิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  1 วัน  เพื่ออภิปรายผลและเสนอแนะในที่ประชุมแล้วนำรูปแบบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ให้ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  3  ท่าน  ประเมินความเหมาะสม  และระยะที่  3 เป็นการทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย กลุ่มทดลองคือ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัดใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  จำนวนทั้งสิ้น  13  คน  ระยะเวลาในการทดลอง  จำนวน  3  เดือน  ประเมินผลการทดลอง โดยการเปรียบเทียบผลการทดลองก่อนและหลังการทดลอง ใช้สถิติ  Wilcoxon Signed Rank Testโดยกำหนดค่า ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

             ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

           1.ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบด้วย  6ปัจจัย เรียงตามลำดับได้แก่ 1)ด้านการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ(0.40) 2)ด้านบรรยากาศองค์การ(0.36)  3)   ด้านการทำงานเป็นทีม(0.35)  4)ด้านความฉลาดทางอารมณ์(0.14)   5)ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง(0.11)  และ6)ด้านการรับรู้บทบาท ( 0.06)

           2.ได้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยจำนวน  18  กิจกรรม  ดังนี้  1) กิจกรรมการพัฒนาจิตใจ  2)  กิจกรรมระดมสมอง ต้นไม้แห่งความคิด  3)  กิจกรรม ถอดรหัส  4)  กิจกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีม  5)  กิจกรรมเรียนรู้การพัฒนาบุคคล และทีมงาน  6)  กิจกรรม กระดาษของฉัน 1  7) กิจกรรมวิธีบริการสมาชิกให้ประทับใจ  8)  กิจกรรมการพัฒนาอารมณ์  9)  กิจกรรมโยนไข่ไม่ให้แตก  10)  กิจกรรมจุดเทียนสัญญาว่าจะเป็นคนดี  11)  กิจกรรมรู้จักตัวเอง  12)  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  13)  กิจกรรมการวิเคราะห์ตนเอง  14)  กิจกรรมช่วยฟังหน่อย  15)  กิจกรรมทีม  16)  กิจกรรมรูปปริศนา 17)  กิจกรรมความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการจากเราและ 18)  กิจกรรมบทบาทและหน้าที่  

            3.ผลการทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  พบว่าหลังการทดลองเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่า ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-27