ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • จิรปรียา บุญสงค์ Faculty of Public Health, Mahasarakham University
  • จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ Faculty of Public Health, Mahasarakham University
  • จิราพร วรวงศ์ Boromarajonani College of Nursing, Khonkaen

คำสำคัญ:

เบาหวานชนิดที่ 2, ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า, ส่งเสริมพฤติกรรม, การป้องกัน

บทคัดย่อ

การศึกษาแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในกลุ่มตัวอย่าง 2 จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 30 คน  ระยะเวลาศึกษา 12 สัปดาห์ โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้า เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภายในกลุ่มวิเคราะห์ด้วยสถิติ Paired t – test และระหว่างกลุ่มใช้สถิติ Independent  t-test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

           จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองมีผลต่างคะแนนค่าเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าและพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าเพิ่มมากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.01)

           ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการวิจัยครั้งนี้ พบว่าโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมรวมทั้งการติดตามเยี่ยมบ้านในชุมชน ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าได้ดีขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-27