การทดสอบความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารเคมี Temephos ที่ระดับความเข้มข้น 0.02% จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ปี 2557

ผู้แต่ง

  • สุพรรณ สายหลักคำ Center of Vector Borne Diseases Control 6.3, Loei Province
  • เจริญศักดิ์ แก้วหานาม Center of Vector Borne Diseases Control 6.3, Loei Province
  • พรพิมล ขันภักดี Center of Vector Borne Diseases Control 6.3, Loei Province

คำสำคัญ:

ระดับความไว, สารเคมี ทีมีฟอส, ยุงลาย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อทราบระดับความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารเคมี Temephos  ระดับความเข้มข้น 0.02  ppm. ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน  – กรกฎาคม 2557  โดยเก็บตัวอย่างลูกน้ำยุงลายจากพื้นที่  คัดเลือกหมู่บ้านแบบเจาะจงในจังหวัดเลย  14  หมู่บ้าน และจังหวัดหนองบัวลำภู  6 หมู่บ้าน รวม 20 หมู่บ้าน  คัดเลือกลูกน้ำยุงลายระยะ 3 ( ตอนปลาย ) หรือระยะ 4 ( ตอนต้น ) โดยใช้ตัวอย่างหมู่บ้านละ 125 ตัว ใช้ทดสอบกับสารเคมี จำนวน 100  ตัว และใช้เปรียบเทียบการทดสอบ ( Control ) จำนวน 25 ตัว  ทอสอบต่อสารเคมี Temephos ระดับความเข้มข้น 0.02 ppm. ตามวิธีการขององค์การอนามัยโลก ผลการศึกษา จังหวัดเลยไม่พบอำเภอที่มีระดับความไวของลูกน้ำยุงลายในระดับสูง  พบมี 8  อำเภอ ที่มีระดับความไวของลูกน้ำยุงลายในระดับปานกลาง (  80.00 -  93.00 ) คือ อำเภอภูเรือ ท่าลี่  ผาขาว  หนองหิน  นาแห้ว  เชียงคาน  ด่านซ้าย  และนาด้วง และพบอำเภอที่มีระดับความไวของลูกน้ำยุงลายในระดับต่ำ ( 69.00 – 78.00 ) 6 อำเภอ คือ อำเภอภูกระดึง  ภูหลวง  ปากชม เอราวัณ วังสะพุง และ อำเภอเมือง ในจังหวัดหนองบัวลำภูพบระดับความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารเคมี Temephos ระดับความเข้มข้น 0.02 ppm. มีความคล้ายคลึงกันกับจังหวัดเลยคือไม่พบอำเภอมีระดับความไวในระดับสูง ซึ่งพบระดับความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารเคมีในระดับปานกลาง ( 85.00 – 89.36 ) มี 2 อำเภอ คือ อำเภอนาวังและนากลาง อีก 4 อำเภอ มีระดับความไวในระดับต่ำ ( 54.08 – 63.00 ) คือ อำเภอเมือง โนนสัง ศรีบุญเรืองและอำเภอสุวรรณคูหา โดยสรุปจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าพื้นที่จังหวัดเลยและหนองบัวลำภูลูกน้ำยุงลายต้านทานต่อสารเคมี Temephos คือ มีระดับความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารเคมี Temephos ระดับความเข้มข้น 0.02 ppm.  ในระดับปานกลางและต่ำ คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากันทั้งระดับปานกลางและต่ำ   

          ดังนั้นการควบคุมลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ  ต้องเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนที่ใช้สารเคมี  temephos ในการควบคุมยุงลาย ให้ใช้ตามมาตรฐานตามองค์การอนามัยโลกแนะนำ คือ  1  กรัม/น้ำ 10 ลิตร  และควรใช้วิธีการอื่นๆ  ร่วมด้วย   

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-27