แนวปฏิบัติการพยาบาลการส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุวัณโรคที่มารับบริการที่คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ณัฏวรินทร์ โพธิไสย์ Faculty of Nursing, KhonKaen University
  • สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ Faculty of Nursing, KhonKaen University

คำสำคัญ:

แนวปฏิบัติการพยาบาล, ผู้สูงอายุ, ความร่วมมือในการรับประทานยา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุวัณโรค  ที่มารับบริการที่คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์   อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของซูคัพเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา  ผ่านการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพแนวปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ  3  คน โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพแนวปฏิบัติ AGREE II ฉบับภาษาไทย  ผลการพัฒนาได้แนวปฏิบัติทั้งหมด 5  ขั้นตอน ประกอบด้วย1) การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรม  2)  การประเมินคัดกรอง  3)  การส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง  4)  การดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และ  5) การติดตามประเมินผลแนวปฏิบัติการพยาบาลนี้ได้รับการยอมรับจากคณะผู้เชี่ยวชาญในเกณฑ์ดีด้วยคะแนนในภาพรวม  ร้อยละ 71.50  การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-24