การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • กิตติ วงศ์ปทุมทิพย์ Dontum Hospital Nakhonpathom Province

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม ระหว่างกลุ่มที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  คือ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม   จำนวน   240  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) สถิติที่ใช้วิเคราะห์และแสดงผลปัจจัยส่วนบุคคล  คือ  จำนวน ร้อยละ และใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t –test และ  F - test   และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย  LSD  โดยวิธีของฟิชเชอร์ 

                 ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีคะแนนเฉลี่ยการส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการเฝ้าระวังโรคและด้านการป้องกันและควบโรค  ตามลำดับ   และกลุ่มอายุ การได้รับการอบรมที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม ที่แตกต่างกัน อายุ  และการเคยเข้ารับการอบรม  มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p-value<.001)ที่ระดับ .05  

ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-24