สถานการณ์โรคหนองในของผู้รับบริการในคลินิกตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงพยาบาล จังหวัดเลย (พ.ศ.2556 – 2558)

ผู้แต่ง

  • พนิดา กัณหากุล The Office of Disease Prevention and Control 7th Khon Kaen
  • ชลลดา อยู่ศิริ Loei Hospital
  • สุดาพร ปุจฉากาญจน์ Loei Hospital

คำสำคัญ:

สถานการณ์โรคหนองใน, ความชุกของโรคหนองใน, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง สถานการณ์โรคหนองในของผู้รับบริการในคลินิกตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงพยาบาลจังหวัดเลย (พ.ศ.2556 - 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์ความชุกของโรคหนองในข้อมูลทางระบาดวิทยา เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ รูปแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างคือฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาOPDCARD รหัส (A54) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2558วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติพรรณนา

         ผลการศึกษาพบว่าความชุกโรคหนองในตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 มีจำนวน 324 ราย เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากร้อยละ 18.2 เป็นร้อยละ 22.3 และร้อยละ 32.8 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย พบมากในกลุ่มช่วงอายุ 15-24 ปีมีอัตราความชุกเพศชายร้อยละ 16.2, 18.4 และ24.6 ตามลำดับ อาชีพส่วนใหญ่รับจ้างมีอัตราป่วยร้อยละ 9.1, 8.7 และ13.1 ตามลำดับ แนวโน้มจากปี 2556, 2557 และ 2558 ของการเกิดโรคในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 10.7 และ 13.9 ตามลำดับ

        แนวโน้มของสถานการณ์โรคหนองในที่เพิ่มสูงขึ้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงถุงยางอนามัย การสร้างความตระหนักในสถานประกอบการทุกประเภทตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-24