การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะหรี่ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • วรดา มาลา Health Promotion Hospital Tambon HuaiMary NonMuang Sub-District Nonsang Distric Nongbualumphu Provice
  • ประจักร บัวผัน The faculty of Public Health, KhonKaen University

คำสำคัญ:

การสนับสนุนทางสังคม, การดูแลสุขภาพตนเอง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง(Cross–Sectional Descriptive Research)
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล และการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อการดูแลการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะหรี่ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ป่วยเบาหวาน  จำนวน 208 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)โดยการจับสลากแบบไม่ใส่คืนได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 157 คน และสนทนากลุ่มจำนวน 12  คน  เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม  ซึ่งแบบสัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ในจังหวัดหนองบัวลำภู วิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 0.89 ดำเนินการเก็บข้อมูลใน ระหว่างวันที่ 9 -31 มีนาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการหาค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด  และสถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน

ผลการศึกษาพบว่า ระดับการสนับสนุนทางสังคม  และการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะหรี่ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภูภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.80(S.D.= 0.28, ) และ 2.72(S.D. = 0.17) ตามลำดับ พบว่า การสนับสนุนทางสังคมในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะหรี่ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ        (r = 0.881, p-value < 0.001) ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากชุมชน การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ  และคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้  ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร สามารถพยากรณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะหรี่ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภูได้ร้อยละ78.1 ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่คือ การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากชุมชน 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-24

ฉบับ

บท

บทความวิจัย