ผลของโปรแกรมส่งเสริมความพร้อมในการเป็นผู้นำนักศึกษาโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบนำตนเอง

Authors

  • พรทิพา ทักษิณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
  • จุฑามาศ วงษ์จันทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
  • อมรรัตน์ การะมี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

Keywords:

โปรแกรมส่งเสริมความพร้อมในการเป็นผู้นำนักศึกษาการเรียนรู้แบบนำตนเอง นักศึกษาพยาบาล, leadership promoting program, Self-directed learning, undergraduate nursing students

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความพร้อมในการเป็นผู้นำนักศึกษา โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบนำตนเอง โดยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำนวน  35  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) โปรแกรมส่งเสริมความพร้อมในการเป็นผู้นำนักศึกษา โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบนำตนเอง จำนวน 6 ชุดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเปิดประตูใจ  กิจกรรมถอดรหัสเวลา  กิจกรรมแต้มแต่งเติมฝัน  กิจกรรมรู้เราเข้าใจเขา  กิจกรรมคิดบวกชีวิตบวกและกิจกรรมสุนทรียสนทนาเชิงสร้างสรรค์ 2) แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเอง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ การจัดการตนเอง ความปรารถนาต่อการเรียนรู้และการควบคุมตนเองและ3) แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติการ  การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมด้านประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ dependent t-test

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเองหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 3.488,p = .006) เมื่อจำแนกรายองค์ประกอบทั้ง 3  ด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยการจัดการตนเองเท่ากับ 3.13 (S.D.=0.65) ความปรารถนาต่อการเรียนรู้เท่ากับ 2.85 (S.D.= 0.80) และการควบคุมตนเองเท่ากับ 3.27 (S.D.= 0.67) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยรวมหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 3.299,p = .009) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านทั้ง 4  ด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์เท่ากับ 3.24 (S.D.= 0.83) ด้านการตัดสินใจเท่ากับ 3.21 (S.D.= 0.59) และด้านปฏิบัติการเท่ากับ 3.06 (S.D.= 0.52) โดยทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก  ส่วนการมีส่วนร่วมด้านประเมินผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 (S.D.= 1.13) อยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยที่ได้ แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมส่งเสริมความพร้อมในการเป็นผู้นำนักศึกษา โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบนำตนเองเป็นวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษามากขึ้น

Effect of Leadership Promoting Program based on Self-Directed Learning Approach

The researchers’ experience of student affairs in 2012-2014, we found that few undergraduate nursing students become student association members who participated in co-curricular activities, they have limited skill of self-directed-learning and leadership. We developed “A Leadership Promoting Program” using Self-Directed Learning concept adapted from Fisher, King and Tague,2001. The program included six activities: 1) Breaking the ice, Decoding time, Creative SMO, Know me-Understand you, Positive thinking, and Creative dialogue, which  include three elements : Self-management, The desire for learning and The Self-control and four aspects of these activities: decision-making, implementation, benefits, and evaluation. The one-group, pretest-posttest quasi-experimental research was designed to examine the effects of the program on participation in co-curricular activities. Thirty five students participated in the program. All were members of the board of undergraduate nursing student association of Boromarajonani College of Nursing, Chonburi. All subjects completed the questionnaire about Self-Directed Learning concept and participation in the activities at beginning and at the end of the program. Data were analyzed using descriptive statistics and dependent t-test. The results showed that the posttest scores of all three elements mean were significantly higher than the pretest scores (t=3.488, p<.01). Three elements had medorate mean scores, Self-management (Mean = 3.13,S.D.=0.65), The desire for learning (Mean=2.85,S.D. = 0.80), and The Self-control(Mean=3.27, S.D.=0.67). The posttest scores of all four aspects mean were significantly higher than the pretest scores (t=3.30, p<.01). Three aspects had high mean scores, Benefits (Mean=3.24,S.D.=0.83), Decision-making (Mean=3.21,S.D.=0.59), and Implementation (Mean=3.06,S.D.=0.52). However, scores on evaluation falls in moderate scale (Mean=2.68,S.D.=1.13). Therefore, the Leadership Promoting Program based on Self-Directed Learning Approach could be a method to improve students’ participation in co-curricular activities and leadership. 


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ทักษิณ พ., วงษ์จันทร์ จ., & การะมี อ. (2016). ผลของโปรแกรมส่งเสริมความพร้อมในการเป็นผู้นำนักศึกษาโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบนำตนเอง. Journal of Nursing and Health Research, 17(3), 113–124. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/72596