ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์

Authors

  • สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
  • พีระ เรืองฤทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

Keywords:

ปัจจัยที่มีผลทักษะทางการพยาบาลนักศึกษาพยาบาล, Factor Related, Nursing skill, Nursing students

Abstract

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลใน 7 ด้านคือ ด้านความชำนาญในการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ ด้านความพร้อมของห้องปฏิบัติการพยาบาล ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ด้านการจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา ด้านการร่วมกิจกรรมนักศึกษา  ด้านการใช้ภาษาถิ่นในชุมชน  ด้านความร่วมมือของผู้รับบริการ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล กับ ทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 3) ค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดี และสร้างสมการพยากรณ์ ทักษะทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 189 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปัจจัย 7 ด้าน และแบบประเมินทักษะทางการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อทักษะทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลในระดับมากที่สุดมี 2 ด้าน คือด้านความชำนาญในการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์  ด้านความร่วมมือของผู้รับบริการและมีผลต่อทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในระดับมากมี 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติด้านการใช้ภาษาถิ่นในชุมชน ด้านการจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา ด้านการร่วมกิจกรรมนักศึกษาและ ด้านความพร้อมของห้องปฏิบัติการพยาบาลปัจจัยทุกตัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ ปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์ทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลคือ 1) ความร่วมมือของผู้รับบริการ 2) การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 3) ความชำนาญในการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ 4) การใช้ภาษาถิ่นในชุมชน 5) การร่วมกิจกรรมนักศึกษามีค่าอำนาจในการพยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 32.2

Variables Affecting  Nursing Skill of Nursing Students In Boromarajonani college of Nursing , Swanpracharak Nakhonsawan

The purpose of this study were 1) to study factors affecting nursing skill toward practical skill of teachers, laboratory for nursing practicum, teaching and learning in practical of nursing skill, services and student welfare, participation in students activity, local dialect use in the community, cooperation of clients in community. 2) to  investigate the  relationship  between the  factors were affecting nursing skill and nursing skill of  nursing students 3) to search for good  predictors which could predict nursing skill of nursing students for construct of the  Predictive equation for nursing skill  of  nursing students. The samples were 189 forth year nursing students  who  were  studying in  the  second  semester  of  academic  year  2011  at Boromarajonani College of Nursing  Swanpracharak Nakhonsawan. The instrument was used for collecting data  was a questionnaire designed to elicit respondents perception  regarding 7 factors affecting nursing skill of nursing students. The statistic  employed for the  analysis of data were percentage, mean, standard deviation, pearson, product moment  correlation  and  stepwise multiple regression. The finding  were as follows. The factors affecting nursing skill in highest level were practical skill of teachers , cooperation of clients in community and high level  were teaching and learning in practical of nursing skill, local dialect use in the community, services and student welfare, participation in students activity, laboratory for nursing practicum. All factors were correlation to nursing skill of nursing students at the statistical level of 0.5.The factors affecting nursing skill were cooperation of clients in community, services and student welfare, practical skill of teachers, local dialect use in the community, participation in students activity. The predictive power of these predictors  were  32.2 %.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

อินทรกำแหง ณ ราชสีมา ส., & เรืองฤทธิ์ พ. (2016). ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์. Journal of Nursing and Health Research, 17(3), 106–112. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/72590