ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของคุณลักษณะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีผลต่อสมรรถนะการดูแลผู้รับบริการของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Authors

  • กิตติพร เนาว์สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
  • ธาริณี นนทพุทธ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
  • สิรภัทร โสตถิยาภัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

Keywords:

คุณลักษณะการคิดเชิงวิเคราะห์สมรรถนะการดูแลผู้รับบริการ, นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล, Analytical thinking attribute, Health care competency, Practical nursing students

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายคุณลักษณะการคิดเชิงวิเคราะห์ต่อสมรรถนะการดูแลผู้รับบริการของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาที่ศึกษาในปีการศึกษา 2557-2558 จำนวน 84 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ข้อมูลทั่วไปคุณลักษณะการคิดเชิงวิเคราะห์ และสมรรถนะการดูแลผู้รับบริการโดยผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ      ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และสถิติถดถอยอย่างง่ายผลการศึกษาพบว่า  1) คุณลักษณะการคิดเชิงวิเคราะห์มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับสมรรถนะการดูแลผู้รับบริการของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .694  2) คุณลักษณะการคิดเชิงวิเคราะห์สามารถทำนายสมรรถนะการดูแลผู้รับบริการของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001ได้ร้อยละ 48.20 จึงควรเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยการมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษากรณีศึกษาอย่างง่าย การจัดกิจกรรม/โครงการตามความต้องการของนักศึกษา และการศึกษาบริบทชุมชน

Correlation and Predictive Power between Analytical Thinking and Health Care Competency among Practical Nursing Students in Boromarajonani College of Nursing, Songkhla

This predictive correlational research aimed to study the correlation and the predictive power between analytical thinking attributes and health care competency among practical nursing students in Boromarajonani College of Nursing, Songkhla.  Sample was 84 practical nursing students who enrolled in the academic year 2014-2015. Research instrument was a questionnaire consisting of three parts: general information, critical thinking attributes, and professional attributes. Content validity of the questionnaire was confirmed by 3 experts. And its reliability was examined using Cronbach's Alpha Coefficient yielding a value of .83. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s Product Moment, and simple linear regression. The study found the following.1) The analytical thinking’s attributes were positively correlated with high level of the health care competency among the practical nursing students (r= .694, p< .001).2) The analytical thinking’s attributes predicted 48.20 % variance in the health care competency among the practical nursing students (p<.001). The Boromarajonani College of Nursing, Songkhla should focus on teaching and learning management to promote analytical thinking among the practical nursing students by applying various teaching methods such as self-study, simple case study, independent activity/project study, and community context study.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เนาว์สุวรรณ ก., นนทพุทธ ธ., & โสตถิยาภัย ส. (2016). ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของคุณลักษณะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีผลต่อสมรรถนะการดูแลผู้รับบริการของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. Journal of Nursing and Health Research, 17(3), 81–92. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/72406