ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข

Authors

  • รุ่ง โอชารส โรงพยาบาลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Keywords:

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ, Transformational Leadership, Organizational Culture, Organizational Citizenship Behavior

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านวัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,195 คน โดยวิธีการเลือกสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัย พบว่า    1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับวัฒนธรรมองค์การ และระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 2) ตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้ในการศึกษาทุกตัวเป็นองค์ประกอบยืนยันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 3) ผลลัพธ์การวิเคราะห์โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นไปตามข้อตกลงทางสถิติ โดยมีค่า Chi-square=72.13, df=74, P-value=0.540, RMSEA=0.000 และพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง (DE=0.77, p<.05) โดยปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถอธิบายความแปรปรวนหรือทำนายตัวแปรตาม คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การได้ ร้อยละ 59.00 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การในระดับสูง (DE=1.19, p<.05) และปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับต่ำ (DE= -0.47, p<.05) นอกจากนี้ ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง (IE=0.91) โดยส่งผ่านปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและจากผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวสามารถทำนายตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร้อยละ 78.00 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

Transformational Leadership and Organizational Culture Influencing on Organizational Citizenship Behavior of the Personnel of Community Hospital Affiliated With Inspection Unit Region 3

The objectives of this study are 1) to study the level of transformational leadership organizational culture and organizational citizenship behavior of the personnel of community hospital affiliated with Inspection Unit Region 3, 2) to study and analyze the confirm factors of transformational leadership organizational culture and organizational citizenship behavior of the personnel of community hospital affiliated with Inspection Unit Region 3, and 3) to study the direct and indirect effect of transformational leadership and organizational culture influencing on organizational citizenship behavior of the personnel of community hospital affiliated with Inspection Unit Region 3. Data from a set of questionnaires were drawn from 1,195 personnel of community hospital affiliated with Inspection Unit Region 3. (100% of random sampling with Stratified Random Sampling) The following statistics were applied: frequency, percentage, means, standard deviation, confirm factors analysis and path analysis. The research results have indicated that: 1) The total level of transformational leadership has been at a moderate level (M=3.50). The total level of organizational culture has been at a high level (M=3.79). And the total level of organizational citizenship behavior of the personnel of community hospital affiliated with Inspection Unit Region has been at a high level (M=3.95). 2) The observed variables of transformational leadership organizational culture and organizational citizenship behavior of the personnel of community hospital have been statistically significant confirm factors. 3) The model has the statistical assumption as: Chi-square=72.13, df=74, P-value=0.540, RMSEA=0.000. And (1) transformational leadership has had statistically significant direct effect on organizational culture (DE=0.77, p<.05). Transformational leadership can explain and predict organizational culture at 78.00% (R2=0.780). (2) Organizational culture has had statistically significant direct effect on organizational citizenship behavior of the personnel of community hospital affiliated with Inspection Unit Region 3 (DE=1.19, p<.05). (3) Transformational leadership has had statistically significant direct effect on organizational citizenship behavior of the personnel of community hospital affiliated with Inspection Unit Region 3 (DE= -0.47, p<.05). (4) Transformational leadership has had statistically significant indirect effect on organizational citizenship behavior of the personnel of community hospital affiliated with Inspection Unit Region 3 passed through organizational couture. (ID=0.91, p<.05). Transformational leadership and organizational culture can explain and predict organizational citizenship behavior of the personnel of community hospital affiliated with Inspection Unit Region at 78.00% (R2=0.78).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

โอชารส ร. (2016). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข. Journal of Nursing and Health Research, 17(3), 58–68. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/72355