ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในระหว่างวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

Authors

  • วิชัย พิบูลย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ธนธรณ์ อินต๊ะเสนา ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยพะเยา
  • รดา เตชะกุลวิโรจน์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ธนกฤต บัวสระ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยพะเยา
  • กัญญาณัฐกานต์ กรมเมือง ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยพะเยา
  • พรนภา สุริยะไชย โรงพยาบาลพะเยา
  • วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ทักษิกา ชัชวรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Keywords:

ปัจจัยเสี่ยง, โรคเชื้อทางเพศสัมพันธ์, วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น, Risk factors, sexually transmitted infections, adolescents

Abstract

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นศึกษาย้อนหลังในกลุ่มผู้ป่วยวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 12 ถึง 24 ปี) ผู้มายังคลินิกทานตะวัน (การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์) ระหว่างปีพ.ศ. 2554 ถึง 2558 แบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มวินิจฉัยเป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และกลุ่มไม่วินิจฉัยเป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มละ 325 ราย ผลการศึกษา พบว่า สามปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ไม่ใช้ถุงยางอนามัย คู่นอนหลายคน และประวัติดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์สูง OR (95% CI) เท่ากับ 3.203 (1.490-7.467), 2.512 (1.783-3.543), และ 2.039 (1.433-2.908) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.001)ขณะที่เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดและทวารหนักเกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ OR (95% CI) เท่ากับ 2.979 (1.187-2.159) ค่า p=0.010

Risk factors for sexually transmitted infections among adolescents and young adults

The study is aimed to determine the risk factor forsexually transmitted infection (STI). The retrospective case-control study was conduct among 737adolescents or young adults (age of 12 to 24), attending the Tantawan (STI) clinic of Phayao hospital, during 2011 to 2015. The subjects were divided into two groups: STI and non-STI diagnosed group, each of 325 cases. The three risk factors of no condom use, multiple partners, and history of alcohol drinking were highly statistical associated with STI: OR (95% CI) of 3.203 (1.490-7.467), 2.512 (1.783-3.543), and 2.039 (1.433-2.908), with all p<0.001. While, vaginal and anal sex was statistical associated with STI; OR (95% CI)of 2.979 (1.187-2.159), with p=0.010.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

พิบูลย์ ว., อินต๊ะเสนา ธ., เตชะกุลวิโรจน์ ร., บัวสระ ธ., กรมเมือง ก., สุริยะไชย พ., จันทร์ดียิ่ง ว., & ชัชวรัตน์ ท. (2016). ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในระหว่างวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น. Journal of Nursing and Health Research, 17(3), 53–57. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/72354