Announcements

 

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการเตรียมบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

2019-08-29

เรียนท่านที่สนใจส่งตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการกับวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT)

กองบรรณาธิการขอประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการเตรียมบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ โดยวารสารจะเริ่มรับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองบรรณาธิการวารสาร