การศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการฝังเข็มที่ sphenopalatine ganglion ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

Main Article Content

ณิชากร ธรรมสัจการ
หนิว หงเยว่

บทคัดย่อ

การฝังเข็มที่ปมประสาทสฟีโนพาลาไทน์ หรือ sphenopalatine ganglion มีจุดเด่นคือใช้จุดฝังเข็มน้อย และให้ผลการรักษาที่ดี สามารถใช้ในการรักษาโรคต่างๆ รวมถึงโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้อย่างครอบคลุม sphenopalatine ganglion มีตำแหน่งทางกายวิภาค อยู่บริเวณแขนงประสาทเส้นที่ 2 ของเส้นประสาท trigeminal nerve การฝังเข็มบริเวณเส้นประสาท sympathetic nerve มีสรรพคุณทำให้หลอดเลือดหดตัว จึงสามารถชะลอการไหลเวียนของเลือดบริเวณโดยรอบ และลดการคัดหลั่งของสารจากต่อมเยื่อเมือกบริเวณจมูกได้ ศาสตราจารย์ Li Xinwu ได้ค้นพบจุดฝังเข็มจุดนี้ และได้นำไปใช้ทางคลินิกโดยตั้งชื่อว่า "จุดซินหวู่" (Xinwu point) จากการศึกษาการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับการฝังเข็มบริเวณ sphenopalatine ganglion ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้ทำการสรุปจำแนกวิธีการรักษาที่หลากหลาย อาทิเช่น วิธีการฝังเข็มจุดเดียว ฝังเข็มร่วมกับจุดอื่นๆ บนร่างกาย การร้อยไหม และตัวเลือกการรักษาอื่นๆ ซึ่งให้ผลการรักษาทางคลินิกที่ดีอย่างชัดเจนทั้งผลในระยะสั้นและผลในระยะยาว สะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายและประหยัดของวิธีการฝังเข็มจุดเดียว วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการศึกษาทางคลินิกเหล่านี้เพื่อใช้อ้างอิง ขยายขอบเขตโรคที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ และเพื่อสนับสนุนการวิจัยขั้นพื้นฐานอื่นๆในอนาคต

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Li XW. Acupuncture of the sphenopalatine ganglion-analysis of the mechanism of "Zhibi 3" acupoint in treating nasal diseases and introduction to acupuncture methods. Journal of Clinical Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery. 2011;25(5):193-6. (in Chinese)

Shen L, Wu JY, Yin M. Effect of acupuncture on sphenoid palatine ganglion in the treatment of persistent allergic rhinitis of Lung Qi Deficiency-Cold type. Chinese Journal of Otorhinolaryngology in Integrative Medicine. 2021;29(3):200-4. (in Chinese)

Hou F, Leng H, Wu JA, Gao MA. Clinical study on the treatment of allergic rhinitis by acupuncture of sphenopalatine ganglion. Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine. 2020;22(4):125-8. (in Chinese)

Zhang P, Shang XJ, Tan Y, Yang J, Wang KJ, Xu SW, et al. Clinical observation of the improving effects of acupuncture at sphenopalatine ganglia on different symptoms of 222 patients with allergic rhinitis. Journal of Beijing University of Traditional Chinese Medicine, 2021;44(6):569-76.

Yang WT. Clinical observation on treating perennial allergic rhinitis by different frequency acupuncture sphenopalatine ganglion. Clinical Journal of Chinese Medicine. 2020;12(1):34-6. (in Chinese)

Qiao B, Chen XF, Li HL, Fu LF. Clinical observation on acupuncture of sphenopalatine ganglion for allergic rhinitis in different ages. Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine. 2022;41(3):322-6. (in Chinese)

Wen XJ. Observation on the efficacy of acupoint catgut embedding combined with acupuncture of the sphenopalatine ganglion in the treatment of allergic rhinitis. Shanxi Journal of Traditional Chinese Medicine. 2018;34(1):40-1. (in Chinese)

Han P, Hu XY,Fu Q,Li J. Clinical study of pressing needling combined with needling sphenopalatine ganglion in the treatment of allergic rhinitis. Journal of Clinical Acupuncture and Moxibustion. 2021;37(3):35-9. (in Chinese)

Chang XW, Liu GW, Lyu B. Clinical study of acupuncture on sphenopalatine ganglion combined with umbilical paste on allergic rhinitis. Shandong Journal of Traditional Chinese Medicine. 2022;41(1):78-90. (in Chinese)

Wang X, Li YH, Wang D, Wang HM, Yang WT, Chen X, et al. Observation on treating allergic rhinitis by acupuncture plus the theory from liver. Clinical Journal of Chinese Medicine. 2018;10(25):39-41. (in Chinese)

Zhang YN, Wu H, Wang ZL, Zhang L, Tang Y. Observation on the curative effect of acupuncture at the pterygopalatine ganglion in the treatment of secretory otitis media. Jilin Journal of Chinese Medicine. 2022;42(4):479-83. (in Chinese)

Wei R,Wang JX,Jiang H,Ding L. Observation on the curative effect of acupuncture at sphenopalatine ganglion on neurogenic tinnitus. Modern Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine. 2022;31(15):2094-8. (in Chinese)

Wang GJ, Wang XC, Hu YH. Clinical observation on acupuncture of sphenopalatine ganglion in the treatment of chronic tension headache. Hebei Journal of Traditional Chinese Medicine. 2020;42(1):111-4. (in Chinese)

Zai FL, Ji LX, Cheng JH, Chen YR, Liu H. Acupuncture at sphenopalatine ganglion combined with conventional acupuncture for episodic cluster headache: a randomized controlled trial. Chinese Acupuncture & Moxibustion. 2022;42(6):603-12.

Luo L, Zeng WB, Lin GH. Clinical observation of sphenopalatine ganglion stimulation in the treatment of intractable facial paralysis. Clinical Journal of Traditional Chinese Medicine. 2020;32(9):1728-31. (in Chinese)

Cheng P, Zhang JY, Wang DH, Chen XS, Zhang ZY, Cheng H. Clinical study on the treatment of sequelae of peripheral facial paralysis with acupuncture on the sphenopalatine ganglion combined with acupoint injection. Laboratory Medicine and Clinic. 2021;18(24):3554-6. (in Chinese)

Li JF, Ding L, Wang JX. Clinical study of sphenopalatine ganglion acupuncture combined with olfactory training for treatment of dysosmia after upper respiratory tract infection. Chinese Journal of Information on TCM. 2022;29(11):120-4. (in Chinese)