ความก้าวหน้าในการวิจัยการรักษามะเร็งรังไข่ด้วยวิธีการควบคุม JAK/STAT3 signaling pathway

Main Article Content

จาง เจี๋ย
ฉี ชง
ไต้ เวยเวย
อู๋ หงจิ้น
หวัง ลี่โป
หวัง เฉิงหลง

บทคัดย่อ

JAK-STAT (Janus kinases & signal transducer and activator of transcription proteins) มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกระบวนการทางพยาธิสรีรวิทยาหลายอย่างของโรคมะเร็งรังไข่ การรักษาโรคมะเร็งด้วยแพทย์แผนจีนกลายเป็นจุดสนใจอย่างมาก จากการดูแลโดยการรักษาก่อนเกิดโรค และส่วนประกอบ เป้าหมาย และเส้นทางต่างๆ บทความนี้เป็นการทบทวนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง JAK/STAT3 signaling pathway กับมะเร็งรังไข่ และการใช้ยาจีนในการควบคุมมะเร็งรังไข่ เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการวิจัยและพัฒนายารักษาต่อไป

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Gynecological Oncology Professional Committee of China Anti-Cancer Association. Guidelines for the diagnosis and treatment of ovarian malignant tumors (2021 edition). China Oncology. 2021;31(6):490-500. (in Chinese)

Kuroki L, Guntupalli SR. Treatment of epithelial ovarian cancer. BMJ. 2020;371:m3773.

Wu YS, Xu SL, Cheng SS, Yang JN, Wang Y. Clinical application of PARP inhibitors in ovarian cancer: from molecular mechanisms to the current status. J Ovarian Res. 2023;16(1):1-15.

Darnell JE Jr, Kerr IM, Stark GR. Jak-STAT pathways and transcriptional activation in response to IFNs and other extracellular signaling proteins. Science. 1994;264(5164):1415-21.

Stark GR, Darnell JE Jr. The JAK-STAT pathway at twenty. Immunity. 2012;36(4):503-14.

Zhao JZ, Jiang XX, Li HW, Qin ZH, Chen YH, Liu R, et al. Research progress on JAK-STAT signaling pathway and regulation of macrophage inflammation. Carcinogenesis, Teratogenesis & Mutagenesis. 2020;32(5):402-8. (in Chinese)

Xue X, Liu HM, Shao DB, Tang WJ, Nie SN. Research progress of regulating mechanism on JAK/STAT signaling pathway. Progress in Modern Biomedicine. 2015;15(11):2161-5. (in Chinese)

Huang M, Page C, Reynolds RK, Lin J. Constitutive activation of stat 3 oncogene product in human ovarian carcinoma cells. Gynecol Oncol. 2000;79(1):67-73.

Selvendiran K, Bratasz A, Kuppusamy ML, Tazi MF, Rivera BK, Kuppusamy P. Hypoxia induces chemoresistance in ovarian cancer cells by activation of signal transducer and activator of transcription 3. Int J Cancer. 2009;125(9):2198-204.

Jin PF, Liu YJ, Wang RJ. STAT3 regulated miR-216a promotes ovarian cancer proliferation and cisplatin resistance. Biosci Rep.2018;38(4): BSR20180547.

Chen HZ, Ye DF, Xie X, Chen BY, Lu WG. VEGF, VEGFRs expressions and activated STATs in ovarian epithelial carcinoma. Gynecol Oncol. 2004;94(3):630-5.

Anglesio MS, George J, Kulbe H, Friedlander M, Rischin D, Lemech C, et al. IL6-STAT3-HIF signaling and therapeutic response to the angiogenesis inhibitor sunitinib in ovarian clear cell cancer. Clin Cancer Res. 2011;17(8):2538-48.

Wei LH, Kuo ML, Chen CA, Chou CH, Lai KB, Lee CN, et al. Interleukin-6 promotes cervical tumor growth by VEGF-dependent angiogenesis via a STAT3 pathway. Oncogene. 2003;22(10):1517-27.

Kalluri R, Weinberg RA. The basics of epithelial-mesenchymal transition. J Clin Invest. 2009;119(6):1420-8.

Chong KY, Kang M, Garofalo F, Ueno D, Liang HM, Cady S, et al. Inhibition of heat shock protein 90 suppresses TWIST1 transcription. Mol Pharmacol. 2019;96(2):168-79.

Saini U, Naidu S, ElNaggar AC, Bid HK, Wallbillich JJ, Bixel K, et al. Elevated STAT3 expression in ovarian cancer ascites promotes invasion and metastasis: a potential therapeutic target. Oncogene. 2017;36(2):168-81.

Chen MW, Yang ST, Chien MH, Hua KT, Wu CJ, Hsiao SM, et al. The STAT3-miRNA-92-Wnt signaling pathway regulates spheroid formation and malignant progression in ovarian cancer. Cancer Res. 2017;77(8):1955-67.

Ning YX, Cui YH, Li X, Cao XC, Chen A, Xu C, et al. Co-culture of ovarian cancer stem-like cells with macrophages induced SKOV3 cells stemness via IL-8/STAT3 signaling. Biomed Pharmacother. 2018;103:262-71.

Giordano M, Decio A, Battistini C, Baronio M, Bianchi F, Villa A, et al. L1CAM promotes ovarian cancer stemness and tumor initiation via FGFR1/SRC/STAT3 signaling. J Exp Clin Cancer Res. 2021;40(1):319.

Ruan ZY, Yang XY, Cheng WW. OCT4 accelerates tumorigenesis through activating JAK/STAT signaling in ovarian cancer side population cells. Cancer Manag Res. 2018;11:389-99.

Browning L, Patel MR, Horvath EB, Tawara K, Jorcyk CL. IL-6 and ovarian cancer: inflammatory cytokines in promotion of metastasis. Cancer Manag Res. 2018;10:6685-93.

Owen KL, Brockwell NK, Parker BS. JAK-STAT signaling: a double-edged sword of immune regulation and cancer progression. Cancers (Basel). 2019;11(12):2002.

Hutchins AP, Diez D, Miranda-Saavedra D. The IL-10/STAT3-mediated anti-inflammatory response: recent developments and future challenges. Brief Funct Genomics. 2013;12(6):489-98.

Wang XP, Zhao XB, Wang K, Wu L, Duan T. Interaction of monocytes/macrophages with ovarian cancer cells promotes angiogenesis in vitro. Cancer Sci. 2013;104(4):516-23.

Yang S, Shen Y, Han FJ. Therapeutic effect and research progress of traditional Chinese medicinal on ovarian cancer. Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine. 2021;48(10):202-7. (in Chinese)

Li EZ, Guo YP, Wang GL, Chen FJ, Li QW. Effect of resveratrol on restoring spermatogenesis in experimental cryptorchid mice and analysis of related differentially expressed proteins. Cell Biol Int. 2015;39(6):733-40.

Li GL, Liu J, Xie J. Effects of resveratrol on proliferation, apoptosis, migration and invasion of ovarian cancer SKOV-3 cells by regulating IL-6/JAK2/STAT3 signaling pathway. Acta Universitatis Medicinalis Anhui. 2020;55(5):706-11. (in Chinese)

Zhong YY. Study on the mechanism of triptolide regulating JAK2/STAT3/Mcl-1 autophagic pathway against cisplatin-resistant epithelial ovarian cancer. Nanchang: Nanchang University; 2021. (in Chinese)

Riaz A, Rasul A, Kanwal N, Hussain G, Shah MA, Sarfraz I, et al. Germacrone: a potent secondary metabolite with therapeutic potential in metabolic diseases, cancer and viral infections. Curr Drug Metab. 2020;21(14):1079-90.

He CY, Ren QC. Effect of JAK2/STAT3 signaling pathway regulated by Germacrone on cell viability of ovarian cancer SKOV3. Academic Journal of Chinese PLA Medical School. 2021;42(8):886-72. (in Chinese)

Liang H, Zheng T, Lan H, Wang J, Li MH, Song DP. Research progress on anti-tumor mechanism of raddeanin A. Drugs & Clinic. 2022;37(7):1676-80. (in Chinese)

Fan SZ, Zhao SJ, Qin QH, Gao X, Wang BJ, Li HY. Experimental study of the inhibitory effect of raddeanin A on proliferation and invasion of SKOV3 cells by JAK/STAT3 pathways. Clinical Research. 2021;29(10):1-5. (in Chinese)

Yang XY, Xue ZY, Fang YY, Liu XH, Yang YF, Shi GG, et al. Structure-immunomodulatory activity relationships of hedysarum polysaccharides extracted by a method involving a complex enzyme combined with ultrasonication. Food Funct. 2019,10(2):1146-58.

Jiang HJ, Zhong GQ, Zhang Y. Hedysarum polysaccharide mediates the STAT3 pathway to inhibit the immune escape of tumor cells in ovarian cancer mice. Immunological Journal. 2023,39(3):233-9. (in Chinese)