ความคืบหน้าของการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนตะวันตก

Main Article Content

หลี่ เซิงกว่าง
จาง เถิง

บทคัดย่อ

โรคความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยในทางคลินิก มีอัตราการเกิดโรคสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี มีความเสี่ยงสำคัญในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลว และเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในโรคที่เกิดในผู้สูงอายุในปัจจุบัน แม้ว่าการรักษาด้วยการแพทย์แผนตะวันตกจะมีประสิทธิผลในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่าง การรักษาด้วยการแพทย์ผสมผสานระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนตะวันตกมีข้อดีที่เด่นชัดในการช่วยบรรเทาอาการ ลดอาการข้างเคียง และควบคุมความดันโลหิตในระยะยาวในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้ บทความนี้ได้ใช้การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุที่รักษาด้วยการแพทย์ผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตก เพื่อให้เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Hypertension Specialist Committee of Expert Committee on Prevention and Rehabilitation of Cardiovascular Diseases with Integrated Traditional Chinese and Western Medicine of Chinese Association for Research and Advancement of Chinese Medicine, Beijing Hypertension Association, Chinese Hypertension League. Key points of clinical diagnosis and treatment of special types of hypertension. Chinese General Practice. 2020;23(10):1202-28. (in Chinese)

Hypertension Branch of Chinese Geriatrics Society, National Clinical Research Center for Geriatric Diseases-Chinese Alliance of Geriatric Cardiovascular Diseases. Chinese guidelines for the management of hypertension in the elderly (2019). Chinese Journal of Multiple Organ Diseases in the Elderly. 2019;18(2):81-106. (in Chinese)

Zhang BY, Shi ZY, Yin XH. Research progress in relationship between potassium and hypertension. Chinese Journal of Evidence-Based Cardiovascular Medicine. 2018;10(9):1137-8. (in Chinese)

He L, Fan CY, Li G. The relationship between serum c-reactive protein and senile hypertension. BMC Cardiovasc Disord. 2022;22:500.

Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, Addolorato G, Ammirati E, Baddour LM, et al. Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990–2019: update from the GBD 2019 study. J Am Coll Cardiol. 2020;76(25):2982–3021.

Chen HQ, Wang ZQ. Research progress in the target of blood pressure control and its diagnosis and treatment in elderly patients with hypertension. Shanghai Medical & Pharm J. 2018;39(13):20-1. (in Chinese)

He QY, Zhang HT. Clinical research progress of blood pressure variability in the elderly during hypotension. Chinese Journal of Difficult and Complicated Cases. 2022;21(12):1316-9. (in Chinese)

Kobalava DZ, Shavarova KE. Clinical features of arterial hypertension in the elderly and senile age and the rationale for using the combination of amlodipine/indapamide-retard. Kardiologiia. 2017;57(8):60-70.

Gianazza E, Brioschi M, Martinez Fernandez A, Casalnnuovo F, Altomare A, Aldini G, et al. Lipid peroxidation in atherosclerotic cardiovascular diseases. ARS. 2021;34(1):49-98.

Ding ZJ, Li Yan. Characteristics of elderly hypertensive outpatients in community hospitals and significance of rational use of antihypertensive drugs. Chinese Journal of Drug Abuse Prevention and Treatment. 2022;28(6):720-2. (in Chinese)

Hypertension Branch of the Chinese Geriatric Association, Beijing Association for the Prevention and Treatment of Hypertension, National Clinical Medical Research Center for Geriatric Diseases. Chinese elderly hypertension management guidelines 2023. Chinese Journal of Hypertension. 2023;31(6):508-38. (in Chinese)

Wu HX, Liu KK, Li BN, Liu S, Jin JC. Efficacy and safety of sacubitril/valsartan in the treatment of middle-aged and elderly patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Palliat Med. 2022;11(5):1811-25.

Liu GB. Effects and safety of antihypertensive drug combination therapy on blood pressure variability in elderly patients with hypertension. Contemp Med. 2018;24(10):56-7. (in Chinese)

Yang ZM, Chen Y, Zhang YX, Feng HP. The application of losartan and amlodipine in elderly patients with primary hypertension. China Health Standard Management. 2023;14(19):141-5. (in Chinese)

Zhao LX, Qi YF. Progress in the application of integrated traditional Chinese and western medicine in the treatment of elderly hypertension. Cardiovascular Disease Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine. 2017;5(30):184-6. (in Chinese)

Lu J, Lu Y, Wang X, Li X, Linderman GC, Wu C, et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in China: data from 1.7 million adults in a population-based screening study (China PEACE Million Persons Project). Lancet. 2017;390(10):2549-58.

Chrysant SG. Aggressive systolic blood pressure control in older subjects: benefits and risks. Postgrad Med. 2018:1433434.

Zhao MY, Chen XZ, Fu DY. Study on the distribution of Chinese medical evidence and correlation with risk factors in elderly patients with hypertension [Internet]. 2023 [cited 2023 June 8]. Available from:http://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1128.R.20230316.1737.003.html

He JJ. Observation on the therapeutic effect of Danshen Chuanxiong injection on elderly hypertension. Chinese Journal of Urban and Rural Enterprise Hygiene. 2019;34(7):198-9. (in Chinese)

Huang JL. Clinical observation of and functional mechanism study on Prof. Meng's treatment of elderly hypertension based on the "Jinshui Theory" [dissertation]. Guangzhou: Guangzhou University of Chinese Medicine; 2016. (in Chinese)

Chen Kun. Clinical effect of Tianma Gouteng decoction plus acupuncture and moxibustion on senile hypertension. Inner Mongol Journal of Traditional Chinese Medicine. 2021;40(6):21-2. (in Chinese)

Pan Quan, Liu ZD, Chen LP, Zhang ZJ. Treatment of 32 cases of phlegm dampness type grade 1 hypertension with medicine rubbing therapy. Zhejiang J Tradit Chin Med. 2018;53(12):880. (in Chinese)

Chen XY, Zheng MF, Su XQ. The application of traditional Chinese medicine fumigation and washing combined with medication treatment in elderly patients with refractory hypertension. Journal of Qilu Nursing. 2018;24(8):39-41. (in Chinese)

Zhang Xin, Li Min, Peng XY, Wan Ting, Zhang LD. Clinical observation of sun abdominal acupuncture on hypertension with the type of Yang-hyperactivity and Yin-deficiency. Journal of Clinical Acupuncture and Moxibustion. 2017;33(2):28-31. (in Chinese)

Tang XT, Chen Y, Zhang T. Research progress in the prevention and treatment of elderly hypertension using traditional Chinese and Western medicine. Chinese Journal of Integrative Medicine on Cardio-/Cerebrovascular Disease. 2018;16(6):712-5. (in Chinese)

Shao Jian. Discussion on the therapeutic effect of Tianma Gouteng tang on elderly patients with hypertension of Yin deficiency and Yang hyperactivity syndrome. Cardiovascular Disease Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine. 2017;5(19):132. (in Chinese)

Wang ZY, Huang HX, Xiao ZC, Xia GM, Chen HT. Analysis of the effectiveness of levamlodipine besylate combined with Zhenganxifeng decoction on elderly patients with hypertension of type deficiency of Yin and excess of Yang. Chinese Journal of Practical Nervous Diseases. 2017;20(11):21-4. (in Chinese)

Jin FL. Clinical observation on Danlou decoction in the treatment of intermingled phlegm and blood stasis hypertension. Guangming Journal of Chinese Medicine. 2018;33(20):2995-7. (in Chinese)

Zhong Q, Xia WM, Zhang J, Qiao HY. Effects of Tianma Gouteng granule combined with western medicine in the treatment of elderly hypertension. Journal of Yunnan University of Traditional Chinese Medicine. 2017;40(6):44-6. (in Chinese)