ความก้าวหน้าด้านการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหอบหืดด้วยวิธี "อุ่นหยาง" ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Main Article Content

อู๋ จินเสียง
ชิว เหล่ย์
พาน เฉินหุ้ย
เจียง อวี่เวย
หลี่ ชุ่ย
หม่า จื่อเฟิง
เจิ้ง เผยหย่ง
ลู่ เจิ้นฮุย

บทคัดย่อ

โรคหอบหืดเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเป็นอันดับสองของโลก (จำนวนผู้ป่วยทั่วโลกมีมากถึง 45.7 ล้านคน) โรคหอบหืดที่ยากต่อการรักษาหมายถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ แม้ว่าจะได้รับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันตามมาตรฐานแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งในทางคลินิก ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน: โรคหอบหืดที่ยากต่อการรักษามีลักษณะเด่นคือ โรคที่เป็นแบบเรื้อรังยาวนาน มีอาการกำเริบซ้ำๆ ทำให้หยางพร่องความเย็นเกาะกุม และถันอิ่นไม่สามารถย่อยสลายได้ โดยมีหยางพร่องทำให้เสมหะอุดกั้น ซึ่งเป็นกลไกการเกิดโรคที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อปอด ม้าม และไต หลักการรักษาพื้นฐานจะใช้วิธีอุ่นหยางและสลายสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเหลว ความคิดเกี่ยวกับวิธีอุ่นหยาง พบครั้งแรกในตำราหวงตี้เน่ยจิง จากนั้นท่านจางจ้งจิ่งได้บันทึกในตำราซางหานลุ่นเป็นครั้งแรกถึงผู้ที่มีโรคที่เกิดจากถันอิ่นควรใช้ยาอุ่น และได้คิดค้นสูตรยาโบราณที่มีชื่อเสียงเช่น เซี่ยวชิงหลงทัง เซ่อกานหมาหวงทัง หลิงกานอู่เว่ยเจียงซินทัง เป็นต้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของระบบทฤษฎีวิธีอุ่นหยางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และแพทย์ในยุคต่อมาก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยจำนวนมากได้เริ่มดำเนินการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับการรักษาโรคหอบหืดด้วยวิธีอุ่นหยาง และพบว่าการใช้วิธีอุ่นหยาง ร่วมกับการใช้ยาแผนปัจจุบันสามารถเพิ่มอัตราการควบคุมโรคหอบหืดในทางคลินิกได้ ช่วยแก้ไขอาการทางคลินิก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด ลดอัตราการเกิดอาการเฉียบพลันและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ และดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจสําหรับกลไกที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกลไกการออกฤทธิ์และพื้นฐานของสารสำคัญของวิธีอุ่นหยางในการรักษาโรคหอบหืดยังไม่ชัดเจน ในอนาคต หวังว่านักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศจะสามารถใช้วิทยาศาสตร์มาอธิบายวิธีอุ่นหยางในการรักษาโรคหอบหืดได้อย่างถูกต้อง และเสริมสร้างระบบทฤษฎีการรักษาโรคหอบหืดด้วยวิธีการอุ่นหยางตามศาสตร์การแพทย์-แผนจีน เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดที่ยากต่อการรักษาอย่างมีประสิทธิผลด้วยจุดเด่นของศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Asthma Group, Respiratory Branch, Chinese Medical Association. Guidelines for the prevention and treatment of bronchial asthma, 2020 edition. Chinese Journal of Tuberculosis and Respiratory Diseases. 2020;43(12):1023-48. (in Chinese)

Zhou X, Zhang M. Understanding of Chinese guideline for prevention and treatment of asthma, 2020 version. Journal of Diagnostics Concepts & Practice. 2021;20(2):138-43. (in Chinese)

Ding C. Clinical observation on modified Dingchuan Tang as an adjuvant treatment for acute attack of bronchial asthma. Journal of Practical Traditional Chinese Medicine. 2020;36(12):1622-4. (in Chinese)

Dong Y, Cao Y. The effect of continuous nursing on the clinical symptom score and self-care ability score of patients with bronchial asthma complicated with allergic rhinitis. Chinese Medical Digest (Otorhinolaryngology). 2022;37(5):134-6. (in Chinese)

Yang DF, Jiang PF, Huang XQ, Xie YY. Changes of serum lipoxin A4, vitamin D and IL-18 and their correlation with lung function in patients with bronchial asthma. Journal of Public Health and Preventive Medicine. 2022;33(5):100-2. (in Chinese)

Peebles RS Jr, Aronica MA. Proinflammatory pathways in the pathogenesis of asthma. Clin Chest Med. 2019;40(1):29-50.

Zhang TY, Zhang TT, Song YQ, Kong FH, Tian GF, Zhang XQ. Clinical Observation of Wumo Yin zi decoction combined with Suhuang Zhike capsules in the treatment of bronchial asthma. China Pharmaceuticals. 2021;30(8): 70-2. (in Chinese)

Sun L, Yu HG, Gong J, Jia BY, Li JX, Li QS. Analysis of the new progress in the treatment of bronchial asthma. World Latest Medicine Information. 2018;18(27):30-2. (in Chinese)

Zhou X, Zhang M. Attention should be paid to several special issues of bronchial asthma. Chin J Tuberc Respir Dis. 2019;42(3):164-6. (in Chinese)

Liu MM, Zhang XQ. Recent advances of disease burden and targeted therapy in severe bronchial asthma. China Modern Doctor. 2021;59(29): 188-92. (in Chinese)

Li W. The value of targeted anti-IgE recombinant humanized monoclonal antibody in the treatment of severe allergic asthma. Inner Mongolia Medical Journal. 2022;54(5):583-6. (in Chinese)

Zhang HL, Cai X, Jin PP, Shen XH, Su KG. Research progress on treating bronchial asthma with traditional Chinese medicine. Western Journal of Traditional Chinese Medicine. 2021;34(12):155-8. (in Chinese)

Qiao L, Hu SG, Li RX. Wenyanghuayin decoction ameliorates the airway remodeling associated with bronchial asthma and syndrome of cold fluid accumulation in the lungs of rats via the ERK1/2 and p38 MAPK signaling pathways. Chinese Journal of Comparative Medicine. 2021;31(8):93-100. (in Chinese)

Cai Y, Zhuang HF, Zhong LH, Liu XH. On the essentials of treating asthma in the "Danxi Xinfa". Journal of New Chinese Medicine. 2015;47(3):277-8. (in Chinese)

Wang Y. Effect of bailing capsules combined with budesonide formoterol powder inhalation on traditional Chinese medicine symptoms, airway remodeling and inflammatory factors in patients with bronchial asthma. Medical Innovation of China. 2022;19(23):73-7. (in Chinese)

Chen D, Li JB, Wang X, Xu J, Li LX. Exploration of the pathogenesis of childhood asthma based on "lung Yang deficiency - phlegm blood stasis". Journal of Basic Chinese Medicine. 2020;26(8):1068-9. (in Chinese)

Li ZY, Shi LJ, Gao FL. Discussion on lung Yang deficiency syndrome of asthma syndrome and warming Yang to relieve asthma. Journal of Emergency in Traditional Chinese Medicine. 2019;28(6):1033-5. (in Chinese)

Wei AL, Wei YQ, Wang XL, Wang M, Huang ZL, Zhang L, et al. The effect of enhancing zheng and warming Yang method on the Yang deficiency constitution is verified by infrared thermal imaging technology. Journal of Yunnan University of Traditional Chinese Medicine. 2023;45(3):6-11. (in Chinese)

Fan G, Chai MS. Treatise on cold wheezing from the aspect of Yang deficiency and cold fluid retention. Journal of Shandong University of Traditional Chinese Medicine. 2017;41(3):216-7. (in Chinese)

Wang MJ, Sun ZL, Wang LJ, Wang F. Ancient and modern exploration on Xiaoqinglong decoction for treating cough and asthma. Yunnan Journal of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica. 2018;39(1):46-8. (in Chinese)

Guo QJ. The TCM archaic literature research on bronchial asthma [Master]. Guangzhou: Guangzhou Traditional Chinese Medicine; 2011. (in Chinese)

Zhao YT, Yu JE, Bai LL, Li Q. Cognition of asthma in ancient medical literature. Shanghai Journal of Traditional Chinese Medicine. 2009;43(10):51-2. (in Chinese)

Zhang CB. Research on ancient Chinese medicine literature of asthma. Journal of Shandong University of Traditional Chinese Medicine. 2005;29(5):376-9. (in Chinese)

Sun P, Ye C, Yu QQ, Hong GX, Yu JW, Zhu Q, et al. Discussion on the clinical experience of TCM master HONG Guang-xiang in treating asthma with whole-course warming therapy. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2019;34(10):4610-3. (in Chinese)

Mo LS, Zhu W, Lan ZH, Zhang YB, Li SF, Liu LJ. Experience of TCM master Hong Guang-xiang in treating chronic pulmonary disease from lung Yang deficiency. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2021;36(1):175-7. (in Chinese)

Han CS, Zhang HC. Professor Chao En-xiang’s experience in treating asthma. Beijing Journal of Traditional Chinese Medicine. 1996;(3):18-20. (in Chinese)

He F, Zhou L, Fang H, Wu YG. Professor Wu Yingen’s experience in differentiating and treating asthma. Shanghai Journal of Traditional Chinese Medicine. 2013;47(5):1-2. (in Chinese)

Gu Z, Huang WL, Yu FZ, Zhang SF, Wang LX. Research review and considerations on professor Wu Yin-gen’s treatment of bronchial asthma based on warming and tonifying kidney Yang method. Shanghai Journal of Traditional Chinese Medicine. 2019;53(12):2-4. (in Chinese)

Yin LS. Professor Wu Yingen's clinical experience in treating asthma. Acta Universitatis Traditionis Medicalis Sinensis Pharmacologiaeque Shanghai. 2006;20(4):62-3. (in Chinese)

Yao YL, Gong HW, Pan L, Chen SN, Huang MX. Pharmacological effects of Xiaoqinglong decoction and its mechanism of action in treating bronchial asthma. Journal of Guangxi Traditional Chinese Medical University. 2008;11(4):51-3. (in Chinese)

Xu DB, Li YJ, Li ZL, Chang ZP. Curative effect of Xiaoqinglong decoction combined with western medicine ion asthma-COPD overlap syndrome and its influence on serum inflammatory factors and lung function. Modern Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine. 2021;30(29):3233-7. (in Chinese)

Xie YZ, Ji SL, Zhong CT, Xian LY, Yang BY, Zhan SF, et al. Meta analysis and trial sequential analysis of Shegan Mahuang decoction in treating acute attack of bronchial asthma. Chinese Traditional and Herbal Drugs. 2020;51(22):5814-24. (in Chinese)

Pang XM, Zheng X. Study on the mechanism of Shegan Ephedra decoction in treating bronchial asthma based on network pharmacology of traditional Chinese medicine. Clinical Journal of Traditional Chinese Medicine. 2022;34(4):697-701. (in Chinese)

Zhou SJ, Li YL, Shi J. Effect of modified Linggan Wuwei Jiangxintang on inflammatory factors in patients with chronic persistent bronchial asthma. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae. 2017;23(4):198-202. (in Chinese)

Zhao Y, Yang D, Yu SS. Effect of modified Ling Gan Wuwei Jiang Xin decoction combined with salbutamol sulfate on pulmonary function and inflammatory factors in patients with chronic duration of bronchial asthma of syndrome of phlegm asthma. Modern Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine. 2019;28(2):149-52. (in Chinese)

Zhu ZY, Chen F, Wang X. Potential mechanism of Linggan Wuwei Jiangxin decoction in the treatment of asthma based on network pharmacology and molecular docking. Practical Pharmacy and Clinical Remedies. 2021;24(9):794-803. (in Chinese)

Jiang ZX, Zheng XW, Jiang J, Li MJ, Cai WR. The Effects of Jingui Shenqi Wan combined with acupoint application to immune function in patients of clinical remission stage bronchial asthma with kidney-Yang deficiency syndrome. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2016;57(11):938-41. (in Chinese)

Zhang J, Tao ZG, Xu BH. Influence of Jinkuishenqiwan adjuvant therapy on immune function in adult bronchial asthma in remission stage patients. World Chinese Medicine. 2017;12(7):1569-72. (in Chinese)

Tian ZT, Wang XH. Therapeutic mechanism of Chinese herbal monomers contained in Jingui Shenqi pills on bronchial asthma. Journal of Hubei University of Chinese Medicine. 2018;20(4):119-21. (in Chinese)

Chen SZ. Research progress on the effects and mechanisms of traditional Chinese medicine monomers in the treatment of asthma. Acta Chinese Medicine and Pharmacology. 2021,49(10):89-93. (in Chinese)