ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยทางชีววิทยาในยุคปัจจุบันในด้านสุคนธบำบัด

Main Article Content

ไต้ เวยเวย
ชื่อ เหยียนไป๋
เซี่ย อานน่า
จางซุน เจิ้งหยวน

บทคัดย่อ

บทความนี้อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติ และประเภทของการรักษาด้วยวิธีสุคนธบำบัด โดยการรักษาด้วยวิธีสุคนธบำบัดมีบทบาทสำคัญในด้านการส่งเสริมหรือเป็นการแพทย์ทางเลือกอื่นในการรักษา โดยวิธีการนำมาใช้ได้แก่การใช้ภายนอก การสูดดม การแช่ การรมควัน เป็นต้น โดยออกฤทธิ์ผ่านการดูดซึมผิวหนังหรือทางระบบทางเดินหายใจ โดยบทความนี้ได้มีการทบทวนงานวิจัยด้านชีววิทยาทางการแพทย์ในปัจจุบันด้านประสิทธิภาพของการรักษาด้วยกลิ่นหอมระเหยในการบรรเทาความเจ็บปวดช่วยลดความวิตกกังวล เพิ่มความสามารถของยาต้านซึมเศร้าและเสริมสร้างคุณภาพการนอนรวมถึงยังได้อธิบายถึงกลไกชีววิทยาบางส่วนอีกด้วย

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Qian YY, Li Q, Li SN, Jiang X, Gong RY, Yuan Y. Chinese fragrance culture and aromatherapy under the guidance of traditional Chinese medicine. Jiangxi Journal of Traditional Chinese Medicine. 2017;48(9):8-11. (in Chinese)

Li YK, Liu DS, Ren C, Lei SY, Han XJ. Research progress in traditional Chinese medicine aromatherapy. Journal of Emergency in traditional Chinese Medicine. 2020;29(1):171-81. (in Chinese)

Wang L, Li CW. Effects of aromatic therapy on TCM in Song Dynasty. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2010;25(11):1874-6.(in Chinese)

Raja SN, Carr DB, Cohen M, Finnerup NB, Flor Herta, Gibson S, et al. The revised international association for the study of pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain. 2020;161(9):1976-82.

Shupler MS, Kramer JK, Cragg JJ, Jutzeler CR, Whitehurst DGT. Pan-Canadian estimates of chronic pain prevalence from 2000 to 2014: a repeated cross-sectional survey analysis. J Pain. 2019;20(5):557-65.

Wei HL. Research progress of aromatherapy in labor analgesia. Chinese and Foreign Medical Research. 2019;17(12):184-6. (in Chinese)

Tsai SS, Wang HH, Chou FH. The effects of aromatherapy on postpartum women: a systematic review. J Nurs Res. 2019;28(3):e96.

Qian Y, Chen Y, Liu Y, Yan XL. Study on effect of aromatherapy combined with therapeutic massage on moderate to severe cancer pain. Electronic Journal of Practical Clinical Nursing Science. 2019;4(35):48-56. (in Chinese)

Ho SSM, Kwong ANL, Wan KWS, Ho RML, Chow KM. Experiences of aromatherapy massage among adult female cancer patients: a qualitative study. J Clin Nurs. 2017;26(23-24):4519-26.

Kasar KS, Yildirim Y, Senuzun Aykar F, Uyar M, Sagin FG, Atay S. Effect of inhalation aromatherapy on pain, anxiety, comfort, and cortisol levels during trigger point injection. Holist Nurs Pract. 2020:34(1):57-64.

Yang LW, Yang Y, Ma PP, Wang W, Sun CY, Liu HY. Impact of aromatherapy on adverse emotion of hospitalized critically ill patients and analysis of its adverse reactions. China Medicine and Pharmacy. 2021;11(23):234-6. (in Chinese)

Deng WH, Chen GS, The psychological assessment with aroma therapy of dental implant clinical effective. Chinese Journal of Oral Implantology. 2017;22(3):134-6. (in Chinese)

Monroe SM, Harkness KL. Major depression and its recurrences: life course matters. Annu Rev Clin Psychol. 2022;18:329-57.

Sánchez-Vidaña DI, Ngai SP, He W, Chow JK, Lau BW, Tsang HW. The effectiveness of aromatherapy for depressive symptoms: a systematic review. Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:5869315.

Ogata K, Ataka K, Suzuki H, Yugi T, Okawa A, Fukumoto T, et al. Lavender oil reduces depressive mood in healthy individuals and enhances the activity of single oxytocin neurons of the hypothalamus isolated from mice: a preliminary study. Evid Based Complement Alternat Med. 2020;2020:5418586.

Aponso M, Patti A, Bennett LE. Dose-related effects of inhaled essential oils on behavioural measures of anxiety and depression and biomarkers of oxidative stress. J Ethnopharmacol. 2020;250:112469.

Lin HY, Wan XL, Du YJ, Xie HL. Efficacy and mechanism of clove oil and jasmine oil on treatment of depressive mice. Journal of Wenzhou Medical University. 2018;48(5):330-7.(in Chinese)

Choi NY, Wu YT, Park SA. Effects of olfactory stimulation with aroma oils on psychophysio-logical responses of female adults. Int J Environ Res Public Health. 2022:19(9):5196.

Ouyang C, Liu Y. The effects of emotional release combined with aromatherapy on young ovarian cancer patients. Health Vocational Education. 2020;38(14):149-51. (in Chinese)

Ayaz M, Sadiq A, Junaid M, Ullah F, Subhan F, Ahmed J. Neuoprotective and anti-aging potentials of essential oils from aromatic and medicinal plants. Front Aging Neurosci. 2017;9:168.

Agarwal P, Sebghatollahi Z, Kamal M, Dhyani A, Shrivastava A, Singh KK, et al. Citrus essential oils in aromatherapy: therapeutic effects and mechanisms. Antioxidants. 2022; 11(12):2374