ความก้าวหน้าด้านการวิจัยของแพทย์แผนจีนต่อการรักษาโรคหอบหืดที่มีอาการไอเรื้อรังอย่างเดียวในผู้ป่วยเด็ก

Main Article Content

สุกัญญา เสรีรักษ์จุฑารังษี
เจียง จือเหยียน

บทคัดย่อ

บทความนี้สำรวจแนวทางการรักษาทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดที่มีอาการไอเรื้อรังอย่างเดียว รวบรวมการรักษาทั้งภายในโดยตำหรับยาจีนและการรักษาภายนอกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยศึกษาจากผลวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปแนวคิดและวิธีการรักษาของแพทย์ที่โดดเด่นเกี่ยวกับโรคหอบหืดที่มีอาการไอเรื้อรังในเด็ก

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Feng XC, Duan XZ, Sun LP, Lin SZ, Wang R, Liu J. Guideline for clinical diagnosis and treatment of pediatrics of traditional Chinese medicine· cough variant asthma in children (formulation). Journal of Pediatrics of Traditional Chinese. 2016;12(5):1-4. (in Chinese)

Liu J. Research progress in the treatment of cough variant asthma in children with traditional Chinese medicine. Basic Traditional Chinese Medicine. 2022;1(10):81-7. (in Chinese)

Jin D, Yang WJ, Hu WJ. Professor CHEN Hua's experience in the treatment of pediatric cough variant asthma by expelling wind and eliminating phlegm. Journal of Zhejiang Chinese Medical University. 2020;44(7):639-41. (in Chinese)

Wang YY. The clinical research on treating children’s cough varaint asthma belongs to accumulation of phlegm-heat in the lung syndrome with modified Ding Chuan decoction [dissertation]. Nanjing: Nanjing University of Traditional Chinese Medicine; 2018. (in Chinese)

Feng XC, Sun LP, Yuan XF, Xia SF. Theoretical research on asthma of professor Wang Lie. Chinese Pediatrics of Integrated Traditional and Western Medicine. 2010;2(02):100-2. (in Chinese)

Shi XJ, Wang XF. Professor Wang Xiafang’s experience in treating coughing variant asthma on syndrome differentiation. Shanghai Journal of Traditional Chinese Medicine. 2008;458(3):20-1. (in Chinese)

Lu HS, Jiang JM, Chen YX, Xia K. Study on medication rule of Xiao Heyin in the treatment of cough variant asthma in children. Journal of Changchun University of Chinese Medicine. 2020;36(03):511-5. (in Chinese)

Wang YJ, Ma J. Analysis of the mechanism of treating cough variant asthma with wind-expelling drugs. Journal of Nanjing University of Traditional Chinese Medicine. 2016;32(2):107-10. (in Chinese)

Bai YJ, Guo K, Huang SS, Zhu LX. Clinical curative effect of Qufeng Ningfei San combined with montelukast sodium on children with cough variant asthma and its influences on immune function. Journal of North Sichuan Medical College. 2021;36(6):737-40. (in Chinese)

Wu XQ, Wang XJ, Zhang HC, Chen Y. Professor Chao EnXiang’s experience in the treatment of pulmonary disease. Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine. 2008;(05):358-9. (in Chinese)

Sun CH, Jiang ZY. Clinical study of Suhuang cough granule treated children with variant asthma by Chao Enxiang. Lishizhen Medicine and Materia Medica Research. 2022;33(10):2421-3. (in Chinese)

Shen CF. The academic thought of Dr. Shen Chunti for treating chronic cough. Journal of Zhejiang Chinese Medical University. 2015;39(7):525-6.(in Chinese)

Zhong Y, Cai HJ, Cao JB, Mei WX, Shen CT. Clinical study on Kangmin Zhenke decoction in the treatment of cough variant asthma. Henan Traditional Chinese Medicine. 2022;42(06):923-7. (in Chinese)

Zhang HX, Zhao GJ, Zhang YY, Han S. Clinical observation of modified maxing Erchen decoction combined with montelukast sodium chewable tablets in treatment of cough variant asthma in children. Chinese Journal of Rational Drug Use. 2021;18(12):100-3. (in Chinese)

Wang J, Yu Z, Sun MT, Yang XZ. Clinical efficacy on Erchentang combined with Sanzi Yangqintang in treatment of cough variant asthma in children with phlegm evil accumulation lung syndrome. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae. 2021;27(10):58-63. (in Chinese)

Liu CZ, Wang YP. Clinical efficacy of Xiebai Wendan decoction in treatment 31 cases of cough variant asthma in children. Hunan Journal of Traditional Chinese Medicine. 2014;30(3):15-7. (in Chinese)

Guo SX. Baimao decoction treating spasmodic cough in children. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2022;63(17):1695-7. (in Chinese)

Xia YL, Yang XH. Treatment of 48 cases of childhood coughing variant asthma by “Chaihu Pingchuan decoction”. Shanghai Journal of Traditional Chinese Medicine. 2006;(4):39-40. (in Chinese)

Huang H. Treatment of 30 cases of pediatric cough variant asthma by invigorating qi spasmolysis and eliminating phlegm. Henan Traditional Chinese Medicine. 2008;28(12):62-3. (in Chinese)

Xia HB. Treatment of 84 cases of childhood coughing variant asthma by Shegan Mahuang decoction. Guiding Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2008;(9):49-50. (in Chinese)

Huang WX, Fan FC. Treating cough variant asthma in children based on the lung and spleen. Henan Traditional Chinese Medicine. 2020;40(4):506-9. (in Chinese)

Wu JT. Detailed analysis of epidemic warm diseases. Beijing: China Bookstore; 1994. (in Chinese)

Chen Y, He MQ, Chen XQ. Treatment of cough variant asthma by Shashen Maidong decoction combined with montelukast sodium chewable tablets. Psychologies Magazine. 2019;14(13):171. (in Chinese)

Hao HW, Wang H, Wang DH, Wei L, Liu Y, Xue XN, et al. The treatment of children’s cough variant asthma from the pathogenesis of hidden wind transforming into dryness and consuming yin. Modern Chinese Clinical Medicine. 2019;26(3):71-3. (in Chinese)

Zhang LM, Zhang GQ. Treatment of 63 cases of pediatric cough variant asthma by Yangyin Qufeng decoction. Global Traditional Chinese Medicine. 2018;11(12):2015-7. (in Chinese)

Jiang CX, Zhang TJ, Chen CQ, Li XK, Liu CX. Research progress in Molygonati rhizoma and predictive analysis on Q-marker. Chinese Traditional and Herbal Drugs. 2017;48(1):1-16. (in Chinese)

He SX, Xu ND, Xia LP. Clinical observation of modified Wen Shen Zhenke decoction in treatment of cough variant asthma in children. Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine. 2007;(1):7-8. (in Chinese)

Jiao PY, Han X. Research progress of Chinese and western medicine treatment for children with cough variant asthma. Clinical Journal of Chinese Medicine. 2018;10(18):29-31. (in Chinese)

Cao XW, Li H. Clinical observation of modified Xiaochaihu decoction in treating cough variant asthma. Shenzhen Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine. 2021;31(21):65-7. (in Chinese)

Liu GX. Clinical observation of modified Taohongsiwu decoction in treating pediatrics cough variant asthma. Shandong Journal of Traditional Chinese Medicine. 2020;39(4):426-30. (in Chinese)

Zhang XR, Shi ZM, Li XQ. Therapeutic observation of herb-partitioned moxibustion at Cui’s Si Hua Points for cough variant asthma in children and its effect on the immune function. Shanghai Journal of Acupuncture and Moxibustion. 2020;39(4):426-30. (in Chinese)

Qiao Q, Xu XL, Liu J, Yu H. Curative effect of massage for invigorating the spleen, strengthening the lung and nourishing the kidney in the treatment of children with cough variant asthma and its effect on inflammatory factors and the immune function. Jilin Journal of Chinese Medicine. 2022;42(4):439-42. (in Chinese)

Zhang LP, Tian Q. Curative effect of massage in the treatment of children with cough variant asthma effect on the immune function and small airway function. Cardiovascular Disease Electronic Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine. 2020;8(32):160-2. (in Chinese)

Dong QX. Clinical curative observation of treating winter diseases in summer and cupping and acupoint application in the treatment of children with cough variant asthma. Journal of Sichuan of Traditional Chinese Medicine. 2015;33(8):154-6. (in Chinese)

Wang DM, Cao YR. Effect of traditional Chinese medicine nursing and acupoint application intervention on TCM symptom score and lung function of children with cough variant asthma. Chinese and Foreign Medical Research. 2022;20(3):90-3. (in Chinese)