ความก้าวหน้าด้านการวิจัยในการรักษาอาการปวดท้องประจำเดือนแบบปฐมภูมิด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Main Article Content

สิตา สร้อยอัมพรกุล

บทคัดย่อ

การปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ (PD) เป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยในแผนกนรีเวช ในทางการแพทย์แผนจีนเรียกว่า "ปวดท้องช่วงเป็นประจำเดือน" โดยโรคดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติของระบบการทำงานภายในมดลูก การรักษาทางการแพทย์แผนจีนของโรคนี้มีผลการรักษาที่ชัดเจน ซึ่งบทความนี้ได้สรุปสาเหตุของอาการปวดท้องประจำเดือน หลักเกณฑ์การวินิจฉัย วิธีการรักษา โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนจีนจากผลงานวิจัยใหม่ในช่วงที่ผ่านมา

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Wu ZX. Experience of TCM clinical treatment of primary dysmenorrhea. Clinical Journal of Traditional Chinese Medicine. 2014;26(9):965-7. (in Chinese)

Xin SY, Zhang P, Lin CH. Research on the relationship between uterine position and acupoint effect in primary dysmenorrhea patients by multi-center randomized controlled trial. Shaanxi Journal of Traditional Chinese Medicine. 2015;36(3):365-7. (in Chinese)

Luo SP. Gynecology of traditional Chinese medicine. Beijing: Higher Education Press; 2010. (in Chinese)

Lu T, Shi YP. Current status of TCM treatment of primary dysmenorrhea. Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine. 2012;14(10):214-6. (in Chinese)

Yang AP, Chen Q, Lu Y. Literature research on the distribution of TCM syndromes and related factors in primary dysmenorrhea. Lishizhen Medicine and Materia Medica Research. 2012;23(5):1258-9. (in Chinese)

Li QY. An analysis on the main types of syndrome in TCM and the factors affecting primary dysmenorrhea in adolescent girls. Journal of Emergency in Traditional Chinese Medicine. 2006;15(9):996-7. (in Chinese)

Zheng XL. The etiology and prevention of dysmenorrhea in college students. Chinese Journal of School Doctor. 2012;26(6):467. (in Chinese)

Burnett M, Lemyre M. No.345-primary dysmenorrhea consensus guideline. J Obstet Gynaecol Can. 2017;39(7):585-95.

Tan Y. TCM gynecology. Beijing: China Press of Traditional Chinese Medicine; 2016. (in Chinese)

Ni YF. Nuangong Zhuyu Zhitong decoction for 31 cases of adolescent dysmenorrhea with cold coagulation and blood stasis syndrome. Chinese Journal of Traditional Medical Science and Technology. 2019;26(1):152-4. (in Chinese)

Qin W. Clinical observation of Bushen Zhuyu decoction in treatment of primary dysmenorrhea in adolescence. Popular Science & Technology. 2020;22(4):59-60. (in Chinese)

Luo W. Clinical study on the treatment of primary dysmenorrhea of spleen and kidney deficiency with Jianpi Bushen decoction. Maternal and Child Health Care of China. 2019;34(12):2892-4. (in Chinese)

Qian HY. The clinical study of Xuanhu Danggui san flavored in the treatment of primary dysmenorrhea (qi stagnation and blood stasis syndrome) [Master]. Changchun: Changchun University of Traditional Chinese Medicine. 2020. (in Chinese)

Man YJ, Wu XK, Li XY. Retrospective study on the Dawenjing decoction in treating dysmenorrhea. Chinese Medicine Modern Distance Education of China. 2017;15(17):157-9. (in Chinese)

Zhang YF. Observation on curative effect of compound Yimu capsules in treating primary dysmenorrhea. Nei Mongol Journal of Traditional Chinese Medicine. 2020; 39(8):20-2. (in Chinese)

Li J. Comparison of the effect of motherwort dispersible tablets and ibuprofen sustained-release capsules in the treatment of dysmenorrhea. Contemporary Medical Symposium. 2019;17(14):151-2. (in Chinese)

Xue SF. Clinical observation on acupuncture and moxibustion treatment of primary dysmenorrhea. Nei Mongol Journal of Traditional Chinese Medicine. 2020;39(3):137-8. (in Chinese)

Lin WM, Wu JSH, Lin LX. Observation on the therapeutic effect of warm acupuncture on primary dysmenorrhea. Chinese and Foreign Medical Research. 2020;18(16):124-6. (in Chinese)

Chen WW. Different parts of compatibility acupoints acupuncture treatment of primary dysmenorrhea (cold coagulation and blood stasis type) therapeutic effect difference [Master]. Changchun: Changchun University of Traditional Chinese Medicine; 2021. (in Chinese)

Liu J, Wang L, Li F, Fu J. Observation on immediate analgesic effect and curative effect of thermal-sensitive moxibustion at different single-point in the treatment for primary dysmenorrhea. Journal of Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine. 2021;33(1):72-5. (in Chinese)

Jiang M, Ding LP, Li QX, Hu XW, Deng CY. Controlled study of long snake moxibustion on primary dysmenorrhea of cold coagulation and blood stasis type. Jiangxi Medical Journal. 2020; 55(5):568-70. (in Chinese)

Xiao LD. Clinical objective on warming needle moxibustion combined with moxa-wool moxibustion in the treatment of primary dysmenorrhea. Chinese Medicine Modern Distance Education of China. 2022;20(23):119-21. (in Chinese)

Liu YH, Wang X. Clinical observation of 147 patients of primary dysmenorrhea of cold and blood stagnation syndrome in treatment with moxibustion. World Journal of Integrated Traditional and Western Medicine. 2019;14(9):1316-8. (in Chinese)

Li GF, Gao ML, Liu WSH, Wang YJ. Research advances in the mechanism of action of moxibustion treatment on primary dysmenorrhea. Shanghai Journal of Acupuncture and Moxibustion. 2020;39(4):508-13. (in Chinese)

Zhu LF, Zhang L, Ge XL. Clinical observation of acupoint sticking in the treatment of primary dysmenorrhea of cold-damp stagnation type. Journal of Practical Traditional Chinese Medicine. 2021;37(9):w1598-600. (in Chinese)

Li J. The application effect of traditional Chinese medicine acupoint application in patients with primary dysmenorrhea. Practical Clinical Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine. 2021;21(13):32-3. (in Chinese)

Xiong SL, Zheng WX, Chen HL, Chen YJ, Deng JY, Guo YJ, et al. Analysis of point selection and medication rule of primary dysmenorrhea treated by point application. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2019;34(7):3242-6. (in Chinese)

Wei B, Min W, Dong ZZ, Chen YZ, Zhang BF, Zhi Y. Therapeutic observation of auricular point sticking for primary dysmenorreha in college students. Shanghai Journal of Acupuncture and Moxibustion. 2017;36(2):167-70. (in Chinese)

Liang YJ, Yang SH, Zheng JF. Observation on the curative effect of different acupoint selection methods on auricular acupoint pressing beans in the treatment of primary dysmenorrhea. The Medical Forum. 2020;24(23):3348-9. (in Chinese)

Che XY. Observation on therapeutic effect of auricular point sticking and pressing magnetic beads on primary dysmenorrhea. World Latest Medicine Information. 2016;16(69):432. (in Chinese)

Zhao ZB, Li WH, Yao F. Observation on the curative effect of "Yan Nian Jiu Zhuan" abdominal massage on primary dysmenorrhea of female college students. Chinese Manipulation and Rehabilitation Medicine. 2021;12(11):1-3. (in Chinese)

Zhang LJ, Wu Can. Effect of aromatherapy combined with abdominal massage on primary dysmenorrhea of female college students. Psychological Monthly. 2020;15(4):54. (in Chinese)

Zhang Y, Chen LL. Effect of warming acupuncture combined with Sini Decoction on primary dysmenorrhea of cold coagulation and blood stasis type and its influence on TCM syndrome, serum PGE2, and PGF2a levels. Hainan Medical Journal. 2021;32(14):1817-20. (in Chinese)

Du MR, Liu XM, Yu T. Study on curative effect and mechanism of ginger-separated moxibustion coordinated Chinese medicine iontophoresis for cold-stagnation and blood-stasis type primary dysmenorrhea. Journal of Sichuan of Traditional Chinese Medicine. 2020;38(5):170-4. (in Chinese)