อันดับโรคที่ผู้ป่วยนิยมใช้การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนจากฐานข้อมูล ICD-1O-TM ของคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

Main Article Content

เนมิราช พาหะมาก

Article Details

บท
ปกิณกะ

References

Wuhiran P, editors. Introduction to health care with traditional Chinese medicine. Institute of Thai-Chinese Medicine, Department of Thai Traditional Medicine, Ministry of Public Health. Bangkok: Phumthong Publisher; 2020. (in Thai)

World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) [Internet]. 2020 [cited 2020 Oct 12] Available from: https://www.who.int/ emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/questio-and-answers-hub/q-a-detail/coronavi-rus-disase-covid-19

World Health Organization. Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV) [Internet]. [cited 2020 Jan 30]. Available from: https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)

The State Council Information Office of the People’s Republic of China. Fighting COVID-19 China in action (full text) [Internet]. 2020 [cited 2020 Jun 8]. Available from http://en.nhc.gov.cn/2020-06/08/ c_80724.htm (in Chinese)

Mahadilokrat O, editor. A guide to coding diagnostics in medical records. Bangkok: Huachiew TCM Clinic; 2021. (in Thai)