การศึกษาวิธีการรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Main Article Content

บดินทร์ ก่อกวิน

บทคัดย่อ

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย อาการหลักคือ ปวดเอวร้าวลงขา มักเป็นใน ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ วัตถุประสงค์ของบทความชิ้นนี้คือ การรวบรวมข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน ไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็ม การนวดทุยหนา การจ่ายยาสมุนไพร การครอบแก้ว การบริหารร่างกาย เป็นต้น สรุปรวบรวมไว้สำหรับแพทย์แผนจีน เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคนี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ด้านอื่นๆ ได้เข้าใจในศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในการดูแลรักษาโรคนี้อย่างปลอดภัย และมีทางเลือกให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Zhang MC, Wang X, Shi Y. Shi’s traumatology medical center proposed pattern identification and treatment standard of lumbar intervertebral disc herniation (I) staging diagnosis scheme. Shanghai J Tradit Chin Med. 2020;54(1):9-12.(in Chinese)

Guan W, Yu QH. Clinical effect of acupuncture in patients with lumbar disc herniation and its effect on sciatic nerve injury repair. Journal of Hubei University of Chinese Medicine. 2021; 23(3):90-2. (in Chinese)

Li LL. Effect of contralateral needling on F-wave of electromyography in patients with lumbar disc herniation. Res Integr Chin West Med. 2019;11(3):125-7. (in Chinese)

Huang JS, Xie XQ. Clinical observation on AShi Acupoint HeGu needling combined with massage in treating lumbar intervertebral disc protrusion. Western J Trad Chinese Med. 2013; 26(11):111-3. (in Chinese)

Zhao CZ, Zhao YD, Zhang GX. Clinical observation of triple needling combined with central-square needling treating LDH. J Clin Acupunct Moxibustion. 2019;35(5):37-40. (in Chinese)

Zhu BW, Zhang XH, Sun RJ. Zheng’s gold hook fishing acupuncture for lumbar disc herniation: a clinical observation. Chin Acupunct Moxibustion. 2016;36(4):355-8. (in Chinese)

Zhang JL, Zhang ZG, Yang LJ. Clinical observation Zheng’s warming acupuncture for lumbar disc herniation. Shanghai J Acupunct Moxibustion. 2018;37(8):937-40. (in Chinese)

Tang CY, San EL. Clinical observation on rarefaction wave electroacupuncture at BL 25 and GB 30 plus TCM massage for lumbar disc herniation. Journal of Medicine Theory and Practical. 2021;34(8):1340-2. (in Chinese)

Lu G, Wang Y, Wang Q, Li J. Clinical observation on acupuncture plus adductor muscle massage release for lumbar disc herniation. World Lastest Medicine Information. 2019;19(24): 146-7. (in Chinese)

Zhang H. The effect of acupuncture and TCM massage treatment of lumbar intervertebral disc herniation on lumbar vertebra function and lumbar joint mobility. Gansu Science and Technology, 2019;35(13):148-9. (in Chinese)

Liu BY. McKenzie therapy stretching exercise combination with abdominal bridge movement on lumbar disc herniation. Chengdu: Sport Medicine and Health Science Faculty of Chengdu Sport College; 2019. (in Chinese)

Yang Z, Ma Y. Clinical effect of acupuncture on Baliao point combine with TCM massage for lumbar disc herniation. Journal of Jilin Traditional Chinese Medicine. 2021;41(5):685-8. (in Chinese)

Wang XD, Xie JR. Bu Yang Huanwu decoction combined with massage for lumbar intervertebral disc herniation treatment in youth. Journal of Guangxi Traditional Chinese Medicine. 2019; 42(2):63-4. (in Chinese)

Qian YB, Tao YL. Experimental study on Bu Yang Huanwu decoction in promoting neuron survival after peripheral nerve injury. Chinese Journal of Practical Surgery. 2002;16(3):152-4. (in Chinese)

Bai ZX, Dong YL. Visualized analysis of the “Drug target protein model” of Duhuojisheng decoction for intervention of lumbar intervertebral disc herniation. World Chin Medicine. 2021;16(18):2657-62. (in Chinese)

Lin HQ. Clinical observation on treatment of lumbar intervertebral disc herniation (stagnation of qi and blood stasis) using acupuncture and tuina combined with Taoren Tongbi pill. Asia- Pacific Trad Med. 2019;15(6):153-5. (in Chinese)

Pan AM. Clinical observation on Chinese steaming therapy plus acupuncture and TCM massage for lumbar disc herniation. China Rural Health. 2019;172(22):26-8. (in Chinese)

Wang SD, Song X. Clinical effect of acupotomy combine chiropractic in patient with lumbar disc herniation. Chinese Medicine Modern Distance Education of China. 2021;19(5):111-2. (in Chinese)

Chen P. Clinical effect of acupotomy in patient with lumbar disc herniation. Medical Diet and Health. 2020;3:61-3. (in Chinese)

Li HQ. Clinical observation on TCM massage plus bloodletting therapy for lumbar disc herniation. Chinese Manipulation and Rehabilitation Medicine. 2019;10(18):14-5. (in Chinese)

Cao B, Guo GX. Research progress on the prevention and treatment of lumbar intervertebral disc herniation by using Daoyin Gong method. World Chinese Medicine. 2021;16(10): 1633-6. (in Chinese)

Li LF, Fang XH. Clinical observation of Bushen Tongbi Huoxue decoction in treating patients with lumbar intervertebral disc herniation. Chinese J Trad Med Sci Technol. 2021;28(4): 655-6. (in Chinese)