ความคืบหน้าการวิจัยเกี่ยวกับกลไกการชะลอวัยของสาร polyphenol ในใบชา

Main Article Content

จางซุน เจิ้งหยวน
เซี่ย อันน่า
จาง ยู้
ไต้ เวยเวย

บทคัดย่อ

ใบชามีสรรพคุณมากมายที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพ มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสรรพคุณขององค์ประกอบทางเคมีของใบชา สาร Polyphenol เป็นสารประกอบในชาซึ่งเป็นตัวควบคุมการลดออกซิเดชันของเซลล์ ส่วนประกอบหลักคือ catechin และอนุพันธ์ซึ่งมีผลทางสรีรวิทยาหลายอย่างเช่นการชะลอวัย การต้านอนุมูลอิสระ การต้านการอักเสบ พบว่าสาร Polyphenol ช่วยในการชะลอวัยที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคบางอย่าง รวมถึงโรคทางระบบประสาท โรคหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของตับ การทำงานของลำไส้ลดลง โรคกระดูกพรุนและอื่นๆ บทความนี้ทบทวนบทสรุปเกี่ยวกับการวิจัยกลไกการชะลอวัยของสาร Polyphenol ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการชะลอวัย

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Zhang L, Ho CT, Zhou J, Santo JS, Armstrong L, Granato D. Chemistry and biological activities of processed Camellia sinensis teas: a comprehensive review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2019;18(5):1474-95.

Yan ZM, Zhong YZ, Duan YH, Chen QH, Li FN. Antioxidant mechanism of tea polyphenols and its impact on health benefits. Anim Nutr. 2020;6(2):115-23.

Truong VL, Jeong WS. Antioxidant and anti-inflammatory roles of tea polyphenols in inflammatory bowel diseases. Food Sci Hum Wellness. 2022;11(03):502-11.

Hong MY, Yu J, Wang XP, Liu YN, Zhan SN, Wu ZF, et al. Tea polyphenols as prospective natural attenuators of brain aging. Nutrients. 2022;

(15):3012.

Lord SR, Delbaere K, Sturnieks DL. Aging. Handb Clin Neurol. 2018;159:157-71.

Schumacher B, Pothof J, Vijg J, Hoeijmakers J. The central role of DNA damage in the ageing process. Nature. 2021;592:695-703.

Naoi M, Inaba-Hasegawa K, Shamoto-Nagai M, Maruyama W. Neurotrophic function of phytochemicals for neuroprotection in aging and neurodegenerative disorders: modulation of intracellular signaling and gene expression. J Neural Transm. 2017;124(12):1515-27.

Huang Y, Wei Y, Xu J, Wei XL. A comprehensive review on the prevention and regulation of Alzheimer’s disease by tea and its active ingredients. Crit Rev Food Sci Nutr 2022:1-25. Preprint doi: 10.1080/10408398.2022.2081128.

Malar DS, Prasanth MI, Brimson JM, Sharika R, Sivamaruthi BS, Chaiyasut C, et al. Neuroprotective properties of green tea (Camellia sinensis) in parkinson’s disease: a review. Molecules. 2020;25(17):3926.

Gundimeda U, McNeill TH, Fan TK, Deng R, Rayuda D, Chen Z, et al. Green tea catechins potentiate the neuritogenic action of brain-derived neurotrophic factor: role of 67-kDa laminin receptor and hydrogen peroxide. Biochem biophys Res commun. 2014;445(1):218-24.

Sengoku R. Aging and alzheimer’s disease pathology. Neuropathology. 2020;40(1):22-9.

Du X, Wang XY, Geng MY. Alzheimer’s disease hypothesis and related therapies. Transl Neurodegener. 2018;7:2.

Teng YL, Zhao J, Ding LL, Ding Y, Zhou P. Complex of EGCG with Cu(II) suppresses amyloid aggregation and Cu(II)-Induced cytotoxicity of α-Synuclein. Molecules. 2019;24(16):2940.

Hemmati-Dinarvand M, Saedi S, Valilo M, Kalantary-Charvadeh A, Sani MA, Kargar R, et al. Oxidative stress and parkinson’s disease: conflict of oxidant-antioxidant systems. Neurosci. Lett. 2019;709:134296.

Mossad O, Batut B, Yilmaz B, Dokalis N, Mezö C, Nent E, et al. Gut microbiota drives age-related oxidative stress and mitochondrial damage in microglia via the metabolite N(6)-carboxymethyllysine. Nat Neurosci. 2022;25(3):295-305.

Kamaruddin NA, Hakim Abdullah MN, Tan JJ, Lim V, Fong LY, Abd Ghafar SA, et al. Vascular protective effect and its possible mechanism of action on selected active phytocompounds: a review. Evid Based Complementary Altern Med. 2022;2022:3311228.

Landini L, Rebelos E, Honka MJ. Green tea from the far east to the drug store: focus on the beneficial cardiovascular effects. Curr Pharm Des. 2021;27(16):1931-40.

Pang J, Zhang Z, Zheng TZ, Bassig BA, Mao C, Liu XB, et al. Green tea consumption and risk of cardiovascular and ischemic related diseases:

a meta-analysis. International Journal of Cardiology. 2016;202:967-74.

Reddy AT, Lakshmi SP, Maruthi Prasad E, Varadacharyulu NC, Kodidhela LD. Epigallocatechin gallate suppresses inflammation in human coronary artery endothelial cells by inhibiting NF-κB. Life Sci. 2020;258:118136.

Shi J, Zhang M, Zhang LB, Deng HP. Epigallocatechin-3-gallate attenuates microcystin-LR-induced apoptosis in human umbilical vein endothelial cells through activation of the NRF2/HO-1 pathway. Environ Pollut. 2018;239:466-72.

Wang DX, Wang TT, Li ZM, Guo YX, Granato D. Green tea polyphenols upregulate the Nrf2 signaling pathway and suppress oxidative stress and inflammation markers in D-galactose-induced liver aging in mice. Front in Nutr. 2022;9:836112.

Saleh DO, Mansour DF, Hashad IM, Bakeer RM. Effects of sulforaphane on D-galactose-induced liver aging in rats: Role of keap-1/nrf-2 pathway. European Journal of Pharmacology. 2019;855:40-9.

Ramos-Tovar E, Muriel P. Molecular mechanisms that link oxidative stress, inflammation, and fibrosis in the liver. Antioxidants. 2020;9(12):1279.

Funk MC, Zhou J, Boutros M. Ageing, metabolism and the intestine. EMBO rep. 2020;21(7):e50047.

He D, Wu HG, Xiang JN, Ruan XS, Peng PK, Ruan YY, et al. Gut stem cell aging is driven by mTORC1 via a p38 MAPK-p53 pathway. Nat Commun. 2020;11(1):37.

Zhu XL, Li B, Lou PC, Dai TT, Chen Y, Zhuge AX, et al. The relationship between the gut microbiome and neurodegenerative

diseases. Neurosci Bull. 2021;37(10):1510-22.

Ye Y, Warusawitharana H, Zhao HY, Liu ZH, Li B, Wu YY, et al. Tea polyphenols attenuates inflammation via reducing lipopolysaccharides level and inhibiting TLR4/NF-κB pathway in obese mice. Plant Foods Hum Nutr. 2022;77(1):105-11.

Pérez-Burillo S, Navajas-Porras B, López-Maldonado A, Hinojosa-Nogueira D, Pastoriza S, Rufián-Henares JA. Green tea and its relation to human gut microbiome. Molecules. 2021;26(13):3907.

Li H, Christman LM, Li R, Gu LW. Synergic interactions between polyphenols and gut microbiota in mitigating inflammatory bowel diseases. Food & Function. 2020;11(6):4878-91.

Pouresmaeili F, Kamalidehghan B, Kamarehei M, Goh YM. A comprehensive overview on osteoporosis and its risk factors. Ther Clin Risk Manag. 2018;14:2029-49.

Huang HT, Cheng TL, Lin SY, Ho CJ, Chyu JY, Yang RS, et al. Osteoprotective roles of green tea catechins. Antioxidants. 2020;9(11):1136.

Shen CL, Smith BJ, Li JL, Cao JJ, Song X, Newhardt MF, et al. Effect of long-term green tea polyphenol supplementation on bone architecture, turnover, and mechanical properties in middle-aged ovariectomized rats. Calcif Tissue Int. 2019;104(3):285-300.