สำรวจแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างโรคของม้าม ภาวะหลอดเลือดติดขัดกับการเกิดพยาธิสภาพของ ท่อน้ำเหลืองโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

Main Article Content

ตู้ หมิน
เฝิง เซียวเถิง
จาง อีฝาน
หลี่ ซือจิน
หวาง เจียโร๋ว
หลิว ผิง

บทคัดย่อ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองที่เกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (AS) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยการแพทย์แผนจีนเชื่อว่าการเกิด AS นั้นสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความผิดปกติของม้าม และแนวคิดเรื่อง”โรคม้าม ส่งผลต่อหลอดเลือดติดขัด” นั้นยังถือเป็นกลไกสำคัญต่อการเกิด AS ขึ้นอีกด้วย โดยจากงานวิจัย ณ ปัจจุบันนั้นเป็นที่แน่ชัดว่าความผิดปกติของท่อน้ำเหลืองสามารถนำไปสู่การเกิด AS ได้ อีกทั้งหน้าที่ทางสรีรวิทยาของท่อน้ำเหลืองและม้ามในทางแพทย์แผนจีนซึ่งมีคำกล่าวว่า “ม้ามทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อน ขนส่ง เปลี่ยนแปลง” ยังคงมีความคล้ายคลึงกันอีกด้วย บทความนี้ได้รวบรวมและสำรวจทฤษฎีแนวคิดสาเหตุและกลไกการเกิดหลอดเลือดติดขัดจากโรคม้าม และพยาธิสภาพของท่อน้ำเหลืองต่อโรคหลอดเลือดแดงแข็ง รวมถึงวิเคราะห์และสำรวจความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างการทำงานของม้าม ซึ่งหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อน ขนส่ง เปลี่ยนแปลง กับการทำงานของท่อน้ำเหลือง เพื่อให้เกิดแนวคิดการรักษาและป้องกันแนวใหม่ด้วยยาสมุนไพรจีนต่อโรคหลอดเลือดแดงแข็งต่อไป

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Neele AE, Van den Bossche J, Hoeksema MA, de Winther MP. Epigenetic pathways in macrophages emerge as novel targets in atherosclerosis. Eur J Pharmacol. 2015;763(Pt A):79-89.

Li XP, Xu ZX, Xu J, Song XY, Wang YQ. Study on the correlation between different TCM syndromes and risk factors in patients with coronary heart disease. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2019;34(6):2717-20. (in Chinese)

Feng XD, Dong X, Wang Y, Pang LL. Literature review on the mechanism of treating atherosclerosis from spleen based on the theory of “spleen deficiency generates phlegm”. Jiangsu Journal of Traditional Chinese Medicine. 2021;53(2):69-71. (in Chinese)

Zhang HY, Min DY, Jia LQ, Yang GL. Exploration of spleen diseases leading to“unsmooth vessels” based on macrophage foam. World Chinese Medicine. 2017;12(5):1000-3. (in Chinese)

Jia LQ, Zhang N, Song N, Zhang HY, Yang GL. Modern biological basis on coronary heart disease (CHD) of phlegm turbidity and blood stasis syndrome from unsmoothness of vessels. Journal of Zunyi Medical University. 2015;38(4):337-40. (in Chinese)

Cao HM, Song N, Jia LQ, Zhang HY, LV XM, Chen N, et al. Exploration of the scientific connotation of AS caused by “unsmoothness of vessels” of spleen disease based on mitochondrial homeostasis imbalance. Chinese Journal of Basic Medicine in Traditional Chinese Medicine. 2020;26(05):635-7. (in Chinese)

He J, Zhou L, Chen JX, Zhao HB, Ding XF. A research progress on spleen deficiency syndrome of traditional Chinese medical science. Jilin Journal of Traditional Chinese Medicine. 2015;35(1):103-7. (in Chinese)

Zhao J. General records of holy universal relief. Beijing: People’s Medical Publishing House;1962. (in Chinese)

Liu ZY, Jin S, Hou MQ, Guo YP, Wang C, Zhu AS. Discussion on atherosclerosis based on the spleen-phlegm-lipid correlation theory. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2019;34(10):4702-4. (in Chinese)

Sun YX. Understanding of the “spleen main muscle” and its clinical application. Chinese Journal of Basic Medicine in Traditional Chinese Medicine. 2018;24(5):710-2. (in Chinese)

Liu HP, Hou YM, Chang XF, Wang SL. Study on ultrastructure of vascular smooth muscle in rats with spleen Qi deficiency. Journal of Chinese Electron Microscopy Society. 1991;(4):383-4. (in Chinese)

Change L, Zhang LD, Ma XD, Fu CZ. Influence of expression on PDGF, in vascular smooth muscle cells of spleen-deficiency syndrome rats by totifying spleen Qi herbals. Chinese Archives of Traditional Chinese Medicine. 2011;29(5):1093-4. (in Chinese)

Chen SW, Wen ZL, Lin XZ. Discussion on the function of “the spleen nourishing the muscles” in related diseases. Journal of Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine. 2021;33(1):7-9. (in Chinese)

Riquet M, Brière J, Dupont P, Pennhouat G, Hidden G. The embryonic and early fetal development of the lymphatics of the heart and lungs in humans (25.6.93). Surg Radiol Anat. 1993;15(4):369-70.

Norman S, Riley PR. Anatomy and development of the cardiac lymphatic vasculature: Its role in injury and disease. Clin Anat. 2016;29(3):305-15.

Aspelund A, Robciuc MR, Karaman S, Makinen T, Alitalo K. Lymphatic system in cardiovascular medicine. Circ Res. 2016;118(3):515-30.

Vuorio T, Nurmi H, Moulton K, Kurkipuro J, Robciuc MR, Ohman M, et al. Lymphatic vessel insufficiency in hypercholesterolemic mice alters lipoprotein levels and promotes atherogenesis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014;34(6):1162-70.

Hansson GK, Hermansson A. The immune system in atherosclerosis. Nat Immunol. 2011;12(3):204-12.

Schaftenaar F, Frodermann V, Kuiper J, Lutgens E. Atherosclerosis: the interplay between lipids and immune cells. Curr Opin Lipidol. 2016;27(3):209-15.

Alitalo A, Detmar M. Interaction of tumor cells and lymphatic vessels in cancer progression. Oncogene. 2012;31(42):4499-508.

Xu XS, Lin HL, Lv HX, Zhang M, Zhang Y. Adventitial lymphatic vessels -- an important role in atherosclerosis. 2007;69(6):1238-41.

Ju WH, Wang HY. The relationship of vascular endothelial growth factor-C and vascular diseases. Advances in Cardiovascular Diseases. 2017;38(1):34-8. (in Chinese)

Xu XS, Lin HL, Lv HX, Zhang M, Zhang Y. Adventitial lymphatic vessels -- an important role in atherosclerosis. Med Hypotheses. 2007;69(6):1238-41.

Liu XY, Lu ZZ. National top Chinese physician Professor Zhizheng Lu in treatment of chest obstruction (coronary heart disease) from spleen-stomach. Journal of Hunan University of Chinese Medicine. 2015;35(7):1-4. (in Chinese)

Wu PT, Yang N, Liu M, Guo DM, Xie LY, Yu H, et al. Relationship between splenic function and coronary artery disease. Chinese Journal of Integrative Medicine on Cardio-/Cerebrovascular Disease. 2012;10(1):85-7. (in Chinese)

Zhao G, Yang W, Wu J, Chen B, Yang X, Chen J, et al. Influence of a coronary artery disease- associated genetic variant on furin expression and effect of furin on macrophage behavior. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2018;38(8):1837-44.

Zhang JH, Zhu AS. Discussion on atherosclerosis from the perspective of spleen qi-deficiency. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2015;30(2):353-5. (in Chinese)

Gao XY, Zhang Z, Wang Y, Liu Y, Kong DZ, Meng FL, et al. Exploring the relationship between macrophage autophagy and atherosclerosis based on the theory of spleen deficiency generating phlegm. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2017;58(22):1902-5. (in Chinese)

Li HY, Wang J, Gao TF, Fan ZQ, Li L, Li Y. Experimental study on the correlation between spleen deficiency and lymphatic immunity. Journal of Changchun University of Traditional Chinese Medicine. 2007;(5):16-7. (in Chinese)

Liao LL, Luo AX, Tang GY, Li M, Han YR, Xu H. Effect of Sijunzi-tang on rhubarb-induced spleen deficiency in mice. Journal of Guangdong Pharmaceutical University. 2013;29(2):202-5. (in Chinese)

Guan L. Study on the therapeutic mechanism of Yimai granule in treating atherosclerosis [dissertation]. China: Liaoning University Of Traditional Chinese Medicine; 2019. (in Chinese)

Li JS. Experimental study on improving atherosclerosis by treating phenotypic transformation of vascular smooth muscle from spleen theory [Thesis]. China: Liaoning University Of Traditional Chinese Medicine; 2020. (in Chinese)

Gao Q, Li SN, Lin Q. Effects of Huangqi [Astragali radix, 黄芪] and Dangshen [Codonopsis radix, 党参] on calcium transients in myocardial cells of heart failure model mice. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2017;58(16):1408-11. (in Chinese)

Chen BB. Progress in pharmacological research of Rhizome Atractylodis macrocephala. Nei Mongol Journal of Traditional Chinese Medicine. 2012;31(10):101-2. (in Chinese)

Zeng GA, Chen YY, Li B, Wu QH. The effect of astragalus polysaccharide on the function of endothelial cells of in rabbits with atherosclerosis. Chinese Journal of Integrative medicine on Cardio-/Cerebrovascular Disease. 2010;8(10):1206-8. (in Chinese)

Li MQ, Zheng HX, Li JB, Feng KJ. Study on the effect of shenmai injection on lymphangiogenesis. Acta Chinese Medicine and Pharmacology. 2009;37(3):26-7. (in Chinese)

Xu YY. The clinical study of shen qi jian wei tang combined with chemotherapy in gastric cancer patients inhibition of VEGF-C [Thesis]. China:Nanjing University Of Chinese Medicine;2010. (in Chinese)

Wang YR, Jia QY, Zhang YF, Wei J, Liu P. Taoren Honghua drug attenuates atherosclerosis and plays an anti-inflammatory role in ApoE knock-out mice and RAW264.7 cells. Front Pharmacol. 2020;11:1070.