ความแตกต่างระหว่างเจ้อเป้ยหมู่และหูเป่ยเป้ยหมู่

Main Article Content

หลัว เซียว
คัง ซ่วย
เผิง ซ่านกุ้ย
ไต้ ฉี
เหลย เหล่ย
จ้าว เสี่ยวฉิน
หลี่ จี๋

บทคัดย่อ

ข้อมูลจากวรรณกรรมสมุนไพร บันทึกมาตรฐาน และบันทึกหลักการเตรียมยาใน ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรประเทศจีน พบว่ามีการแอบอ้างนำเอาหูเป่ยเป้ยปลอมปนเป็นเจ้อเป้ยหมู่ โดยทำการวิเคราะห์จากประสบการณ์ในการแยกความแตกต่างแบบดั้งเดิม การแยกความแตกต่างด้วยฤทธิ์และลักษณะ การแยกความแตกต่างด้วยวิธีโครมาโทกราฟีชั้นบาง และการวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบร่วมกัน ทำให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเจ้อเป้ยหมู่และหูเป่ยเป้ยหมู่ และสร้างคู่มือเทคนิคในการแยกแยะยาสมุนไพรเจ้อเป้ยหมู่ที่ถูกต้องได้

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Huang LQ, Guo LP, Zhan ZL. Compendium of standards for authentic medicinal materials. Beijing: Beijing Science and Technology Press; 2020. (in Chinese)

Xiao PG. A review on the study of hubeibeimu. First China Journal of Chinese Materia Medica. 2022;27(10):726-8. (in Chinese)

Sun BB, Du WF, Kang XJ, Tang LL, Wang LH, Chen LB, et al. Herbage textual research and origin change of Fritillariae thunbergii bulbus. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2022;37(9):5142-6. (in Chinese)

He CL, Liu YR, Chen DL. Study on the constituents from roots of Fritillaria thunbergia. West China Journal of Pharmaceutical Sciences. 2022;37(2):111-4. (in Chinese)

Zhao JK, Du WF, Ying ZX, Jiang KL, Ge WH. Modern research progress of Zhejiang fritillaria. 2019;30(1):177-80. (in Chinese)

Jin X, Li CN, Zhang H. Research progress on alkaloid chemical constituents and pharmacological activities of fritillaria. Journal of Chinese Medicinal Materials. 2022;45(9):2262-8. (in Chinese)