การศึกษาทางคลินิกในการใช้วิธีแผ่นยาแปะบนจุดเส้นลมปราณรักษาอาการไอหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มีกลุ่มอาการชี่พร่องร่วมกับมีเสมหะความชื้น

Main Article Content

เจียง จิ้งเจี๋ย
กาน ซานซาน
หลิว รุ่ยเฉา
อา เก๋อเอ๋อ
เจียว ลี่จิง
กง ย่าปิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยทางคลินิกนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาประสิทธิผลการใช้แผ่นยาแปะบนจุดเส้นลมปราณรักษาอาการไอหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งปอด ที่มีกลุ่มอาการชี่พร่องร่วมกับมีเสมหะความชื้น วิธีการคัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยตัวอย่าง 51 รายโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสมบูรณ์แบ่งออกเป็น กลุ่มรักษา 27 ราย และกลุ่มควบคุม 24 ราย โดยทั้งสองกลุ่มจะรักษาโดยใช้ตำรับยาเสี่ยวชิงหลงทังและซื่อจุนจื่อทังร่วมด้วย สำหรับกลุ่มรักษาจะใช้แผ่นยาแปะบนจุดเส้นลมปราณในการรักษา และกลุ่มควบคุมจะใช้แผ่นเปล่าแปะบนจุดเส้นลมปราณ คอร์สการรักษา 14 วัน โดยจะทำการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอาการไอ อาการไอจากมาตรวัดประมาณด้วยสายตา ระดับของสารซีรั่มไซโตไคน์ ผลการวิจัยพบว่า หลังจากรักษา 14 วัน ประสิทธิผลในการรักษาของกลุ่มรักษาและกลุ่มควบคุมร้อยละ 93.6 และ 73.9 ตามลำดับ โดยที่กลุ่มรักษาได้ผลเด่นชัดกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.01) ส่วนทั้งสองกลุ่มหลังจากรักษาแล้วคะแนนจากการประมาณวัดด้วยสายตาลดลง โดยที่กลุ่มรักษาลดลงเด่นชัดมากกว่า (p<0.001) และทั้งสองกลุ่มมีระดับซีรั่มไซโตไคน์อินเตอร์ลิวคิน-2 (IL-2r) อินเตอร์ลิวคิน-6 (IL-6) หลังจากได้รับการรักษาแล้วดีขึ้นทั้งสองกลุ่ม โดยที่กลุ่มรักษาดีขึ้นเด่นชัดมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.001) ผลการวิจัยพบว่าประสิทธผลในการใช้แผ่นยาแปะบนจุดเส้นลมปราณรักษาอาการไอหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งปอดได้ผลเด่นชัดและสามารถแก้ไขอาการทางคลินิกของผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้เป็นอย่างดีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Oncology Committee of Chinese Medical Association. Oncology Committee of Chinese Medical Association guidelines for clinical diagnosis and treatment of lung cancer (2021 edition). National Medical Journal of China. 2021;101(23):1725-57. (in Chinese)

National Administration of Traditional Chinese Medicine. Criteria of diagnosis and therapeutic effects of diseases and syndromes in traditional Chinese medicine. Beijing: China Medical Science and Technology Press;2012. (in Chinese)

Chen G. Effects of Shenfu injection on chemotherapy-induced adverse effects and quality of life in patients with advanced non-small cell lung cancer:a systematic review and meta-analysis J Cancer Res Ther. 2018;14(12):S549-55.

Chu XX, Li LY. The role of interleukin in airway inflammation in chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Hebei North University (natural science edition). 2014;30(05):110-3. (in Chinese)

Orditura M, Romano C, De Vita F, Galizia G, Lieto E, Infusino S, et al. Behaviour of interleukin-2 serum levels in advanced non-small-cell lung cancer patients: relationship with response to therapy and survival. Cancer Immunol Immunother. 2000;49(10):530-6.

Kuo SH, Chang DB, Lee YC, Lee YT, Luh KT. Tumour-infiltrating lymphocytes in non-small cell lung cancer are activated T lymphocytes. Journal of Asian Pacific Society of Respirology. 1998;3(1):55-9.

Yano T, Yoshino I, Yokoyama H, Fukuyama Y, Takai E, Asoh H, et al. The clinical significance of serum soluble interleukin-2 receptors in lung cancer. Lung Cancer Journal. 1996;15(1):79-84.

Kawashima O, Kamiyoshihara M, Sakata S, Endo K, Saito R, Morishita Y. The clinicopathological significance of preoperative serum-soluble interleukin-2 receptor concentrations in operable non-small-cell lung cancer patients. Ann Surg Oncol. 2000;7(3):239-45.

Yamaji H, Iizasa T, Koh E, Suzuki M, Otsuji M, Chang H, et al. Correlation between interleukin 6 production and tumor proliferation in non-small cell lung cancer. Cancer Immunol. Immunother. 2004;53:786-92.

Koh E, Iizasa T, Yamaji H, Sekine Y, Hiroshima K, Yoshino I, et al. Significance of the correlation between the expression of interleukin 6 and clinical features in patients with non-small cell lung cancer. Int J Surg Pathol. 2012;20(3):233-9.

Kita H, Shiraishi Y, Watanabe K, Suda K, Ohtsuka K, Koshiishi Y, et al. Does postoperative serum interleukin-6 influence early recurrence after curative pulmonary resection of lung cancer?. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2011;17(5):454-60.

Zhou JJ, Qu ZX, Yan SP, Sun F, Whitsett JA, Shapiro SD, et al. Differential roles of STAT3 in the initiation and growth of lung cancer. Oncogene. 2015;34(29):3804-14.

Il’yasova D, Colbert LH, Harris TB, Newman AB, Bauer DC, Satterfield S, et al. Circulating levels of inflammatory markers and cancer risk in the health aging and body composition cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005;14(10):2413-8.

Qu ZX, Sun F, Zhou JJ, Li LW, Shapiro SD, Xiao GT. Interleukin-6 Prevents the Initiation but enhances the Pprogression of lung cancer. Cancer Res. 2015;75(16):3209-15.