แนวคิดจากประสบการณ์รักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ระยะแพร่กระจายหลังผ่าตัดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของแพทย์จีนอาวุโสในประเทศไทย

Main Article Content

จรัส ตั้งอร่ามวงศ์
ธีรวัฒน์ ตั้งอร่ามวงศ์

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ส่วนใหญ่มักเข้ารับการรักษาโดยศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกด้วยการผ่าตัดหรือฉายรังสีรักษา ซึ่งมักพบว่าจะเกิดผลเสียต่อร่างกายแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ในบทความนี้เฉินเลี่ยง แพทย์แผนจีนอาวุโสในประเทศไทย ได้สรุปหลักการวินิจฉัยแยกแยะกลุ่มอาการแนวคิดและแนวทางในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์โดยแบ่งตามช่วงก่อนรักษาและหลังจากผ่าตัด หรือรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ผ่านประสบการณ์ทางคลินิกมากกว่า 50 ปี มีจำนวนผู้ป่วยรับการรักษามากกว่า 15 ราย โดยใช้หลักทฤษฎีของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ในการแยกแยะโรคและกลุ่มอาการ และเลือกวิธีการรักษาตามแต่ละบุคคลมีแนวคิดในการรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสานระหว่างแผนจีนร่วมกับแผนตะวันตกซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์แพร่กระจายไปหลังการผ่าตัดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนนั้นมีประสิทธิผลดีสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและยืดอายุของผู้ป่วยได้ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำแนวคิดใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิกต่อไป

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

Techadamrongsin Y, editor. Commonly used Chinese prescriptions in Thailand, complete edition. Bangkok: Agricultural Co-operative Federation of Thailand Printing; 2011. (in Thai)

Chaysiri P. Poorly differentiated thyroid carcinoma: recognition of its entity and current knowledge. Journal of Thai Association of Radiation Oncology. 2020;26(1):1-19. (in Thai)

Nation Heath Commission of the People’s Republic of China. Diagnosis and treatment guidelines for thyroid cancer [Internet]. 2022 [cited 2021 Aug 3]. Available from: http://www.nhc.gov.cn/cms-search/downFiles/c19a52f5afca4b 4a84d92f140fece9c7.pdf (in Chinese)

Dumrisilp S. Incidence and analysis of factors related to thyroid cancer in patients undergoing surgery at the Otolaryngology Department at Krathum Baen Hospital. Hua Hin Medical Journal. 2022;2(1):22-33. (in Thai)

Samranvanich B. Complications after surgery for well-differentiated thyroid carcinoma in Otolaryngology Department, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. Thai Cancer Journal. 2019;39(3):93-102. (in Thai)

Zhang W, Jiao D, Liu BG, Sun SP. Analysis of risk factors contributing to recurrence of papillary thyroid carcinoma in Chinese patients who underwent total thyroidectomy. Med Sci Monit [Internet]. 2016 [cited 2021 Aug 16];22:1274-9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27084873/

Shao LC, Jian HJ, Chen GH, Liang YY, Huang WZ. Recurrence and survival analysis of postoperative patients aged 25 to 59 years with differentiated thyroid carcinoma. J South Med Univ [Internet]. 2016 [cited 2016 Feb 20];37(2):274-7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28219876/ (in Chinese)

Wan HN, Zhang GY, Duan F, Fu Y, Yan SH. Treatment of postoperative thyroid cancer by traditional Chinese and Western medicine. Acta Chinese Medicine and Pharmacology. 2022;50(2):5-9 (in Chinese)

Gu BH. External medicine of TCM. Shanghai: Shanghai Scientific & Technical Publisher; 1985. (in Chinese)

Wu Q. The golden mirror of medicine. Beijing: Beijing Health Publishing House; 1963. (in Chinese)

Chen CH. Prescription of peaceful benevolent dispensary. Shenyang: Liaoning Science and Technology Publishing House; 1997. (in Chinese)

Zeng YL. Manual of tumor diagnosis and treatment in Chinese traditional and modern medicine. Beijing: China Press of Traditional Chinese Medicine; 1996. (in Chinese)

Gu SC. Common in yin deficiency and dryness. In: Lin YP, editor, Ulcer medicine encyclopedia. Beijing: People’s Medical Publishing House; 1987. p. 700. (in Chinese)

Zhang QW, Wu W. Evaluating the curative effect of integrative traditional Chinese and Western medicine on thyroid carcinoma. Nei Mongol Journal of Traditional Chinese Medicine. 2017;36(21/22):143-4. (in Chinese)

Fang Y, Min JX. Clinical curative effect of combination of traditional Chinese and Western medicine in treatment of thyroid carcinoma. World Latest Medicne Information. 2015;15(105):139-40. (in Chinese)

Wang B, Lin L, Ni QS, Cheng L. Exploration on the advantages of traditional Chinese medicine assisting western medicine in the treatment of thyroid cancer. Beijing Journal of Traditional Chinese Medicine. 2011;30(5):354-6. (in Chinese)