แนวทางการจ่ายยาในคลินิกการแพทย์แผนจีน

Main Article Content

นพมาศ สุนทรเจริญนนท์

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นแนวทางการจ่ายยาในคลินิกการแพทย์แผนจีนที่ได้ดัดแปลงมาจากคู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สมรรถนะร่วม) พ.ศ. 2562 ของสภาเภสัชกรรม ซึ่งได้กำหนดให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการบริบาลผู้ป่วยในเรื่องยา โดยจะต้องมีมิติด้านวิชาชีพ คุณธรรม จรรยาบรรณ มิติด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และการให้ความรู้ มิติด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และการควบคุมคุณภาพ มิติด้านการจัดหายาและการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย มิติด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น และการใช้สมุนไพร ซึ่งหัวข้อที่สำคัญที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในคลินิกการแพทย์แผนจีนสามารถนำไปปรับใช้ปฏิบัติ ได้แก่ หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการจ่ายยา มาตรฐานการบริหารยาด้วยหลัก 10 R หลักการสื่อสารที่ดี ขั้นตอนการสอนหรือให้คำปรึกษาการใช้ยาเบื้องต้น กระบวนการในการตอบคำถามทางยา ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร การควบคุมคุณภาพ และหลักการใช้ยาจีน

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Pharmacy Council of Thailand. Manual of Pharmacy Licensce Examination Core Competency (PLE-CC). Nontaburi: SR Print and Training; 2019. (in Thai)

Community Medicine Nursing, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. Guide to teach the principles of rational drug use. Subject of community health nursing practice course and primary disease treatment (640-493) [Internet]. [cited 2022 Jan 25]. Available from: https://www.nursesoulciety.com/2020 /10 /02/dosage-standards-nurses/ (in Thai)

Department of Pharmacy, Huachiew TCM Clinic. Pharmacy service work [Internet]. [cited 2022 Jan 25]. Available from: http://www.huachiewtcm.com/content/ (in Thai)