การปลูก สรรพคุณ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของฟ้าทะลายโจรในทางการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์แผนจีน

Main Article Content

กรกช รักษ์เพชร
ศิริตรา วศะพงศ์
วรรษชลา ธนูศิลป์

บทคัดย่อ

ฟ้าทะลายโจรจัดเป็นสมุนไพรหนึ่งที่รู้จักกันแพร่หลายในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน บทความนี้ได้รวบรวมแหล่งที่เพาะปลูก สภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม สารสำคัญ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และข้อมูลทางคลินิกทั้งใน ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่าการปลูกฟ้าทะลายโจรในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ทำให้ได้ฟ้าทะลายโจรที่มีคุณภาพที่ดี แต่การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนมีหลักการนำเอาไปใช้ในทางคลินิกที่ความแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของการรักษาและปัจจัยต่างๆ ดังนั้นไม่ว่าฟ้าทะลายโจรจะปลูกที่ใดก็สามารถนำมาใช้ได้ทั้งสิ้น ซึ่งช่วยลดการนำเข้าของสมุนไพรได้เป็นอย่างดี และยังก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านการรักษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ และการเกษตรกรรม

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

The Office of SMEs Promotion (OSMEP). Strategic Plan and Action Plan for Small and Medium Enterprises in Pharmaceutical and Herbal Medicine. Bangkok: Thammasat University; 2015. (in Thai)

Google. Thai Herbal Pharmacopeia [Internet]. [cite 2021 Oct 18]. Available from: https://bdn.go.th/thp//ebook/qQqcZ3tkpR9gC3q0GT5gMJq0qT5co3uw

Ministry of Public Health, Department of Development of Thai Traditional and Alternative Medicine. A Guide to the Use of Thai Chinese Herbs. Bangkok: War Veterans Organization Printing; 2008. (in Thai)

Monographs of Selected Thai Materia Medica. Volume1. Bangkok: Amarin Printing and Publishing Public Company Limited, 2008. (in Thai)

Huang CH, Xue JP, Wang Z, He R, Sun W. Discussion on the pollution-free cultivation technology system of Andrographis paniculata.

World Science and Technology-Modernization of Traditional Chinese Medicine. 2018;11:2095-100. (in Chinese)

Zhu YB. Cultivation technology of medicinal plant Andrographis paniculata. China’s Forest by-Products. 2012;03:60-61. (in Chinese)

Highland Research and Development Institute. Andrographis paniculata [Internet]. 2014 [cite 2021 Oct 18]. Available from: https://web2012.hrdi.or.th/knowledge/detail/1815/

Ministry of Natural Resources and Environment, Botanical Garden Organization.Plant Database [Internet]. 2013 [cited 2021 Oct 18]. Available from: http://www.qsbg.org/Database/plantdb/index.asp. (in Thai)

Ministry of Agriculture and Cooperatives Department of Agricultural Extension. Cultivation of Andrographis paniculata [Internet]. date unknown [cited 2021 Oct 25]. Available from: https://www.opsmoac.go.th/loei-article_prov-files-431691791804 (in Thai)

Chen DL, Zhong C, Lin Y. Research progress on germplasm resources, breeding and cultivation of medicinal plant Andrographis paniculata. Jiangsu Agricultural Sciences. 2020;48(21):34-40. (in Chinese)

Sun CY. Pollution-free cultivation techniques of Andrographis paniculata. Jilin Vegetables. 2014;(06):4. (in Chinese)

Gao J, Wei YL, Li LJ, Wu P. Andrographis paniculata-high-quality and pollution-free cultivation techniques. Modern Agricultural Technology. 2005;4:33. (in Chinese)

Wang JM. Cultivation techniques of Andrographis paniculata. Rural Practical Technology. 2004;12:30-1. (in Chinese)

Bureau of Technology Development and Transfer Agricultural Land Reform Office Augus. Cultivation of Andrographis paniculata

[Internet]. 2021 [cited 2021 Oct 25]. Available from: https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/tech_trans/ewt_dllink.php?nid=1121 (in Thai)

Jiang QM, Jiang XJ. Standardized planting technology of Andrographis paniculata. Special Economic Animals and Plants. 2017;20(2):26. (in Chinese)

Liu LM, Tang BZ. Andrographis cultivation management. Special Economic Animals and Plants. 2013;7:44-5. (in Chinese)

Liu D, Sun XF, Chen X. The medicinal value and cultivation and management techniques of Andrographis paniculata in Mudanjiang area. Gansu Agricultural Science and Technology. 2016;6:71-3. (in Chinese)

You GJ. Cultivation techniques to improve the quality of Andrographis paniculata in Hunan. Lishizhen Traditional Chinese Medicine. 2007;6:1541-2. (in Chinese)

Shao YH, Wang JG, Wu XW. Investigation on germplasm resources of Andrographis paniculata. Modern Chinese Medicine. 2013;15(2):112-7. (in Chinese)

Chen R. Research on the quality of Andrographis paniculata based on heredity and environment [Master’s Thesis]. Agricultural Science and Technology. Beijing: Beijing University of Chinese Medicine; 2015. (in Chinese)

Aminah NS, Tun KNW, Kristanti AN, Aung HT, Takaya Y, Choudhary MI. Chemical constituents and their biological activities from Taunggyi (Shan state) medicinal plants. Heliyon. 2021;7(2):e06173.

Hossain MS, Urbi Z, Sule A, Rahman KM. Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees: a review of ethnobotany, phytochemistry, and pharmacology. Sci World J. 2014;2014:1–28.

Shen YH, Li RT, Xiao WL, Xu G, Lin ZW, Zhao QS, et al. ent-Labdane diterpenoids from Andrographis paniculata. J Nat Prod. 2006;69(3):319-22.

Sharma A, Lal K, Handa SS. Standardization of the Indian crude drug Kalmegh by high pressure liquid chromatographic determination of andrographolide. Phytochem Anal. 1992;3(3):129-31.

Sharma SN, Sahu S, Jha Z, Sharma DK. Evaluation of seasonal variation in relation to secondary metabolite and biomass production of Andrographis paniculata. Journal of Natural Remedies. 2012;12(1):39-46.

Rahman NN, Furuta T, Takane K, Mohd MA. Antimalarial activity of extracts of Malaysian medicinal plants. J of Ethnopharmacol. 1999;64(3):249-54.

Ahmed QU, Samah OA, Sule A. Andrographis paniculata (Burm. f) Wall. ex Ness: A potent antibacterial plant. Antimicrob Agents. 2012;12:345-360.

Tang LI, Ling AP, Koh RY, Chye SM, Voon KG. Screening of anti-dengue activity in methanolic extracts of medicinal plants. BMC Complementary Altern Med. 2012;12(3):1-10.

Aromdee C, Suebsasana S, Ekalaksananan T, Pientong C, Thongchai S. Stage of action of naturally occurring andrographolides and their semisynthetic analogues against herpes simplex virus type 1 in vitro. Planta Med. 2011;77(9):915-21.

Chen JX, Xue HJ, Ye WC, Fang BH, Liu YH, Yuan SH, et al. Activity of andrographolide and its derivatives against influenza virus in vivo and in vitro. Biol Pharm Bull. 2009;32(8):1385-91.

Calabrese C, Berman SH, Babish JG, Ma X, Shinto L, Dorr M, et al. A phase I trial of andrographolide in HIV positive patients and normal volunteers. Phytother Res. 2000;14(5):333-8.

Niranjan Reddy VL, Malla Reddy S, Ravikanth V, Krishnaiah P, Venkateshwar Goud T, Rao TP, et al. A new bis-andrographolide ether from Andrographis paniculata Nees and evaluation of anti-HIV activity. Nat Prod Res. 2005;19(3):223-30.

Chang RS, Ding L, Gai-Qing C, Qi-Choa P, Ze-Lin Z, Smith KM. Dehydroandrographolide succinic acid monoester as an inhibitor against the human immunodeficiency virus. Proc Soc Exp Biol Med. 1991;197(1):59-66.

Chen H, Ma YB, Huang XY, Geng CA, Zhao Y, Wang LJ, et al. Synthesis, structure–activity relationships and biological evaluation of

dehydroandrographolide and andrographolide derivatives as novel anti-hepatitis B virus agents. Bioorg Med Chem Lett. 2014;24

(10):2353-9.

Lee JC, Tseng CK, Young KC, Sun HY, Wang SW, Chen WC, et al. Andrographolide exerts anti-hepatitis C virus activity by up-regulating haeme oxygenase-1 via the p38 MAPK/N rf2 pathway in human hepatoma cells. Br J Pharmacol. 2014;171(1):237-52.

Wanchaitanawong P, Chaungwanit P, Poovarodom N, Nitisinprasert S. In vitro antifungal activity of Thai herb and spice extracts against food spoilage fungi. Agric Nat Resour. 2005 30;39(3):400-5.

Misra P, Pal NL, Guru PY, Katiyar JC, Srivastava V, Tandon JS. Antimalarial activity of Andrographis paniculata (Kalmegh) against Plasmodium berghei NK 65 in Mastomys natalensis. Int J Pharmacogn. 1992;30(4):263-74.

O’Shea JJ, Murray PJ. Cytokine signaling modules in inflammatory responses. Immunity. 2008;28(4):477-87.

O’Keefe JH, Gheewala NM, O’Keefe JO. Dietary strategies for improving post-prandial glucose, lipids, inflammation, and cardiovascular health. J Am Coll Cardiol. 2008;51(3):249-55.

Varma A, Padh H, Shrivastava N. Andrographolide: A new plant-derived anti-neoplastic entity on horizon. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:815390.

Rajagopal S, Kumar RA, Deevi DS, Satyanarayana C, Rajagopalan R. Andrographolide, a potential cancer therapeutic agent isolated from Andrographis paniculata. J Exp Ther Oncol. 2003;3(3):147-58.

Satyanarayana C, Deevi DS, Rajagopalan R, Srinivas N, Rajagopal S. DRF 3188 a novel semi-synthetic analog of andrographolide: Cellular response to MCF 7 breast cancer cells. BMC Cancer. 2004;4(1):1-8.

Jada SR, Subur GS, Matthews C, Hamzah AS, Lajis NH, Saad MS, et al. Semisynthesis and in vitro anticancer activities of andrographolide analogues. Phytochemistry. 2007;68(6):904-12.

Shi MD, Lin HH, Lee YC, Chao JK, Lin RA, Chen JH. Inhibition of cell-cycle progression in human colorectal carcinoma Lovo cells by andrographolide. Chem-Biol Interact. 2008;174(3):201-10.

Cheung HY, Cheung SH, Li J, Cheung CS, Lai WP, Fong WF, et al. Andrographolide isolated from Andrographis paniculata induces cell cycle arrest and mitochondrial-mediated apoptosis in human leukemic HL-60 cells. Planta Med. 2005;71(12):1106-11.

Geethangili M, Rao YK, Fang SH, Tzeng YM. Cytotoxic constituents from Andrographis paniculata induce cell cycle arrest in jurkat cells. Phytother Res. 2008;22(10):1336-41.

Ji L, Liu T, Liu J, Chen Y, Wang Z. Andrographolide inhibits human hepatomaderived Hep3B cell growth through the activation of c-Jun N-terminal kinase. Planta Med. 2007;73(13):1397-401.

Manikam ST, Stanslas J. Andrographolide inhibits growth of acute promyelocytic leukaemia cells by inducing retinoic acid receptor- independent cell differentiation and apoptosis. J Pharm Pharmacol. 2009;61(1):69-78.

Mosmann TR, Sad S. The expanding universe of T-cell subsets: Th1, Th2 and more. Immunology Today. 1996;17(3):138-46.

Kumar RA, Sridevi K, Kumar NV, Nanduri S, Rajagopal S. Anticancer and immunostimulatory compounds from Andrographis paniculata. J Ethnopharmacology. 2004;92(2-3):291-5.

Chen JX, Xue HJ, Ye WC, Fang BH, Liu YH, Yuan SH, et al. Activity of andrographolide and its derivatives against influenza virus in vivo and in vitro. Biolo Pharm Bull. 2009;32(8):1385-91.

Kapil A, Koul IB, Banerjee SK, Gupta BD. Antihepatotoxic effects of major diterpenoid constituents of Andrographis paniculata. Biochem Pharmacol. 1993;46(1):182-5.

Wisitthanon K. Andrographis paniculata: The wisdom of using Thai traditional medicine. Academic discussion on Andrographis paniculata, Thai herbs in the COVID-19 crisis; 2021 Jun 17; Department of Thai Traditional and Alternative Medicine.

Nonthaburi: Department of Thai Traditional and Alternative Medicine; 2021.

Benjapolphithak A,Wisitthanon K, Sawangtham T, Thanirat T, Vanarat K. Brief report on the effect of using Andrographis paniculata in treating COVID-19 patients. 2021 [cited 2021 Oct 20]. Available from: https://www.dtam.moph.go.th/images/download/dl011318062564-10.pdf (in Thai)

Saengarun C. Pharmacist textbook [Internet].2014[cited19 Oct 2021];1:152. Available from: https://www.slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul/ss-39035258 (in Thai)

Wang SH. Chuanxinlian in: Ma ST, Wang ZC, Zhou MQ, Wang M, Wu J, Cheng ZK, et al. Shorthand for core test sites of Chinese pharmacy. Beijing: Beijing Midong Printing; 2019. (in Chinese)

Kaewpiboon C, Boonnak N. Inhibition of cell proliferation and cell metastasis of A549 human lung cancer cells of andrographolide Isolated from Andrographis paniculata. TJST. 2020;19:633-41.

Chusinkul P. Development of Andrographis paniculata Extracts for Anti-acne [Thesis]. Bachelor of Science (Cosmetic Science). Chiang rai: Mea Fah Luang University, 2015. 11. (in Thai)

Chokdeesrichand C, Sangsuk P, KhunSantipong N, Wichai P, Noomham P, Ankayan R, et al. Efficacy comparison of Andrographis paniculata eye masks and Thai medicinal formula eye masks for eyes pain. Graduate School Conference. 2019;3(1):808-15. (in Thai)

Jaihan U, Srichairatanakool S, Uthaipibull C, Somsak V. Anti-Malarial Activity of Andrographis paniculata extract. Research articles presented at the Hat Yai Academic Conference. 2013 May 10; Songkhla. (in Thai)

Ruancharoen C, Tanancha T, Kham-ai M, Viriyakhasem N, Punfa W. The product development of filters for herbal anti-microbial mask. THJPH; 2021;4(1):134-46. (in Thai)

Wang ZG. Observation on the effect of Chuanxinlian dripping pill combined with Qingre Sanjie tablet in the treatment of swelling and sore throat caused by upper respiratory tract infection. Chinese Medicine Guide. 2018;10:187-188. (in Chinese)

Wang CJ, Yu LQ. Clinical observation of Chuanxinlian tablets in the treatment of allergic rhinitis. Chinese Journal of Hospital Pharmacy. 2012;19:1592-3. doi:10.13286/j.cnki. chinhosppharmacyj. 2012.19.004. (in Chinese)

Chantramano S, Sawangareerak J. Lifestyles and health behaviors of persons with HIV/AIDS with good quality of life. TJNC. 2012;26(2):57-69. (in Thai)

Srisawat S, Sukchan P, Pradabsang C, Limchareon S. Local herbal and wisdom of application in Thai traditional medicine, bordering provinces of Southern Thailand. PNUJR. 2013;5(4):14-27. (in Thai)

Guidelines for Thai medical practice and alternative medicine to prevent the spread of COVID-19. Information on Thai herbs

related to COVID [Internet]. 2020 [cited 2021 Oct 20]. Available from: https://online.fliphtml5.com/myzny/srij/#p=38 (in Thai)

Rattanaraksa D. The efficacy and safety of Andrographis paniculata extract for treatment of COVID-19 patients with mild symptoms, Nakhonpathom hospital. Region 4-5 Medical Journal. 2021;40(2):269-82. (in Thai)