สองทศวรรษการพัฒนาการแพทย์แพทย์แผนจีนในระบบสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2545-2565

Main Article Content

บุญใจ ลิ่มศิลา

บทคัดย่อ

บทความสองทศวรรษการพัฒนาการแพทย์แพทย์แผนจีนในระบบสาธารณสุขไทยพ.ศ.2545-2565เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานในการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยของสถาบันการแพทย์ไทย-จีนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาการแพทย์แผนจีนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อผสมผสานการแพทย์แผนจีนที่เหมาะสมเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขไทยรวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื้อหาเป็นการรวบรวมและสรุปข้อมูลในการพัฒนางานการแพทย์แผนจีนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบริหาร ด้านบริการ ด้านวิชาการ การผลิตและพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในการพัฒนาตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมารวมทั้งวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มในการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในระบบสุขภาพไทยในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในด้านต่างๆได้แก่ด้านบริหารด้านบริการด้านวิชาการการผลิตและพัฒนาบุคลากร และความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในการพัฒนาตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมารวมทั้งวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มในการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในระบบสุขภาพไทยในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการพัฒนางานการแพทย์แผนจีนในอนาคตต่อไป

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Ministerial Regulation of Government Division of Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health B.E. 2545 (2002). Thailand. Government Gazette. Vol. 119, Part 103A.(2002 Oct 9). (in Thai)

Ministerial Regulation of Government Division of Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health B.E. 2561 (2018). Thailand. Government Gazette. Vol. 135, Part 13A. (2018 Mar 7). (in Thai)

Order of Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine No.158/2547 (2004 Jul 26). (in Thai)

Order of Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine No. 414/2556 (2013 Jul 4). (in Thai)

Order of Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine No. 482/2558 (2015 Sep 29). (in Thai)

Order of Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine No. 553/2560 (2017 Sep 29). (in Thai)

Order of Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine No. 529/2561 (2018 Mar 30). (in Thai)

The National Strategy Commissions for the Development of Thai Wisdom, Thai Health and Thai Ways 2007-2011. National strategic plan for developing Thai wisdom, Thai Health, Thai Ways, Vol. 1, 2007-2011. Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand; 2007. (in Thai)

The National Strategy Commissions for the Development of Thai Wisdom Thai Health and Thai Ways 2012-2016. National strategic plan for developing Thai wisdom, Thai Health,Thai Ways, Vol. 2, 2012-2016. Bangkok: Usha Printing; 2012.

The National Strategy Commissions for the Development of Thai Wisdom, Thai health and Thai Ways 2012-2016. National strategic plan for developing Thai wisdom, Thai Health, Thai Ways, Vol. 2, 2017-2021. Bangkok: Usha Printing; 2017

National Health Security Act B.E. 2545. (2002).Thailand. Government Gazette. Vol. 119, Part 116A. (2002 Nov 18). (in Thai)

National Health Act B.E. 2550. (2007). Thailand. Government Gazette. Vol. 124, Part 16A. (2007 Mar 19). (in Thai)

Practice of the Art of Healing Act (No.4) B.E. 2556. (2013). Thailand. Government Gazette. Vol.130, Part special 13A. (2013 Feb 6). (in Thai)

Techadamrongsin Y. One decade of traditional Chinese medicine in Thailand B.E.2545-2555 (2002-2012). 1st ed. Bangkok: Sawinee Printing; 2013. (in Thai)

Chuthaputti A, Limsila B, Siangprasert V, Suthachianan T. Guideline of acupuncture service on cerebrovascular diseases in palliative care. 1st ed. Bangkok: Pumthong; 2020. (in Thai)

Techadamrongsin Y. Integrated herbal medicine development. 1st ed. Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand; 2007. (in Thai)

Limsila B, Angathipatr L, Chuchadchaikulkan W. Abstract of research results of the Ganoderma lucidum and their Spores in Thailand on fiscal year 2009. 1st ed. Bangkok: Pumthong; 2009 (in Thai)

Limsila B, Angathipatr L, Chuchadchaikulkan W. Abstract of research results of the Ganoderma lucidum and their spores in Thailand on fiscal year 2010. 1st ed. Bangkok: Pumthong; 2010 (in Thai)

Limsila B, Techadamrongsin Y, Soonthornchareonnon N, Kumtrakul P, Angathipatr L, Chuchadchaikulkan W. Ganoderma Lucidum from researches to applications.1st ed. Bangkok: Pumthong Printing; 2010. (in Thai)

Limsila B, Angathipatr L, Kumtrakul P, Soonthornchareonnon N. Ganoderma Lucidum and heath care. 1st ed. Nonthaburi: Sawinee Printing; 2012. (in Thai)

Soonthornchareonnon N. Ganoderma lucidum Spores: Why is it necessary to crack the wall before using for medicinal purposes. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine 2008;6(3):313-321. (in Thai)

Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Institute of Thai-Chinese Medicine. Report of overall outcome in the fiscal year 2013. Nonthaburi: Pumthong; 2013. (in Thai)

Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Institute of Thai-Chinese Medicine. Report of overall outcome in the fiscal year 2014. Nonthaburi: Pumthong; 2014. (in Thai)

Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine,Institute of Thai-Chinese Medicine. Report of overall outcome in the fiscal year 2015. Nonthaburi: Pumthong; 2015. (in Thai)

Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Institute of Thai-Chinese Medicine. Report of overall outcome in the fiscal year 2016. Nonthaburi: Pumthong; 2016. (in Thai)

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Institute of Thai-Chinese Medicine. Report of overall outcome in the fiscal year 2019. Nonthaburi: Pumthong; 2019. (in Thai)

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Institute of Thai-Chinese Medicine. Report of overall outcome in the fiscal year 2020. Nonthaburi: Pumthong; 2020. (in Thai)

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Institute of Thai-Chinese Medicine. Report of overall outcome in the fiscal year 2021. Nonthaburi: Pumthong; 2021. (in Thai)

Circular Letter of Comptroller General’s Department No. AC 0422.2/w 447 (2015 Nov 12). (in Thai)

Notification of the Ministry of Public Health Re: Health Service Rate of Service Unit under the Ministry of Public Health B.E. 2562 (2019). Thailand. Government Gazette. Vol. 136, Part special 218D. (2019 Aug 30). (in Thai)

National Health Security office. Management of the National Health Security Fund in the fiscal year 2020. 1st ed. Nonthaburi: Sahamit Printing and Publishing Limited; 2020. (in Thai)

data.go.th [internet]. Bangkok: Information on Health Service Units in Bangkok; c2020 [cited 2020 Jan 2]. Available from:https://opendata. data.go.th /dataset/item_64bd04af-ec0a-4ac6-b895-ce7f0e49d4c9 (in Thai)

Institute of Thai-Chinese Medicine [internet]. Nonthaburi: Health Service Facilities of Traditional Chinese Medicine; c2017 [cited 2020 Oct 13]. Available from: https://tcm.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=145 (in Thai)

Health Service Units Code. Nonthaburi: Number of hospitals classified by type under the Ministry of Public Health [internet]. [cited 2021 Sep 10]. Available from: http://203.157. 10.8/hcode_2020/query_02.php (in Thai)

Department of Health Service Support, Bureau of Sanatorium and Art of Healing, the Profession Commission in the Branch of Traditional Chinese Medicine and Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Institute of Thai-Chinese Medicine. Bangkok: The War Veterans Organization of Thailandl; 2015. (in Thai)

Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Institute of Thai-Chinese Medicine. Report of overall outcome in the fiscal year 2017. Nonthaburi: Pumthong; 2017. (in Thai)

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Institute of Thai-Chinese Medicine. Report of overall outcome in the fiscal year 2018. Nonthaburi: Pumthong; 2018. (in Thai)

mrd-hss.moph.go.th. Bangkok: Bureau of Sanatorium and Art of Healing [internet]. 2022 [cited 2021 Oct 13]. Available from: http: //mrd-hss.moph.go.th/roksil/guarantee.html (in Thai)

huachewtcm.com. Bangkok: 25 years of commitment for traditional Chinese medicine prototype in Thailand [internet]. 2018 [cited 2021 Oct 13]. Available from: https://www.huachiewtcm.com/25ปีแห่งความมุ่งมั่นสู่แพทย์ แผนจีนต้นแบบ (in Thai)

cmed.hcu.ac.th. Samutprakan: Faculty of Chinese Medicine [internet], 2019 [cited 2021 Sep 24]. Available from: http://med.hcu.ac.th/ news. php?num=173/ (in Thai)

amc.chandra.ac.th. Bangkok: Notification of Collage of Alternative Medicine [internet]. 2021 [cited 2021 Sep 24]. Available from: https://amc. chandra.ac.th/images/pdf/17-07-64. pdf (in Thai)

mfu.ac.th. Chiangrai: Mae Fah Luang University [internet]. 2021 [cited 2021 Sep 24]. Available from: https://www.mfu.ac.th/education/ program/program-bachelor/ bachelor-integrative-med/bcm-program-health/bachelor-health-chinesetrade.html (in Thai)

cicm.tu.ac.th. Pathumthani: Traditional Chinese Medicine (international program) [internet], 2019 [cited 2021 Sep 24]. Available from: http:// www.cicm.tu.ac.th/cicmN4/ academicMainCn.php (in Thai)

ahs.ssru.ac.th. Samutsongkram: Collage of Allied Health Services [internet]. 2016 [cited 2021 Sep 24]. Available from: https://ahs.ssru.ac.th/ en/home# (in Thai)

medicine.up.ac.th. Payao: School of Medicine, University of Payao [internet]. 2021 [cited 2021 Sep 24]. Available from: http://www.medicine.up. ac.th/course.aspx (in Thai)

crc.ac.th/th]. Chiangrai: Faculty of Oriental Medicine [internet]. 2022 [cited 2021 Sep 24]. Available from: http://www.crc.ac.th/th/

faculty/oriental-medicine/course (in Thai)

tcm.nmc.ac.th. Nakonrachasima: Nakonrachasima colleges [internet]. 2019 [cited 2021 Sep 24]. Available from: http://www.nmc.ac.th/2018/ course.php (in Thai)

nstda.or.th. Bangkok: 20-Year National Strategic Plan (Public Health) [internet]. 2016 [cited 2021 Oct 13]. Available from: https://waa.inter. nstda.or.th/stks/pub/2017/20171117-MinistryofPublicHealth.pdf (in Thai)

Limsila B, Angathipatr L, Duriyasriprai W. Lesson learned for making of traditional Chinese medicine international standard. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine. 2021;19(2):555-72. (in Thai)