ยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน อย่างยั่งยืน: การจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุ์พืชสมุนไพรจีนแห่งชาติ

Main Article Content

เผิง เฉิง
เหยียน เจี๋ย

บทคัดย่อ

เพื่อมุ่งเน้นที่จะเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชสมุนไพรจีนได้อย่างยั่งยืน จึงมีการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุ์พืชสมุนไพรจีนแห่งชาติในปี ค.ศ. 2017 บทความนี้จะแนะนำความเป็นมาและการสร้างโกดังหลักในการจัดเก็บพืชพันธุ์ การจัดเก็บเนื้อเยื่อและสารพันธุกรรม การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวกับการรวบรวมและรักษาแหล่งเชื้อพันธุ์พืชสมุนไพรจีน การวิจัยเกี่ยวกับอายุของเมล็ดพันธุ์และระยะเวลาที่ปลอดภัยในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นงานที่สำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลายทางนิเวศวิทยา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สื่อสารและร่วมมือกับสถาบันต่างๆ มากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์แผนจีนอย่างยั่งยืน

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

Feng W, Liu J, Huang L, Tan Y, Peng C. Gut microbiota as a target to limit toxic effects of traditional Chinese medicine: implications for therapy. Biomed Pharmacother. 2021;133: 111047.

Liu J, Feng W, Peng C. A song of ice and fire: cold and hot properties of traditional Chinese medicines. Front Pharmacol. 2021;11.

Gao RR, Hu YT, Dan Y, Hao LJ, Liu X, Song JY. Chinese herbal medicine resources: Where we stand. Chin Herb Med. 2020;12(1):3-13.

Lei D, Wu J, Leon C, Huang L-f, Hawkins JA. Medicinal plants of Chinese Pharmacopoeia and Daodi: Insights from phylogeny and biogeography. Chin Herb Med. 2018;10(3):269-78.

Zhao Z, Guo P, Brand E. The formation of Daodi medicinal materials. J Ethnopharmacol. 2012; 140(3):476-81.

Pan MH, Zhu SR, Duan WJ, Ma XH, Luo X, Liu B, et al. “Shanghuo” increases disease susceptibility: modern significance of an old TCM theory. J Ethnopharmacol. 2020;250:112491.

Pan X, Dong L, Yang L, Chen D, Peng C. Potential drugs for the treatment of the novel coronavirus pneumonia (COVID-19) in China. Virus Res. 2020;286:198057.

Ni L, Chen L, Huang X, Han C, Xu J, Zhang H, et al. Combating COVID-19 with integrated traditional Chinese and Western medicine in China. Acta Pharm Sin B. 2020;10(7):1149-62.

Zhu W, Wang L, Liang P, He Z, Yan G. Analysis of the status Quo and future prospects of Chinese medicinal resources sustainable development. World Chin Med. 2018.

Schippmann U, Leaman DJ, Cunningham AB. Impact of cultivation and gathering of medicinal plants on biodiversity: global trends and issues: Biodiversity and the ecosystem approach in agriculture, forestry and fisheries. Rome: FAO; 2002.

Wijnstekers W. The convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) - 35 years of global efforts to ensure that international trade in wild animals and plants is legal and sustainable. Forensic Sci Rev. 2011;23(1):1-8.

Yan B, Hou J, Cui J, He C, Li W, Chen X, et al. The effects of endogenous hormones on the flowering and fruiting of Glycyrrhiza uralensis. Plants. 2019;8(11):519.

Han J, Pang X, Liao B, Yao H, Song J, Chen S. An authenticity survey of herbal medicines from markets in China using DNA barcoding. Sci Rep. 2016;6(1):8723; doi:10.1038/srep18723.

Cunningham AB, Long X. Linking resource supplies and price drivers: lessons from traditional Chinese medicine (TCM) price volatility and change, 2002–2017. J Ethnopharmacol. 2019;229:205-14.

Li DZ, Pritchard HW. The science and economics of ex situ plant conservation. Trends Plant Sci. 2009;14(11):614-21.

Wei X, Jiang M. Meta‐analysis of genetic representativeness of plant populations under ex situ conservation in contrast to wild source populations. Conserv Biol. 2020;35(1):12-23.

Abeli T, Dalrymple S, Godefroid S, Mondoni A, Müller JV, Rossi G, et al. Ex situ collections and their potential for the restoration of extinct plants. Conserv Biol. 2019;34(2):303-13.

Cavender N, Westwood M, Bechtoldt C, Donnelly G, Oldfield S, Gardner M, et al. Strengthening the conservation value of ex situ tree collections. Oryx. 2015;49(3):1-9.

Huang LQ, Sun LY, Zhang XB, Guo LP, Wang H, Li M, et al. Brief introduction to progress of national census of Chinese medicine resources (pilot). Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2017; 42(22):4256-61.

Liu B, Guo Z-y, Bussmann R, Li FF, Li JQ, Hong LY, et al. Ethnobotanical approaches of traditional medicine studies in Soutwest China: A literature review. J Ethnopharmacol. 2016;186:343-50.

Walters C. Orthodoxy, recalcitrance and in between: Describing variation in seed storage characteristics using threshold responses to water loss. Planta. 2015;242(2):397-406.

Ballesteros D, Sershen, Varghese B, Berjak P, Pammenter NW. Uneven drying of zygotic embryos and embryonic axes of recalcitrant seeds: Challenges and considerations for cryopreservation. Cryobiology. 2014;69(1):100-9.

Ballesteros D, Pence VC. Survival and death of seeds during liquid nitrogen storage: a case study on seeds with short lifespans. Cryo-Lett. 2017;38(4):278-89.

Lin L, Ma J, Ai Q, Pritchard HW, Li W, Chen H. Lipid remodeling confers osmotic stress tolerance to embryogenic cells during cryopreservation. Int J Mol Sci. 2021;22(4):2174. https://doi.org/10.3390/ijms22042174

Food and Agriculture Organization. Genebank standards for plant genetic resources for food and agriculture. Rome: FAO; 2013.

He Y, Peng F, Deng C, Xiong L, Huang ZY, Zhang RQ, et al. Building an octaploid genome and transcriptome of the medicinal plant Pogostemon cablin from Lamiales. Sci Data. 2018;5(1).

Mweetwa AM, Welbaum GE, Tay D. Orchiseed storage for germplasm preservation. Acta Hortic. 2006;760:629-35.

Prest JM. The Garden of Eden: The Botanic Garden and the Recreation of Paradise. Yale University Press, 1990.

Maunder M, Lyte B, Dransfield J, Baker W. The conservation value of botanic garden palm collections. Biol Conserv. 2001;98(3):259-71.

Volis S. Conservation utility of botanic garden living collections: Setting a strategy and appropriate methodology. Plant Divers. 2017;39(6):62-9.

Seal CE, Daws MI, Flores J, Ortega-Baes P, Galíndez G, León-Lobos P, et al. Thermal buffering capacity of the germination phenotype across the environmental envelope of the Cactaceae. Glob Change Biol. 2017;23(12):5309-17.

Zhou T, Wang L, Yang H, Gao Y, Liu W, Yang W. Ameliorated light conditions increase the P uptake capability of soybean in a relay-strip intercropping system by altering root morphology and physiology in the areas with low solar radiation. Sci Total Environ. 2019;688:1069-80.

Yang Y, Sun M, Li S, Chen Q, Teixeira da Silva JA, Wang A, et al. Germplasm resources and genetic breeding of Paeonia: A systematic review. Hortic Res. 2020;7(1).

Baskin JM, Baskin CC. A classification system for seed dormancy. Seed Sci Res. 2007;14(1):1-16.

Xu H, Lantzouni O, Bruggink T, Benjamins R, Lanfermeijer F, Denby K, et al. A molecular signal integration network underpinning Arabidopsis seed germination. Curr Biol. 2020; 30(19):3703-12.e3704.

Long RL, Gorecki MJ, Renton M, Scott JK, Colville L, Goggin DE, et al. The ecophysiology of seed persistence: A mechanistic view of the journey to germination or demise. Biol Rev. 2015;90(1):31-59.

Ellis RH, Roberts EH. Improved equations for the prediction of seed longevity. Ann Bot. 1980;45(1):13-30.

Ellis RH, Hong TD, Roberts EH. An intermediate category of seed storage behaviour? I. COFFEE. J Exp Bot. 1990;41

(230):1167-74.

Probert RJ, Daws MI, Hay FR. Ecological correlates of ex situ seed longevity: A comparative study on 195 species. Ann Bot. 2009;104(1):57-69.

Davies RM, Newton RJ, Hay FR, Probert RJ. 150-seed comparative longevity protocol a reduced seed number screening method for identifying short-lived seed conservation collections. Seed Sci Technol. 2016;44(3):569-84.

Visscher AM, Latorre Frances A, Yeo M, Yan J, Colville L, Gomez Barreiro P, et al. Comparative analyses of extreme dry seed thermotolerance in five Cactaceae species. Environ Exp Bot. 2021;188.

Hong TD, Ellis RH, Astley D, Pinnegar AE, Groot SPC, Kraak HL. Survival and vigour of ultra-dry seeds after ten years of hermetic storage. Seed Sci Technol. 2005;33(2):449-60.

Walters C, Wheeler LM, Grotenhuis JM. Longevity of seeds stored in a genebank: Species characteristics. Seed Sci Technol. 2007;15(1):1-20.

Shoemaker WR, Lennon JT. Evolution with a seed bank: The population genetic consequences of microbial dormancy. Evol Appl. 2018;11(1):60-75.

Engels JMM, Rao RV. Regeneration of seed crops and their wild relatives: proceedings of a consultation meeting, 1995 Dec 4-7, ICRISAT, India | Clc. ICRISAT, Hyderabad, India. 1995.

Sano N, Rajjou L, North HM, Debeaujon I, Marion-Poll A, Seo M. Staying alive: Molecular aspects of seed longevity. Plant Cell Physiol. 2016;57(4):660-74.

ETC Group W, Barcelona GRAI, Rugby ITDG: Sustaining agricultural biodiversity and the integrity and free flow of genetic resoures for food and agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization; 2000.

Harrington JF. Seed storage and longevity. In: Kozlowski, TT, editor. Seed biology, insects, and seed collection, storage, testing and certification. New York: Academic Press; 1972. p. 145-245.

Colville L, Pritchard HW. Seed life span and food security. New Phytol. 2019;224:557-62.

Food and Agriculture Organization. The second report on the state of the world’s plant genetic resources for food and agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization; 2010.

Ebert AW, Engels JMM. Plant biodiversity and genetic resources matter! Plants. 2020;9(12).

Griffiths KE, Balding ST, Dickie JB, Lewis GP, Pearce TR, Grenyer R. Maximizing the phylogenetic diversity of seed banks. Conserv Biol. 2015;29(2):370-81.

Wade EM, Nadarajan J, Yang X, Ballesteros D, Sun W, Pritchard HW. Plant species with extremely small populations (PSESP) in China: A seed and spore biology perspective. Plant Divers. 2016;38(5):209-20.

Nybom H. Comparison of different nuclear DNA markers for estimating intraspecific genetic diversity in plants. Mol Ecol. 2004;13(5):1143-55.

Uzuner H, Bauer R, Fan TP, Guo DA, Dias A, El-Nezami H, et al. Traditional Chinese medicine research in the post genomicera: Good practice, priorities, challenges and opportunities. J Ethnopharmacol. 2012;140(3):458-68.

Wang R, Ren C, Dong S, Chen C, Xian B, Wu Q, et al. Integrated metabolomics and transcriptome analysis of flavonoid biosynthesis in safflower (Carthamus tinctorius L.) with different colors. Front Plant Sci. 2021;12.

Sheridan H, Krenn L, Jiang R, Sutherland I, Ignatova S, Marmann A, et al. The potential of metabolic fingerprinting as a tool for the modernisation of TCM preparations. J Ethnopharmacol. 2012;140(3):482-91.

Chen SC, Poschlod P, Antonelli A, Liu U, Dickie JB, Rejmanek M. Trade-off between seed dispersal in space and time. Ecol Lett. 2020;23(11):1635-42.

Fernández-Pascual E, Mattana E, Pritchard HW. Seeds of future past: Climate change and the thermal memory of plant reproductive traits. Biol Rev. 2019;94(2):439-56.

Yang X, Tian X, Zhou Y, Liu Y, Li X, Lu T, et al.

Evidence-Based study to compare Daodi

traditional Chinese medicinal material and non-Daodi traditional Chinese medicinal

material. Evid-based Complement Altern Med. 2018;2018:1-12.