Publication Ethics

Publication Ethics

(จริยธรรมในการตีพิมพ์)

          วารสารโรคมะเร็ง มีความมุ่งมั่นในการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านโรคมะเร็ง โดยให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์ ดังนั้นวารสารโรคมะเร็งจึงได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

บรรณาธิการ (Editors)

 1. บรรณาธิการต้องพิจารณาคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน โดยต้องเป็นบทความที่มีวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัยสอดคล้องกับเป้าหมายของทางวารสารโรคมะเร็ง
 2. บรรณาธิการต้องพิจารณาผลงานโดยอ้างอิงเหตุและผลทางวิชาการ โดยปราศจากอคติและเหตุผลส่วนตัวไม่ว่าด้วยกรณีใด
 3. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ หากบรรณาธิการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ บรรณาธิการต้องปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ
 4. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความกับบุคคลอื่นในระหว่างการประเมินผลงาน รวมถึงไม่นำเนื้อหาของบทความไปใช้ประโยชน์ หรือใช้เป็นผลงานของตนเอง
 5. บรรณาธิการต้องร่วมพัฒนาวารสารโรคมะเร็งให้มีคุณภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

ผู้นิพนธ์ (Authors)

 1. ผู้นิพนธ์ต้องส่งผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ในบทความหรือนำเสนอในงานประชุมใดๆมาก่อน
 2. ผู้นิพนธ์ต้องส่งผลงานทีเกิดจากการค้นคว้าวิจัยจริง ไม่นำผลงานเก่ามาตีพิมพ์ซ้ำ ไม่คัดลอกหรือบิดเบือนปลอมแปลงผลงานวิจัย
 3. เมื่อมีการเขียนข้อมูลของผู้อื่นในบทความของตนเอง ผู้นิพนธ์ต้องมีการอ้างอิงถึงบทความก่อนหน้าทุกครั้ง
 4. หากเป็นงานวิจัยที่ทำในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ต้องมีการขอจริยธรรมการวิจัยตามหลักการที่ถูกต้อง
 5. ชื่อผู้นิพนธ์ที่ปรากฏในบทความ ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริงในทางปฏิบัติ
 6. ผู้นิพนธ์ต้องปฏิบัติตามระเบียบการของวารสารโรคมะเร็ง

ผู้ประเมินบทความ (Reviewers)

 1. ผู้ประเมินบทความต้องมีความรู้ เชี่ยวชาญในเนื้อหาของบทความที่เข้ารับการประเมินอย่างแท้จริง
 2. ผู้ประเมินบทความต้องพิจารณาคุณภาพของผลงานโดยอ้างอิงเหตุและผลทางวิชาการ โดยปราศจากอคติและเหตุผลส่วนตัวไม่ว่าด้วยกรณีใด
 3. ผู้ประเมินบทความต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิของผลงานที่รับประเมิน
 4. ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความกับบุคคลอื่น
 5. ผู้ประเมินบทความต้องไม่นำเนื้อหาของบทความไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
 6. ผู้ประเมินบทความต้องส่งผลประเมินบทความภายในระยะเวลาที่ทางวารสารกำหนด