สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในน้ำนมของมารดาหลังคลอดในพื้นเกษตรกรรมของประเทศไทย

Main Article Content

ฤทธิรงค์ พันธ์ดี

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ได้แก่ โอเมทโทเอท ดีมีทอน-เอส-เม็ทธิล ไดเมทโธเอท โทลโคลฟอส-เม็ทธิล พิริมิฟอส-เม็ทธิล มาลาไทออน คลอร์ไพริฟอส เมทธิดาไธออน อีไธออน และไพราโซฟอส ในมารดาที่เป็นเกษตรกรหลังคลอด 2 เดือน ในจังหวัดกาญจนบุรี นครสวรรค์ อำนาจเจริญ ซึ่งมีจำนวนตัวอย่าง 51 คน โดยใช้แบบสอบถามการรับสัมผัสสารกำจัดแมลงระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด และเก็บตัวอย่างน้ำนมเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิทรี และ สกัดตัวอย่างด้วยเทคนิค QuEChERS ผลการศึกษาพบว่า ค่า recovery ของสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในช่วง 90.05 ถึง 109.71 % ที่ความความเข้มข้น 25 และ 75 ng/ml ค่า %CV  ระหว่างวันอยู่ในช่วง 1.71 ถึง 8.77% และค่าต่ำสุดที่ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0.90 ถึง 1.90 ng/ml น้ำนม และพบว่าในน้ำนมสารโอเมทโทเอท คลอร์ไพริฟอส และอีไทออน คิดเป็น 17.6 41.2  และ 41.2% ในน้ำนมของกลุ่มตัวอย่างและจากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยน้ำนมที่เด็กอายุ 2 เดือนดื่มในแต่ละวันมีสารโอเมทโทเอท คลอร์ไพริฟอส และ อีไทออน เกินค่า  ADI (Acceptable daily intake) 100 14.3 และ 71.2%   แนะนำโดย องค์กรอนามัยโลกและองค์กรอาหารและการเกษตร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความจากงานวิจัย