Charcoal Cloth Pad as a Qualitative Dermal Sampler for Toluene while Spray Painting in an Auto Body Repair Shop

Main Article Content

Wantanee Phanprasit, Dr.P.H. (Industrial Hygiene)
Vorakamol Boonyayothin, Ph.D. (Energy Technology)
Duangdao Sudatip, M.Sc. (Industrial Hygiene and Safety)

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: อู่ซ่อมสีรถขนาดเล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีบูธสำหรับพ่นสีโดยเฉพาะ คนงานจึงมีโอกาสสัมผัสละอองสีทั้งทางหายใจและทางผิวหนัง แต่ความ
สำคัญในการป้องกันมักเน้นที่การสัมผัสทางหายใจเท่านั้น วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แผ่นผงถ่าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำได้ง่ายในการประเมินการสัมผัสเชิงคุณภาพ และระบุส่วนของร่างกายที่ควรติดแผ่นผงถ่านนี้ วัสดุและวิธีการศึกษา: กรณีศึกษาในครั้งนี้ศึกษาในอู่ซ่อมสีรถยนต์แห่งหนึ่ง โดยคนงานพ่นสี จำนวน 4 คนในอู่ซ่อมสีรถยนต์เข้าร่วมในการศึกษานี้ โดยผู้วิจัยได้ติดแผ่นผงถ่าน ซึ่งทำจากผงถ่านกัมมันต์ 100% บนส่วนของร่างกายต่างๆ ที่มีโอกาสสัมผัสละอองสี เก็บตัวอย่างจากแผ่นผงถ่านจำนวน 31 ชุด ในเวลา 13 วัน (1ชุด/วัน/คน) ทั้งนี้ได้จัดหาหน้ากากให้กับผู้ร่วมวิจัยทั้งสี่คนสวมใส่ขณะทำงาน เก็บตัวอย่างปัสสาวะทั้งก่อนและหลังการทำงานเพื่อวิเคราะห์กรดฮิปพูริกด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นระหว่างกรดฮิปพูริกสุทธิและปริมาณโทลูอีนบนแผ่นผงถ่าน  ผลการศึกษา: พบว่า ปริมาณกรดฮิปพูริกสุทธิมีสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณโทลูอีนบนแผ่นผงถ่านซึ่งติดที่อกคือ ปริมาณกรดฮิปพูริกสุทธิ (มิลลิกรัม/กรัมครีเอตินิน) = 227.5 + 0.162 ปริมาณโทลูอีนบนแผ่นผงถ่าน (มิลลิกรัม) ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 0.258 โดยบริเวณที่เหมาะสมสำหรับการติดแผ่นผงถ่านเพื่อเก็บตัวอย่างบนร่างกายของคนงานพ่นสีคือ บริเวณหน้าอก ซึ่งมีปริมาณโทลูอีนเฉลี่ยบนแผ่นผงถ่านสูงที่สุด สรุปและข้อเสนอแนะ: แผ่นผงถ่านสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ประเมินการสัมผัสทางผิวหนังเชิงคุณภาพได้ โดย
ติดแผ่นผงถ่านที่บริเวณหน้าอกของคนพ่นสี เมื่อแทนค่าปริมาณกรดฮิปพูริกสุทธิในสมการด้วย 50% ของดัชนีชี้การสัมผัสทางชีวภาพของโทลูอีน (1.25 กรัม/กรัมครีเอตินิน)
ค่าปริมาณโทลูอีนบนแผ่นผงถ่านมีค่าประมาณ 8,800 มิลลิกรัม ค่าดังกล่าวบ่งชี้ว่า มีการสัมผัสทางผิวหนังในระดับสูง และอาจซึมผ่านผิวหนังในปริมาณที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพได้ จึงแนะนำให้มีการจัดหาชุดปกป้องผิวหนังให้แก่คนงานพ่นสีสวมใส่ เมื่อตรวจพบโทลูอีนบนแผ่นผงถ่านมีค่าตั้งแต่ 8,800 มิลลิกรัม ขึ้นไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความจากงานวิจัย