ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรก

Authors

  • นุจรินทร์ โพธารส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
  • จินตนา วัชรสินธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุภาภรณ์ สุภาภรณ์ ด้วงแพง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

สมรรถนะแห่งตนของโรคไตเรื้อรัง, โรคไตเรื้อรังระยะแรก, การทำหน้าที่ของครอบครัว, ความฉลาดทางสุขภาพ, CKD Self-Efficacy, Early stages of CKD, Family Functioning, Health Literacy

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจัยการทำหน้าที่ของครอบครัวและปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพต่อสมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะแรก กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะแรกที่มีค่าอัตราการกรองของไตระหว่าง 31 ถึง 90 ml/min/1.73 m2 จำนวน 275 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามที่ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบเอง ได้แก่แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว แบบวัดสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรก แบบวัดความฉลาดทางสุขภาพและแบบวัดการทำหน้าที่ของครอบครัว แต่ละแบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นครอนบาคเท่ากับ .95, .80, and .83 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าการทำหน้าที่ของครอบครัวและความฉลาดทางสุขภาพ มีอิทธิพลทางบวกต่อสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรก ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 54 โดยการทำหน้าที่ของครอบครัวและความฉลาดทางสุขภาพ มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)

Factors Influencing Self-Efficacy of Patients with Early Stages of Chronic Kidney Disease

The purpose of this study was to examine the effect of family functioning and health literacy on CKD self-efficacy among patients with early stages of CKD. The research samples were 275 patients who had an estimated glomerular filtration rate (eGFR) between 31 and 90 ml/min/1.73 m2. A cluster random sampling technique was used to obtain the participants. For research materials, four self-administered questionnaires including demographic data form, CKD Self-Efficacy Health Literacy Scale-14, and Chulalongkorn Family Inventory were used to collect the data. Their Cronbach’s alpha reliabilities were .95, .80, and .83, respectively. The data were analyzed by using descriptive statistics and multiple regression at statistical significance level, p < .05. The result showed that family functioning and health literacy had direct positive effects on self-efficacy. Moreover, family functioning and health literacy explained 54% of total variance in self-efficacy among patients with early stage of chronic kidney disease.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
โพธารส น, วัชรสินธุ์ จ, สุภาภรณ์ ด้วงแพง ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรก. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Oct. 19 [cited 2023 Feb. 4];18(suppl.2):202-10. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101680