Return to Article Details ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรก Download Download PDF