policies

     วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ตีพิมพ์บทความวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน งานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาเป็นภาษาไทย มีชื่อเรื่องและบทคัดย่อ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     - บทความที่ส่งตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือกำลังได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น เนื้อหาในบทความต้องเป็นผลงาน ความคิดของผู้นิพนธ์เอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนจากบทความอื่น

     - บทความจะถูกกลั่นกรองโดยกองบรรณาธิการ การแก้ไขหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม กองบรรณาธิการมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรือลักษณะโครงสร้างของวารสาร

     - ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เป็นของผู้เขียนบทความนั้นๆ มิใช่เป็นความเห็นของกองบรรณาธิการและของวารสารฯ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง