ยกระดับบริการด้านสาธารณสุขไทย ปฐมภูมิถึงตติยภูมิ นโยบายเร่งด่วนกระทรวงสาธารณสุขปี 2566

Authors

  • สุรชัย โชคครรชิตไชย editor

Abstract

นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายการยกระดับบริการสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและปัญหาสุขภาพในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดทำแผน การจัดระบบบริการสุขภาพ Service Delivery Blueprint ในระดับเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  ลดการป่วยตายด้วยโรคสำคัญ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และ อุบัติเหตุ การสร้างความเท่าเทียมในการเข้ารับบริการรวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและการแพทย์ทางไกล เพื่อช่วยลดภาระงานโดยครอบคลุมการบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและพัฒนาไปถึงศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  โดยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในระดับจังหวัด และส่งเสริมการบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร  เพื่อยกระดับการบริการสาธารณสุขไทยให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-08-31

How to Cite

1.
โชคครรชิตไชย ส. ยกระดับบริการด้านสาธารณสุขไทย ปฐมภูมิถึงตติยภูมิ นโยบายเร่งด่วนกระทรวงสาธารณสุขปี 2566. JPMAT [Internet]. 2023 Aug. 31 [cited 2023 Nov. 30];13(2):ง. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/265717

Issue

Section

Editorial Note