“วัคซีน” โควิด-19 เข็มกระตุ้น ป้องกันป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากเชื้อโอไมครอน

Authors

  • Surachai Chokkhanchidchai Editor

Abstract

การฉีดวัคซีน โควิด - 19 เข็มกระตุ้น มีผลป้องกันการติดเชื้อโอไมครอน และป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต จากข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีน โควิด - 19 ที่มีต่อสายพันธุ์ “โอไมครอน” จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  พบว่า การฉีดวัคซีน โควิด - 19 ครบ 2 เข็ม ไม่ป้องกันการติดเชื้อ แต่ป้องกันการเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 85  การฉีดวัคซีนโควิด - 19 ครบ 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 34 - 68  และป้องกันการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 98 - 99 และการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ครบ 4 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ร้อยละ 80 และจากข้อมูลในปัจจุบันยังไม่พบผู้ได้รับวัคซีน 4 เข็ม เสียชีวิตจากโควิด - 19

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2022-05-12

How to Cite

1.
Chokkhanchidchai S. “วัคซีน” โควิด-19 เข็มกระตุ้น ป้องกันป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากเชื้อโอไมครอน. JPMAT [Internet]. 2022 May 12 [cited 2022 Nov. 28];12(1):ง. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/256330