ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 กับประเทศไทย

Authors

  • สุรชัย โชคครรชิตไชย บรรณาธิการวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

Abstract

    ประเทศไทยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำาลังได้ผลกระทบจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพคนในระยะยาว เป็นสาเหตุทำาให้เกิดโรคได้หลายโรค เช่น โรคภูมิแพ้ ฝุ่น PM 2.5 หมายถึง ฝุ่นละอองที่ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สาเหตุ ฝุ่น PM 2.5 เกิดจาก 1.การเผาไหม้ เครื่องจักร เครื่องยนต์ จากรถยนต์ใหม่และเก่า 2.ฤดูกาลมักจะเกิดในฤดูหนาวหรือสภาพอากาศที่เย็น และแห้ง ส่งผลให้ฝุ่นไม่ลอยขึ้นที่สูง สังเกตได้ว่าตอนเช้าหรืออากาศเย็นๆ ฝุ่นจะเยอะกว่าปกติ โดยพบว่าฝุ่นจะเยอะในช่วงเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ และมีเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างตึกสูงจำานวนมาก ลมไม่พัด จะทำาให้เกิดฝุ่นพิษ PM 2.5 ได้มากขึ้น องค์การอนามัยโลกกำาหนดว่า ถ้าค่าเฉลี่ยทั้งปีมีฝุ่น PM 2.5 เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าอันตรายแล้ว

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2019-01-24

How to Cite

1.
โชคครรชิตไชย ส. ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 กับประเทศไทย. JPMAT [Internet]. 2019 Jan. 24 [cited 2022 Jan. 21];8(3):ฎ. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/167932

Issue

Section

Editorial Note

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>