บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • pattama tongsom อาคาร 4 ชั้น 7 สถบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บทคัดย่อ

   วารสารการพยาบาลและการศึกษาฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๒  ปีที่ ๕  พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕  มีเนื้อหาที่มีความหลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ การบูรณาการ : กระบวนทัศน์ในการประกันคุณภาพ  ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของกำลังคน ด้านสุขภาพในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้  ผลของโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ ต่อความมีจิตสาธารณะและความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  ความรู้ ทัศนคติ และความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  การเปรียบเทียบระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ ๑ ก่อนและหลัง การเข้าสู่ระบบหอพักภายใต้ระเบียบวินัยทหาร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การพัฒนาแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ โดยการกำหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน  การพัฒนา แบบวัดพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล  รูปแบบการพัฒนานักศึกษาพยาบาล ด้วยกระบวนการทางจิตตปัญญาเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเอง  การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลนครนายก  และผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดต่อสมรรถนะการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  รวมทั้งยังมีบทความการแนะนำหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านอีกด้วย

                ในนามของบรรณาธิการวารสารการพยาบาลและการศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้เขียน ที่ร่วมเสนอบทความอันน่าสนใจยิ่งและขอขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น  ทำให้บทความต่างๆมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

          สุดท้ายขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมเขียนและนำเสนอบทความวิชาการและ บทความวิจัย  ตลอดจนบทความเปิดประเด็น  และแนะนำหนังสือ  และหวังว่าวารสารการพยาบาลและ การศึกษาฉบับนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของการบริการสุขภาพและการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยได้อย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2012-10-13

ฉบับ

บท

New Section Title Here