ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการเขียนบันทึกสะท้อนคิด

ผู้แต่ง

  • เชษฐา แก้วพรม 38 ม.11 ต.ร่องกาศ อ.สูงเนิน จ.แพร่ 54130
  • อรัญญา บุญธรรม วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เลขที่ 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
  • ลลนา ประทุม วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เลขที่ 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
  • โศภิณสิริ ยุทธวิสุทธิ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เลขที่ 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

คำสำคัญ:

Reflection, Cognitive skills, Nurse students, Reflective Journal

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
    การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาแก่ผู้เรียน
การศึกษานี้เป็นการวิจัยผสมผสานเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการเขียนบันทึก
สะท้อนคิด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จำนวน 202 คน การวิจัยดำเนินร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการมอบหมายให้นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนคิดในรายวิชาจำนวน 7 ครั้ง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนบันทึกสะท้อนคิด ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการเขียนบันทึกสะท้อนคิดเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ช่วยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง และพัฒนาทักษะการเขียน อย่างไรก็ตามพบว่ามีปัญหาหลายประการที่เป็นอุปสรรคของนักศึกษาในการเขียนบันทึกสะท้อนคิด ปัญหาดังกล่าวได้แก่ การเชื่อมโยงความคิดไม่ได้  ความยากในการเลือกประเด็นที่จะเขียนบันทึก และการขาดทักษะในการเขียนเรียงความ
เป็นต้น ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าการเขียนบันทึกสะท้อนคิดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา ผลการศึกษาเสนอแนะให้อาจารย์พยาบาลสนับสนุนให้
นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนคิดโดยกำหนดแนวทางและการประเมินผลที่ชัดเจน ตลอดจนจัดเตรียม
ห้องสมุดและระบบสารสนเทศเพื่อเกื้อหนุนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสำหรับเขียนบันทึกสะท้อนคิด
    
คำสำคัญ : การสะท้อนคิด    ทักษะทางปัญญา   นักศึกษาพยาบาล  บันทึกสะท้อนคิด
Abstract
    Reflective journal is a learning activity that enhances cognitive skills. This study is a
mixed-methods research aiming to explore nurse students’ perceptions towards reflective journal. The subjects were 202 second-year nurse students. Phrapoklao Nursing College, Chantaburi. The study was conducted with implementation of subject of ‘teaching and counseling in health’. Data were collected after students were assigned to write reflective journal (7 times). Research instrument was a questionnaire obtaining the perceptions regarding reflective journal. The findings reveal that nurse students considered a reflective journal, beneficial for improving critical thinking, self-awareness, and writing skills. However, there were some challenges for writing reflective journal, including a failure to organize thinking, a difficulty to identify aspect for reflective journal writing, and a lack of writing skill. The research conclusion is that writing journal is a learning activity that promotes
student-centered learning and cognitive skills. The findings suggest nurse instructors to support
students’ reflective journal by providing clear instruction and evaluation. Also, there is a need to provide library and database in order to support student for writing reflective journal.


Keywords : Reflection    Cognitive skills    Nurse students    Reflective Journal

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เชษฐา แก้วพรม, 38 ม.11 ต.ร่องกาศ อ.สูงเนิน จ.แพร่ 54130

อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

อรัญญา บุญธรรม, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เลขที่ 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ลลนา ประทุม, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เลขที่ 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

โศภิณสิริ ยุทธวิสุทธิ, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เลขที่ 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย