นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้แต่ง

  • นงณภัทร รุ่งเนย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  • จันทร์จิรา สีสว่าง วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  • นิจวรรณ วีรวัฒโนดม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 248 หมู่ 6 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

คำสำคัญ:

Innovation, Network Learning, Educational Quality Development

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

    นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ
1) กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและจินตนาการ 2) องค์กรหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ 3) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการ ผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญและทำหน้าที่เป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง สามารถเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ธุรกิจหรือองค์กรวิชาการ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการใช้เครือข่ายทางสังคมเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการดำรงอยู่ของเครือข่ายการเรียนรู้และสามารถพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อเป็นผู้นำทางการจัดการศึกษาในระดับอาเซียนและนานาชาติต่อไป
    
คำสำคัญ : นวัตกรรม  เครือข่าย  การเรียนรู้  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Abstract
    Innovation learning network is more important for strategic planning in higher education development. The development of learning innovation consists of three major factors: 1) the
systematic thinking process and imagination 2) an organization or a community of learning, and 3) the knowledge sharing process and management. The administrators need to recognize the importance and perform as transformational leaders. They should link to a network of public, private, community organizations, and business or academic organizations in order to motivate the learning process and their continuous involvement. Furthermore, they should to enhance the using of social network-centric operations, and expand the networks for learning both in local and abroad. These contribute to the existence of learning networks and develop organization into a high-performance leader in education in the ASEAN region and international countries.

Keywords : Innovation; Network Learning; Educational Quality Development

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

นงณภัทร รุ่งเนย, วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จันทร์จิรา สีสว่าง, วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

นิจวรรณ วีรวัฒโนดม, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 248 หมู่ 6 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ