พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • สุชาฎา คล้ายมณี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • คนึงนิตย์ พงษ์สุวรรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

คำสำคัญ:

Ethical Behavior, Nursing Student

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล  ศาสตร์  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2552  ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4  จำนวน 167 คน ศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน  ถึงสิงหาคม  2552   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 9 ด้าน ได้แก่  ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความเมตตากรุณา  ด้านความมีระเบียบวินัย  ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสุภาพอ่อนโยน   ด้านการเคารพในความเป็นบุคคลของคนอื่น  ด้านความอดทน ด้านความรู้รักสามัคคี  และด้านความเสียสละ เกณฑ์การวัดแบ่งออกเป็นคะแนน มีค่าตั้งแต่ 1-6 คะแนน  แต่ละคะแนน หมายถึง ระดับขั้นการใช้เหตุผลแสดงพฤติกรรมตามทฤษฏีของโคลเบิร์ก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
สหสัมพันธ์สเปียร์แมน การจัดกลุ่ม และวิเคราะห์เนื้อหา  
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในขั้นที่  5  คือ  การใช้เหตุผลแสดงพฤติกรรมยึดตามคำมั่นสัญญา  มีคะแนนเท่ากับ  5.01 คะแนน  
นักศึกษาในชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4  มีคะแนนเท่ากับ  5.03 , 5.03 ,  4.99  และ  5.04   คะแนน ตามลำดับ  คะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมรายด้านพบว่า  ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเมตตากรุณา ด้านความมีระเบียบวินัย  ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสุภาพอ่อนโยน ด้านความอดทน ด้านความรู้รักสามัคคี และด้านความเสียสละ อยู่ในขั้นที่ 5  เช่นเดียวกัน คือ   มีคะแนนเท่ากับ  5.46 ,5.02 ,4.65 ,  4.62 , 5.30,  4.73,  4.92  และ 4.88 คะแนน ตามลำดับ  ส่วนด้านการเคารพในความเป็นบุคคลของคนอื่น อยู่ในขั้นที่  6  คือ  ขั้นหลักการแสดงพฤติกรรมยึดตามอุดมคติสากล  มีคะแนนเท่ากับ 5.55  คะแนน คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบและด้านความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ คือ 4.65, 4.54, 4.59, 4.75 และ 4.71, 4.82, 4.51, 4.71 คะแนน ตามลำดับ ส่วนด้านการเคารพในความเป็นบุคคลของผู้อื่น     มีคะแนนอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ  คือ  5.14,  5.69,  5.53 และ  5.77  ตามลำดับชั้นปี ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีที่ศึกษากับคะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ (Spearman's rho  =.316, p-value  = .684)
ผลการวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นทุกด้าน และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมเมื่อสำเร็จการศึกษา ช่วยป้องกันและลดข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานของพยาบาล อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและสังคมที่ดี

คำสำคัญ : พฤติกรรมเชิงจริยธรรม   นักศึกษาพยาบาล

Abstract
This descriptive research aimed at investigating the ethical behavior of nursing students at  Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima.  One hundred  sixty seven   bachalor  nursing students  in  Academic Years,   Boromarajonani  College of  Nursing Nakhonratchasima, from 1st, 2nd3rd and 4th year,  were  recruited by a randomize sampling  technique  during  the  period of  June to August 2008.   Data  were  gathered  by using  a  questionnaire   developed  by researchers.   The questionnaire  comprised  nine  aspects : 1) fidelity,  2)  compassion,  3) discipline,  4) responsibility,  5) politeness,  6) personal  respectfulness, 7) patience,  8)  unity, and  9) sacrifice.  The  criteria for  ethical  behaviors  in  the  nursing  profession  were  developed based on the   Kohlberg's  stage   of  moral development. Data  were  analyzed  by  descriptive statistics, Spearman correlation and  content  analysis.
The  results  showed  that  scores  for  overall  moral  behavior were in Step 5,   score  was  5.01 points.,   Score  of the  students in Years 1, 2, 3, and 4 were  5.03, 5.03, 4.99  and 5.04 points,  respectively,  from the aspect of ethical behavior. For the eight components 1) fidelity, 2)
compassion,  3) discipline,  4) responsibility,  5) politeness,  7) patience,  8)  unity, and  9) sacrifice, in Step 5  there  are  the scores  of  5.46, 5.02, 4.65, 4.62, 5.30, 4.73, 4.92 and 4.88  points, respectively,  in respect  for the privacy of others.  In step 6, universal ethical  principle  orientation  the  scores  were 5.55 points   for  the attributes of  responsibility and discipline.  Of  students in  year 1, 2, 3, and 4, the scores  were  low (4.65, 4.54, 4.59, 4.75, and 4.71, 4.82, 4.51, 4.71 points,  respectively).   The nursing  student scores of  personal respectfulness  were  high compared  to the others  5.14, 5.69, 5.53 and 5.77,  respectively.
The relationship between students in Years 1,2,3, 4 and  ethical behavior of nursing  students   was  low. (Spearman's rho =.316, P value = .684)
The  results of  this study reflect the ethical  behavior  of  nursing  students  at   Borommarajajonani College of  Nursing,  Nakhonratchasima,  developing  students ethical  behavior in all aspects at a higher level  to prepare for  the  nursing profession.  Virtue and ethics,  upon graduate,   prevent  and  reduce complaints at  the hospital.  Furthermore,  virtue and ethics  resulting  in good  quality of  life  both among   patients  and  the  Thai  society.

Keywords : Ethical Behavior, Nursing  Student

Author Biographies

สุชาฎา คล้ายมณี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

คนึงนิตย์ พงษ์สุวรรณ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย