ปัจจัยที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

FACTORS ASSOCIATED WITH PHYSICAL ACTIVITY AMONG ELDERY PEOPLE IN BANGGRASOR SUB-DISTRIC, MUEANG DISTRIC, NONTHABURI PROVINCE.

ผู้แต่ง

  • ธีรนุช ชละเอม คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ยุวดี ลีลัคนาวีระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พรนภา หอมสินธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          กิจกรรมทางกายเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีสามารถป้องกันโรคที่สำคัญได้ การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาวได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับกิจกรรมทางกายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยใช้ทฤษฎี PRECEDE-PROCEED MODEL มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 266 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและภาวะสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสามารถตนเอง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย การได้รับการสนับสนุนทางสังคมและกิจกรรมทางกาย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติไค-สแควร์  (Chi-Square)

          ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ร้อยละ 57.5 ในจำนวนนี้มีกิจกรรมทางกายเพียงพอจากการทำงานมากที่สุด (ร้อยละ39.1) รองลงมาคือ กิจกรรมทางกายเพียงพอจากกิจกรรมยามว่าง   (ร้อยละ 30.8) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ (p <0.01) ระดับการศึกษา   (p < 0.01) อาชีพ (p < 0.01) การรับรู้ประโยชน์ (p < 0.01) การรับรู้ความสามารถตนเอง (p < 0.01)

          ผลการศึกษานี้ พยาบาลชุมชนสามารถนำไปส่งเสริมกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุโดยการประเมินความเพียงพอของกิจกรรมทางกาย ประกอบการให้คำแนะนำวิธีการเพิ่มกิจกรรมทางกายได้อย่างเหมาะสมกับผู้สูงอายุในแต่ละคน สร้างความตระหนักในประโยชน์ของกิจกรรมทางกายและการส่งเสริมสมรรถนะ แห่งตนในการทำกิจกรรมทางกาย เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุไทยต่อไป

ABSTRACT

          A Physical activity is a part of activities that supports a good health of an eldery people and also assists an eldery people to possess good health both in physical and mental aspects, which will finally result in a prevention of serious diseases. An inadequateness of the physical activity level might directly affect healh and a quality of life of an eldery people in a long run. The purposes of this research were to describe the physical activity levels and to study the related factors of physical activity among  elderly people in Banggasor sub-district, Mueng district, Nonthaburi province. PRECEDE-PROCEED MODEL was used as a framework of the study. A total sample was 266 elderly people selected by systematic random sampling.The instruments used in the study were the interviews including personal and social characteristic, perceived benefits, perceived self-efficacy, informational access, enabling environment, social support, and physical activity. Descriptive statistics, (frequency, percentage, average, standard deviation) and Chi-Square test were used for data analysis.

          The findings of the study demonstrated that 57.5 percent of the elderly people have sufficient physical activity. Moreover, 39.1 % and 30.8 % of them have sufficient physical activity from working and leisure activity respectively. The factors related to physical activity were as following; age (p < 0.01), educational level (p < 0.01), occupation (p < 0.01), perceived benefits (p < 0.01), perceived self-efficacy (p < 0.01)

          In conclusion, a community health nurse practitioner is able to utilize the results of this research for supporting the physical activity of elderly people by assessment the physical activity adequateness, increasing the awareness of physical activity’s benefits and enhancing self-efficacy for doing physical activity. These will lead to the healthy and quality of life for Thai elderly people.

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects The 2012 Revision. Working Paper No. ESA/P/WP.228; 2013.
2. Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. Situation of the Thai Elderly 2010. Bangkok: TQP; 2012. (in Thai)
3. Suwannaruji D. Impact Population aging on burden from disability and mortality of noncommunication diseases: Challenge for human development in developing countries. Thai Population Journal, 2010; Vol.1, No.2: 91-110. (in Thai)
4. National Health Examination Survey Office. Thai Health Report presents 4 in the Year 2008-9. Nonthaburi: The graphico systems; 2009. (in Thai)
5. The National Committee on the Elderly The ministry of Social Development and Human Security Thailand. The 2nd National Plan on the Elderly (NPE) (2002 – 2021) 1st Revised of 2009. Bangkok: Thep-pen vanich; 2010. (in Thai)
6. National Statistical Office. The 2015 Physical activity survey. 2016. (in Thai)
7. Jitpetch N. Factors Relating to Physical Activities of the Elderly in Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province. Thesis: Master of Science (Health Education) Major Field: Health Education, Department of Physical Education, Bangkok: Kasetsart University; 2012. (in Thai)
8. Leethong-in M. A causal model of physical activity in healthy older Thai people. Thesis: Doctor of Philosophy Program in Nursing Science, Major Nursing Science, Faculty of Nursing. Bangkok: Chulalongkorn University; 2009.
9. Poolsawat W. Physical Activity og The Older Aduits In Bangkok. A Thesis Sumitted in Partial Fulfillment Of The Requirements for The Degree og Science (Public Health), Majou in Public Health Nursing, Faculty of Graduate Studies: Mahidol University; 2007.
10. Green L; Kreuter M. Health promotion planning (2nd ed). Mountain Veiw: Mayfield; 1991.
11. Lwanga S.K; Lemeshow S. Sample size determination in health studies' a practical Manual. World Health Organization; Library Cataloguing in Publication Data; 1991.
12. Thongsuknauk J; et al. Factors associated to exercise behaviors of elderly, Elderly club, Charoenkrunk Pracharak Hospital. Journal of Health Education, 2008; Vol.31, No.110: 108-123. (in Thai)
13. Srimatavorakul P; Naka K; Noopetch P. Physical Activity among Older Persons in Rural Southern Thailand. Thai Journal of Nursing Council, 2010; Vol.25, No.1, 112-120. (in Thai)
14. Pender, N; Murdaungh, C.L; Pason, M.A. Health promotion in nursing practice (5 th ed). New Jersey: (2006).
15. Bandura, A. Social Foundations of Though and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall; 1986.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-07

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย