ภาวะสุขภาพจิตและความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

Main Article Content

ศศิวิมล บูรณะเรข
มาลินี อยู่ใจเย็น
ไขนภา แก้วจันทรา

บทคัดย่อ

บทนำ : การป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในนักศึกษาพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากในอนาคตนักศึกษาพยาบาลต้องเป็นผู้ให้การช่วยเหลือดูแลสุขภาพของประชาชน


วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิต และความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษา และ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต และความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แห่งหนึ่ง


วิธีการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง โดยตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามภาวะสุขภาพจิต (Thai GHQ-28) และความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา และทดสอบค่าไคสแควร์


ผลการวิจัย : ภาวะสุขภาพจิตของตัวอย่างอยู่ในกลุ่มปกติ ร้อยละ 76.25 กลุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 23.75 เมื่อนำกลุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต จำแนกตามกลุ่มอาการ พบว่า อาการบกพร่องทางสังคม ร้อยละ 6.58 มีอาการทางกาย ร้อยละ 5.26 มีอาการซึมเศร้ารุนแรง ร้อยละ 3.95 และ มีอาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ ร้อยละ 2.63 และความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมและการป้องกัน (M=3.09, SD=1.23)  และด้านการรักษาและฟื้นฟู (M=3.14, SD=1.26) ความสัมพันธ์ภาวะสุขภาพจิต และความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษา พบว่า เพศ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน โรคประจำตัว มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับชั้นปี มีความสัมพันธ์กับความต้องการบริการสุขภาพจิตในสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


สรุปผล : สถาบันการศึกษา ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนแหล่งบริการสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาอย่างเหมาะสม  

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Bundasak T, Chaowiang K, Jungasem N, Rojana S, Thainkumsri K. Affecting factors on nursing students anxiety while practicing in intensive care unit. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center. 2017;34(1):6-16. (in Thai).

Chaleoykitti S, Artsanthia J, Daodee MS. The Effect of COVID-19 disease: teaching and learning in nursing. Journal of Health and Nursing Research. 2020;36(2):255-62. (in Thai).

Wongchaiya P, Yana B, Pinjai P. Covid-19: Impacts on nursing students’ mental health and assist guideline. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office. 2021;27(2):105-14. (in Thai).

Srisopa P, Asarath T. Nursing role in preventing and managing stress. Burapha Journal of Medicine. 2017;4(2):79-92. (in Thai).

Ruangkit P, Maneerat S, Meebunmak Y. A study of the relationships between mental health status and stress of nursing student of Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira. Veridian E-Journal Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and Arts).

;12(1):1208-24. (in Thai).

Foofoeng T, Mokekhaow K. Factors relationship to stress of the first year nursing students government college and private university. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2019;20(3):373-82. (in Thai).

Tumka K, Kongdang K, Suksatan W. Mental health and family relationship of nursing students after the practice in nursing. Journal of Nursing and Health Suan Sunandha Rajabhat University. 2018;1(2):111-24. (in Thai).

Tantalanukul S, Wongsawat P. Stress and stress management in nursing students. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal. 2017;9(1):81-92. (in Thai).

Kajai C, Namwong A. Facebook addiction, depression, and suicidal risk among Z generation nursing students. Journal of Public Health Nursing. 2019; 33(2):33-47. (in Thai).

Thanoi W, Pronchaikate Au-Yeong A, Ondee P. Factors affecting the mental health of the Faculty of Nursing Students, Mahidol University. Thai Journal of Nursing Council. 2012;27(special issue):60-76. (in Thai).

Kaewsakulthong J. Factor predicting stress among nursing students under the Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health. Journal of Health Research and Innovation. 2019;2(1):1-11. (in Thai).

Kongman K, Hakeem C. Factors affecting mental health problem of nursing students. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2020;21(3):331-9. (in Thai).

Hilliard RC, Watson JC, Zizzi SJ. Stigma, attitudes, and intentions to seek mental health services in college student-athletes. J Am Coll Health. 2020;1-10. doi: 10.1080/07448481.2020.1806851.

Winter RI, Patel R, Norman RI. A qualitative exploration of the help-seeking behaviors of students who experience psychological distress around assessment at medical school. Acad Psychiatry. 2017;41(4):477-85. doi: 10.1007/s40596-01 7-0701-9.

Menon V, Sarkar S, Kumar S. A cross-sectional analysis of barriers to health-care seeking among medical students across training period. J Mental Health Hum Behav. 2017;22(2):97-103. doi: 10. 4103/jmhhb.jmhhb_34_17.

Sanitlou N, Sartphet W, Naphaarrak Y. Sample size calculation using G*Power. Program. Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences) 2019;5(1):496-507. (in Thai).

Sombutteera K, Thavornpitak Y. Response rate and factors associating mailed questionnaire response rate in nursing sciences and public health research. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2015;15(1):105-13. (in Thai).

Nilchaikovit T, Sukying C, Silpakit C. Reliability and validity of the Thai version of the General Health Questionnaire. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand. 1996;41(1):2-17. (in Thai).

Boonyapuk P, Mekloi C, Sunsern R, Singkhorn O. The development of mental health caring system for students in Higher Education Institutions. Journal of Nursing and Education. 2021;14(4):33-49. (in Thai).

Rattanaraj P, Ugsornwong R, Kittipichai W. Development of nursing student helping and counseling model. Journal of education: Faculty of Education Srinakharinwirot University. 2017;17(1):47-58. (in Thai).

Dallas JC, Puapan S, Vatanasin D. Factors influencing mental health status among nursing students. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2015;23(3):60-76. (in Thai).

Sihawong S, Phordee N, Yanarom N, NoiNang N, Anai N, Boonchuen T, et al. Factor Coursing to Stress of Nursing Students, Ubon Ratchathani University. HCU Journal of Health Science. 2018;21 (42):93-106. (in Thai).

Chuemongkon W, Rungrattanapongporn P, Chantathamma S. Depression, stress and coping strategy among pharmacy students at Srinakharinwirot University. Academic Psychiatry and Psychology Journal. 2017;33(1):1-13. (in Thai).