ปีที่1 ฉบับที่1 (2565): วารสารวิชาการ กัญชา กัญชง และสมุนไพร   

เผยแพร่แล้ว: 26-04-2022