ผู้นำศรัทธาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง

  • พันโท ดร. นิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย
  • ดร.ปริญญา จิตอร่าม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ

-

References

ก้องเกียรติ บูรณศรี อดิลล่า พงษ์ยี่หล้า และจรัญญา ปานเจริญ. (2552). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต . BU Academic Review,9,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

จิดาภา เร่งมีศรีสุข, นันทยา คงประพันธ, ชนิดาภา กระแจะจันทร์ และ ชาสินี สำราญอินทร์. (2562).

รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมของบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านบริการฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 (ธันวาคม 2562)| 4914-4929.

ดาราวรรณ กล่อมเกลี้ยง. (2546). การสร้างแบบวัดทักษะทางสังคมสำรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น. ใน วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวัดผล การศึกษา. มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตโต). 2546. ภาวะผู้นำ. มปท.

Barringer,B.R.,& Ireland,R.D. (2012). Entrepreneurship; Successfully Launching New Ventures. Harlow :Pearson

Braun,B.M. (1991). Leadership and performance beyond expectations. New York: The Free Press.

Derue, D.S., Nahgang, J.D., Wellman, N., & Humphery, S.E. (2001). Trait behavioral theory of leadership: an integration and meta-analytic test of their relative validity. Journal of Personnel Psychology, 64(1),7-52

Cummings , T . G. , & Christopher , G. W. (2009). Organization development & change

(9 th ed.) Australia:South-Western.

Deutsch, L. (2009). Are you a trusted leader?. Industrial and Commercial Training ,41(7),377-381

Dubrin,A.J.(2013) . Principles of leadership (7th ed.) . Australia:South-Western,Cengage Learning

Jones, G.R., & George, J.M.(2011). Essentials of contemporary management. New York.

Grabmeier, S. (2020). BANI versus VUCA: a new acronym to describe the world.

https://stephangrabmeier.de/bani-versus-vuca/

Kanihan, S.F. (2011). Communication managers in the dominant coalition.

Journal of Communication Management, 17(2), 140-156

Marquardt, M.J. (2002). Building the learning Organization: A systems approach to quantum improvement and global success. New York: McGraw-Hill

Mead, R., & Andrews, T .G. (2011). International Management . Chippenham: CPI Antony Rowe

Nitisak Chuamwarasart and Suchonnee Metiyothin. (2015). How to produce the Leader of Faith. International Postgraduate Student Colloquium 2015. 18 July 2015, Bangsaen, Chonburi, Thailand

Sheard, A.G., Kakabadse, A.P.(2004). A process perspective on leadership and team

development. Journal of Management Development, 16(1),4-19

Sidani, Y.M. (2007). Perceptions of leader transformational ability. Journal of Management Development, 26(8), 710-722.

Sosik,J.J., & Jung, D.I. (2010). Full range of Leadership development.

New York: Psychology Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-14 — Updated on 2023-12-30

Versions