การศึกษาและการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ผู้แต่ง

  • วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช https://orcid.org/0000-0002-4273-8148
  • ปริญญา จิตอร่าม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ทรงพล ต่อนี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • จิรนันท์ ตุลชาติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • พิทยา ศรีเมือง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

คำสำคัญ:

การศึกษาและการพัฒนา, มาตรฐานวิชาชีพ, การสาธารณสุขชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบของมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 4 มาตรฐาน ประกอบด้วย 1) มาตรฐานด้านความรู้ 2) มาตรฐานด้านการปฏิบัติ 3) มาตรฐานด้านทักษะ และ 4) มาตรฐานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และ (2) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างขององค์ประกอบของมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในแต่ละมาตรฐาน เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ปฏิบัติงานในชุมชน จำนวน 2760 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการทำประชาพิจารณ์ความคิดเห็นจากสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในจังหวัดสงขลา และจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า

องค์ประกอบเชิงสำรวจและการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างองค์ประกอบในแต่ละมาตรฐานวิชาชีพ พบว่า 1) มาตรฐานด้านความรู้ ประกอบด้วย 8 กลุ่มความรู้ คือ 1.1) กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ 27 ตัวบ่งชี้ 1.2) กลุ่มอนามัยชุมชน แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ 1.3) กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้         1.4) กลุ่มตรวจประเมินบำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ 31 ตัวบ่งชี้ 1.5) กลุ่มอาชีวอนามัย และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ 22 ตัวบ่งชี้ และ 1.6) กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ 32 ตัวบ่งชี้ 2) มาตรฐานด้านการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ 75 ตัวบ่งชี้ 3) มาตรฐานด้านทักษะ แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ 49 ตัวบ่งชี้ และ 4) มาตรฐานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ 55 ตัวบ่งชี้

References

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน. (2560). สาธารณสุขและการดำเนินงานชุมชน: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสภา บันลือธรรม จำกัด.

กระทรวงสาธารณสุข. (2560). แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct). มปท.

จีระศักดิ์ เจริญพันธ์. (2553). การจัดการสาธารณสุขในชุมชน. มหาสารคาม: สารคามการพิมพ์-สารคามเปเปอร์.

บุญไทย จันทรเสนา และมานพ คณะโต. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของนักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2(3): 321-335.

ราชกิจจานุเบกษา. (2556). พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556.

ราชกิจจานุเบกษา. (2561). ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. 2561. หน้า 14 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 241 ง / 28 กันยายน 2561

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ฝ่ายโรงพิมพ์บริษัทตถาตาพับลิเคชั่น จำกัด.

วิลาวัณย์ ชาดา, สงครามชัย ลีทองดี และอลงกต มหาวงศ์. (2562). ความคาดหวังของประชาชนต่อสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 7. วารสารฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14, 428-437.

สมจิต พรมจันทร์ และคณะ. (2558). การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการอย่างเป็นหุ้นส่วนทางด้านสุขภาพ. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2(1), 37-51.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2562). แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์. สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2559). แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข). อัดสำเนา.

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง และกิตติ กันภัย. (2010). งานวิจัยด้านการสื่อสารสุขภาพ: กลไกในการพัฒนา สังคม. Suranaree Journal of Social Science, 4(1), 65-77.

Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis a Global Perspective. New Jersey: Hamilton Printing Co.

Juran, J. M., & Gryna, F. M. (1993). Quality Planning and Analysis. 3rd ed., Singapore: McGraw-Hill.

Zaleanick, et al. (1958). Motion Productivity and Satisfaction of Worker. Massachusettes: Division of Research, Harward University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31 — Updated on 2021-12-31